Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 22. november 2019. a. kell 13.48
Muudetud: 27. november 2019. a. kell 16.50

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

https://www.riigiteataja.ee/akt/13273133
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1327/3133/13275423.pdf#

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Põhikooli lõpuks õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;
3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;
4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Nov 25-29
1) 2. trimestri ainekaardi tutvustus, esitluste teemade valimine. Test (unit 6) - 26.11.2019.
2) Listening "The symbols of Wales" (WB p 52 ex 8). Similarities and differences of Wales and Estonia (TB p 48 ex 5, TB p 51, WB p 52 ex 9). Make up questions (kaudkõne <-> otsekõne), WB p 48
3) Töö tekstiga "The Story of Gelert" (TB p 48-50). Articles a/an, the, - (WB p 49)

Dec 2-6
1) Revision of vocabulary, translation (WB p 51-51 ex 7). 9. kl lõpueksami suuline osa,
video https://www.youtube.com/watch?v=ONh26dplBIA&index=2&list=UUfOx9MGLElvNGOzsKxZ5f9g
2) Tenses: active/passive; it's, there's, there are kasutamine lauses (WB p 50-51 ex 5-6). Revision.
3) TEST unit 7 - 06.12.2019 (Listening; reading; it's, there's, there are kasutamine lauses; artklid a/an, the, -; küsimuste moodustamine). Tutvumine unit 8 sõnavaraga (WB p 53)

Dec 9-13
1) Unit 8: Street protest, vocabulary of protest, describing the pictures, expand the slogans' messages (TB p 52-53, WB p 53-54)
2) The use of so and such / enough and too (WB p 55-56). Reading techniques skimming and scanning (TB p 56). Reading the newspaper articles, headlines (TB p 54-55)
3) Töö tekstiga TB p 54-55. Tekstist nimi-, omadus- ja tegusõnade leidmine (nouns, adjectives, verbs). Küsimuste moodustamine artikli infost lähtuvalt (WB p 57-58 ex 10). Summarise the article (TB p 56 ex 7)

Dec 16-20
1) Revision. Translation (WB p 57 ex 9). Listening "Greenpeace" (WB p 58 ex 11). Unit 8 tööleht (enesekontrolliga).
2) Unit 9: Faces of friendship. Describing celebrities, friends. Physical appearance, characteristics. Väljendi have sth done kasutamine (TB p 58-60 ex 1-4, WB p 59-61)
3) Christmas tradidions in Estonia and in the UK, in the USA.

KOOLIVAHEAEG 21.12.2019 - 06.01.2020

Jan 6-10, 2020
1) Töö tekstiga "My friend Timothy" by Emily Peters (TB p 60-62 ex 4-8, WB p 62 ex 5)
2) Talk about pets (TB p 62 ex 8-10, WB p 63). Presentations (about pets, TB p 62 ex 10)
3) Presentations (about pets, TB p 62 ex 10).

Jan 13-17
1) Unit 10: Revision (TB p 63). Conditional sentences (WB p 66-68 ex 1-3)
2) Revision: have sth done or do sth yourself? (TB p 64, WB p 68-70 ex 4-5)
3) Reading and writing numbers (WB p 65-66, TB p 65). Listening "The Consumer Electronics Show" (WB p 70 ex 6)

Jan 20-24
1) Revision for the test
2) TEST unit 9 - 10 - 23.01.2020 (Listening, reading, writing (friends, celebrities; pets); vocabulary and phrases; make up questions, condidional sentences (tingimuslaused - vt WB p 64); have sth done, tenses)
3) Unit 11: Great inventions TB p 67-69 ex 1-3 (tingimuslausete III tüüp); WB p 71 ex 1, 2

Jan 27-31
1) Unit 11: Great inventions. Töö tekstiga "Me? - A Genius?" (TB p 72 ex 10 küsimine+ vastamine; WB p 74 ex 7 tõlkelaused väljenditele, kuulamisül WB p 75 ex 8).
2) Unit 11: Sõnatuletus + phrasal verbs + conditional sentences (tingimuslaused), WB p 72-73 ex 3-4
3) Presentations (Great inventions). Revision

Feb 3-7
1) Unit 12: Shopping. Pildi kirjeldamine (väljendid TB p 120), dialoogide lugemine + dialoogide moodustamine, TB p 73-74 ex 1-3, p 78 ex 10-11
2) Text "Daddy-Long-Legs" by Jean Webster (TB p 75-77). Conditionals / tingimuslaused.
3) Eessõnad; tingimuslaused (WB p 76-77 ex 1-3). Kirja kirjutamine (WB p 79-80)

Feb 10-14
1) Revision
2) TEST - 13.02.2020 (Unit 11-12 sõnavara, tingimuslaused, eessõnad, frasaalverbid, ajad, kirja kirjutamine, sõnatuletus, lugemine, kuulamine)
3) Unit 13: Theatre, TB p 79-82 ex 1-5. W. Shakespeare; WB p 81 ex 1, 2

Feb 17-21
1) Unit 13; Töö tekstiga "A Class Act", TB p 82-84
2) Presentations (Estonia / The Republic of Estonia)
3) Eesti päev

KOOLIVAHEAEG 22.02.-01.03.2020

March 2-6
1) Listening: "The Globe Theatre". Relative pronouns (WB p 86-88). Kirjutamine Eesti teatrist.
2) Used to / would (repeated past actions / past states or situations), WB p 84. Conditionals (WB p 83). Sõnavaraharjutused (WB p 81-82, 85 ex 2-3, 6)
3) Revision. Unit 13 tööleht. 2. trimestri tagasi- ja edasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

2. trimestri lõpuks õpilane
1. omandab uue sõnavara teemade kaupa
2. oskab lugeda ja saab aru õpitud sõnavaral baseeruvatest tekstidest, mõistab konteksti abil üksikuid tundmatuid sõnu/väljendeid sisaldavat kirjutist
3. oskab vestluse/jutustuse kuulamisel leida tekstist vajalikku infot
4. oskab kasutada tegusõna erinevaid vorme isikulises ja umbisikulises tegumoes (tenses: active / passive), kasutada fraasi ”have sth done”, moodustada erandlikku mitmust,
5. oskab sõna tüvest tuletada nimisõnu, tegusõnu, omadus- ja määrsõnu
6. oskab moodustada tingimuslauseid (zero, first, second, third conditional) - if/when ja unless
7. oskab koostada dialoogi, võttes vajalikke rolle( poes ostlemine, vestlus kodutöödest õpetajaga, reisimisest, loomaaia külastamisest, oma hobidest)
8. oskab rääkida suurtest leiutistest; Eesti Vabariigist; vestleb lemmikloomade teemadel (on koostanud esitluse ning esinenud)
9. oskab vormistada e-kirja ja kirja (tuttavale- informal)
10. oskab kasutada used to/ would korduvast tegevusest rääkides, mida kunagi tehti ja enam ei tehta
11. oskab kasutada grammatilisi aegu (active, passive) lausete moodustamisel
12. oskab ees- ja järelliidete abil sõnu tuletada
13. oskab nimetada sõnaliike, eristab nimi-, omadus-, määr- ja tegusõnu
14. oskab moodustada küsimusi tuginedes tekstis olevale infole
15. oskab koostada esitlust ja sellega kaaslastele esineda

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeperioodi hinne kujuneb arvestuslike hinnete (4 testi) ja protsessihinnete põhjal. Protsessihinded (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine, tunnis kaasatöötamine jne ) annavad kokku veel ühe KT-dega samaväärse hinde (s.t trimestri kokkuvõttev hinne = 4 testide hinnet + protsessihinnete koondhinne).
Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon esmaspäeval kell 14.00-14.45 ruumis 412 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist; nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord. Üldjuhul toimub järelvastamine õpilase eelregistreerimisega kooli kodulehel
https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php?d=2018x9

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina (seotud arvestuslikust õppetegevusest puudumisega). "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata.

HINDAMINE INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL: IÕK puhul kasutatakse õpilase erinevaid võimeid ja individuaalset arengut arvestavat hindamist.

Õppekomplekt:
Ü. Kurm, E. Soolepp "I Love English" 7, Student's book + WB + CD; testid; kirjastus Studium, 2018