Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 22. november 2019. a. kell 15.28
Muudetud: 29. jaanuar 2020. a. kell 16.54

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

https://www.oesel.ee/kg/m/ak/bin/voorkeeled.pdf

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

(1. trimestri viimases tunnis toimus grammatika tundmise test. Hinne 2. trimestrisse)

Nov 25-29
1) 2. trimestri ainekaardi tutvustus. Töö tekstiga "How the Camel Got his Hump". Question tags (TB p 39-42, WB p 44, 46-47 ex 9-10)
2) Work. Talk about work and duties (TB p 38, WB p 41 ex 1). NB! Key phrases TB p 38! Retelling the story "How the Camel Got his Hump".
3) Tenses. The questions in passive WB p 42-43. Suffixes WB p 45.

Dec 2-6
1) Unit 6 tööleht. Unit 7: the Weather, TB p 44-47, WB p 48-49
2)-3) " The Cyclone" I-II by L. F. Baum, the extract from "The Wonderful Wizard of Oz" (TB p 45-48 ex 4-11).
* A video "Somewhere over the rainbow" https://www.youtube.com/watch?v=PSZxmZmBfnU (filmist)
https://www.youtube.com/watch?v=XulvnXo6BJk (sõnadega)
* Retelling the story (TB p 48 ex 10).

Dec 9-13
1) Kaudkõne WB p 53-54; tõlkeharjutus WB p 55
2) A plan of a room. Suffixes to make adjectives (WB p 50-52)
3) Reported speech. Revision. WB p 54-55

Dec 16-20
1) Unit 8: Christmas Traditions TB p 49-51. Christmas carols
2) Christmas in Estonia TB p 53 + teksti jutustamine; väljend used to (WB p 56)
3) Christmas carols - jõululaulud. Merry Christmas!

KOOLIVAHEAEG 21.12 - 05.01.2020

Jan 6-10
1) Writing thank you letters WB p 61-62; harjutusi sõnavarale WB p 59-60 Ex 5-8
2) Revision for the test
3) 10.01.2020. TEST (Unit 7-8) - kuulamisül. väljendi USED TO kasutamine, passiivilausete moodustamine, kirjutamine jõuludest Britannias - 6 lauset, tõlkelaused õpitud sõnavarale ja väljenditele; kaudkõne.

Jan 13-17
1) Unit 9 Entertainment TB p 54-55; WB p 63-65 Ex 1-2 harjutusi sõnade moodustamisele
2) Passive, WB p 57-58 Ex 2-4 WB p 66-67, sõnavara kordamine - tõlkelaused WB p 68.
3) TB p 61 - HAVE väljendid, Passive (WB p 72-73). Dialogues (buying tickets) - TB p 54-55

Jan 20-24
1) Acting out the dialogues. Shaw tekstide "My Fail Lady" and "Cockney English" lugemine + väljendid TB p 56-59
2) WT (unit 9 words + phrases). Retelling "My Fail Lady", "Royal Ascot", "Cockney English". Sõnavara kinnistamine (WB p 68)
3) Grammatika teemade kordamine WB p 70-73

Jan 27-31
1) WT (unit 9). Film reviews (listening + writing, WB p 69). Noun + suffix -> adjective (WB p 64-65 ex 2). Revision for the test.
2) 30.01.2020 - TEST (Unit 9-10) : vocabulary, passive, tag questions, phrases with HAVE (TB p 61) and TIME (WB p 75-76)
3) Erinevate numbrite lugemine. Väljendid sõnaga TIME. Sõnaraamatu kasutamine. Grammatika teemade kordamine (WB p 74-76).
British and American English, accent. Knowledge quiz

Feb 3-7
1) Unit 11: London. Töö tekstiga "London" TB p 70-72
2) Londonist jutustamine. Article THE, Pr Perfect Passive (WB p 77-80)
3) The Tower of London, Tower Bridge, London Eye. Londoni vaatamisväärsustest (kuulamine + kirjutamine WB p 81-82).

Feb 10-14
1) Unit 12: Superstitions (TB p 73-75 tekst + väljendid)
2) Erinevatest eelarvamustest lood (TB p 76-77), tekstide jutustamine
3) Harjutusi sõnavarale (WB p 83-85), alphabetical order

Feb 17-21
1) Reported Speech (kaudkõne), WB p 86-87. Kuulamisülesanne; WB p 87 ex 6; verb+to, verb+ing, WB p 88-89
2) Aa good-luck card - heade soovide kaardi kirjutamine. Sõnavara kordavad harjutused (WB p 90-91). Crossword about Estonia.
3) Eesti päev

KOOLIVAHEAEG 22.02 - 01.03.2020

March 2-6
1) Unit 13: Big Wheel - Londoni vaatamisväärsustest TB p 78-79, ennemineviku (the Past Perfect) reeglid
2) Määrsõnad (adverbs) WB p 92-94, tenses (ajad), sh the Past Perfect
3) Revision for the test. 2. trimestri tagasi- ja edasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

2. trimestri lõpuks õpilane
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid unit 6-12 piires
* oskab paarilisega dialoogi harjutades suhelda õpitud suhtlusfraasidega
* oskab rääkida ja kirjutada koolivaheajast, Londonist ja selle vaatamisväärsustest, töödest oma peres (8-10 lauset teemal) , oskab jutustada eelarvamustest
* oskab kirjutada head soovimise kaarti (good-luck card), filmiarvustust (8 lauset)
* teab artiklite kasutamise reegleid (a/an; the, -)
* teeb vahet aegadel lihtminevik ja enneminevik, täisminevik ja enneminevik; oskab neid aegu lausetes kasutada
* teab ja kasutab kõnes õigesti erinevaid tuleviku väljendamise võimalusi (be going to, will, pr simple - ajakavas)
* oskab moodustada passiivis (umbisikulises tegumoes) lauseid
* teab määrsõnade erinevaid tähendusi
* oskab lugeda erinevaid numbreid (date, year, time, price, temperature, percentage, number)
* oskab moodustada küsijätke ja neile vastata
* on alustanud kaudkõne õppimist
* oskab panna otsekõne lauseid kaudkõnesse
* teab, millistel tegusõnadel lisandub to+verb, millistel verb+ing

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeperioodi hinne kujuneb arvestuslike hinnete (3 testi) ja protsessihinnete põhjal. Protsessihinded (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine, tunnis kaasatöötamine jne ) annavad kokku veel ühe KT-dega samaväärse hinde (s.t trimestri kokkuvõttev hinne = 3 testide hinnet + protsessihinnete koondhinne).
Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon esmaspäeval kell 14.00-14.45 ruumis 412 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist; nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord. Üldjuhul toimub järelvastamine õpilase eelregistreerimisega kooli kodulehel
https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php?d=2018x9

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina (seotud arvestuslikust õppetegevusest puudumisega).
"0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata.

Lugemisel, jutustamisel hinnatakse
# õpitud teksti esitamist
# tundmatu teksti lugemist ja arusaamist teksti sisust
# tööd tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine)
# teksti jutustamist

Kirjutamisel hinnatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus
# kirjalikud kontrollharjutused
# keelelised kontrolltööd
# õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi
# lühiteksti kirjutamine kuulmise järgi
# jutukese kirjutamine


Õppekomplekt:
Ü.Kurm, E.Soolepp "I Love English" 5, TB + WB + CD; testid; kirjastus Studium, 2016