Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 3_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 22. november 2019. a. kell 16.21
Muudetud: 27. november 2019. a. kell 16.50

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Nov 25-29
1) 1. trimestri tagasi- ja edasiside. School (unit 4). Asesõnade mitmus: we, you, they; TB p 46 ex 1, 47 ex 2; WB p 15/ 1- 3. Artikkel a/ an; nr 7- 10; TB p 47 ex 3
2) Unit 4: Numbers: nr 7- 10, phone numbers, classroom numbers; TB p 48 ex 4- 7; WB p 16-18 ex 6-10. Dialogues.
3) Unit 4: Kordamine (revision). Unit 4 tööleht.

Dec 2-6
1) Unit 5: Blackbirds. TB p 50 ex 1- 2; WB p 20- 21 ex 5- 8
2) Unit 5 kordamine: TB p 51- 52; WB p 21- 22 ex 5- 8
3) Easy reading. Täringumäng

Dec 9-13
1) Kordamine. Revision (unit 1-5)
2) TEST (unit 1-5) - 10.12.2019
3) Crosswords

Dec 16-20
1) Christmas Eve (TB p 98-99), näidendi lugemine
2) Jõulukaardi meisterdamine. Christmas cards and greetings.
3) Christmas Carols / jõululaulud. Merry Christmas!

KOOLIVAHEAEG 21.12 - 05.01.2020

Jan 6-10
1) Unit 6: Where? Colours. Kas küsimused (Is your ... red? /Are your ...?) ja nendele vastamine;
2) Ainsuse ja mitmuse omastav (girl's skirt / girls' skirts). Dialogues (TB p 54-55/4- 7; WB p 24/5- 6; 25/ 7- 9)
3) Unit 6: Enda ja kaaslaste riiete, jalatsite, asjade kirjeldamine (TB p 56/8- 12; WB p 26/10- 12)

Jan 13-17
1) Kordamine (tööleht). Tutvumine unit 7 sõnavaraga
2) TEST (unit 6) - 14.01.2020
3) Unit 7: Time. What's the time?/ Mis kell on? - It's ... o'clock (TB p 58-59/1-3; WB p 27)

Jan 20-24
1) KT vigade analüüs. Unit 7 - Time. What the time? Dialogues (TB p 58-59, WB p 27 ex 1)
2) What's the time? Where? - eessõnad IN / AT (WB p 27 ex 2). Let's ... TB p 59, WB p 28 ex 4. Isikulised asesõnad (WB p 28 ex 5)
3) Eitavate lausete moodustamine (not). Omadussõnad. Are you...? - Kas sa oled...? TB ex 5-8

Jan 27-31
1) Eitus, omadussõnad, numbrid. WB ex 6-11
2) Kordamine. Unit 7 tööleht.
3) Unit 8 – After school. I can / I cannot = I can't / Can you ...? TB p 62-63 / ex 1-2, WB p 31-32 ex 1-3

Feb 3-7
1) Omastavad asesõnad (my, your, his, her, our, their), TB p 64, WB p 33/7
2) After school. Merlyni küsimustele vastamine. TB ex 7, 8; WB ex 4-6
3) Mõistatuse lahendamine. Kordamine. WB ex 7-10

Feb 10-15
1) Unit 9 - Body. Kehaosad. Yes, I can. / No, I can't. TB ex 1-4; WB ex 1, 2
2) My ... hurts (valutab) (TB p 68 ex 5). How many? Animals (loomad). Have got/ has got (TB p 68-69 ex 6-7, WB p 37-38 ex 6-7)
3) I have got = I've got. Inimeste kirjeldamine. Sidesõnad – and, but, or. Kirjelduse järgi pildi joonistamine. TB ex 7-8, WB ex 3-4

Feb 17-21
1) Unit 9: Have/has got - iseenda ja kaaslaste kirjeldamine. Vastandsõnad (TB p 69, WB p 39). Sõnavara kordamine, tunnikontroll
2) Kordamine
3) TEST (Unit 8-9) - 19.02.2020

KOOLIVAHEAEG 22.02 - 01.03.2020

March 2-6
1) Unit 10: Toys. "Olema" ja "omama" - BE or HAVE/HAS GOT (TB p 70-71 ex 1-3, WB p 42)
2) Unit 10 - Küsimuste moodustamine, küsimustele vastamine: Have you got ...? - Yes, I have / No, I haven't. Numbers 13-20 (TB p 71-72; WB p 43)
3) Kordamine TB ex 1-2, WB ex 8-12. Kokkuvõte 2. trimestril õpitust, tagasi- ja edasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II trimestri lõpuks õpilane
¤ omandab U 6-10 sõnavara nii kõnes kui kirjas
¤ oskab kirjeldada ennast, oma kaaslast (My name is ... I'm ... years old. I've got blue eyes, ...... My trousers are ...)
¤ oskab vabandada ja tänada, kutsuda kaaslast tegutsema (Let's play ball!)
¤ oskab iseloomustada eseme/olendi asukohta (eessõnad next to/ between/ under/ on (top of) / in/ in front of / behind)
¤ teab nädalapäevade ja kuude nimetusi nii kõnes kui kirjas
¤ teab ülakaoma omastavalist tähendust ainsuses ja mitmuses (girl's / girls' friend)
¤ oskab kasutada omastavaid asesõnu my/your/his/ her/our/their
¤ teab ja oskab kasutada tegusõna BE vorme
¤ oskab öelda, mida keegi suudab, oskab (CAN), mida keegi omab (HAVE/HAS GOT)
¤ oskab moodustada nimisõna mitmust
¤ oskab sõnu hääldusmärkide abil õigesti hääldada
¤ teab tähestikku, oskab sõnu reastada tähestikulises järjekorras

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse kujundavat hindamist, antakse suulist või kirjalikku tagasi-/edasisidet; sõnalisi hinnanguid.

* Algastmes hinnatakse-tagasisidestatakse kõike: järelehääldamist, sõnatähenduse taipamist, vaatlus-, vestlus-, lugemisoskust, õigesti ja ilusa käekirjaga tehtud harjutust, ärakirja jne.
* Kirjutamisel hinnatakse-tagasisidestatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus ;
# TV täitmine;
# kirjalikud kontrollharjutused ;
# keelelised kontrolltööd

II trimestri lõpul hinnatakse järgmisi osaoskuseid (kajastuvad eKoolis tunnistusel):
• Tead õpitud sõnade tähendust, oskad sõnu hääldada ja kirjutada, tunned hääldusmärke.
• Loed ilmekalt ning õige intonatsiooniga.
• Mõistad loetud teksti õpitud sõnavara piires.
• Oskad kasutada asesõnu.
• Oskad kasutada eessõnu.
• Oskad esitada kas-küsimust ja sellele vastata.

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata

Lisaks on eKoolis kasutusel tähekombinatsioon KH (kujundav hindamine), millele järgneb selgitus, milline on osaoskuse saavutus.
Kasutusel (eKoolis) on ka kirjaliku töö puhul saavutatud punktide arv, mille puhul selgitusse on lisatud maksimumpunktid ja viide osaoskustele.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö (õigeid vastuseid alla 50%) järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö (TEST) sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub sõnalise hinnanguga pärast töö tegemist / esitamist. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik 10 päeva jooksul.
Kirjaliku töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ja sooritada töö kokkulepitud ajal uuesti. Konsultatsioon esmaspäeviti 14.00-14.45 ruumis 412.
Konsultatsioonitunnis saab õpilane
1) Küsida õpetajalt abi või selgitusi teema kohta, mis on talle raske
2) Teha järele puudumise tõttu tegemata töid
3) Uuesti vastata ebaõnnestunud tööd

Õppekomplekt:
Ü. Kurm, Ene Soolepp "I love English" 1., Book + WB + CD, Studium 2011