Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 6a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 21. november 2019. a. kell 15.16
Muudetud: 24. november 2019. a. kell 19.49

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.-29. november
1) Etteütlus "Ireland" The Mary Celeste - töö tekstiga SB p 42-44; WB ex 1, 2, 3
2) Arvsõnad (two-year-old son) ja eessõnad (after, for, in, on) WB ex 4-7
3) Kordamine, kirjutamine Eesti kohta WB p 43

2.-6. detsember
1) Unit 8 sõnavaraga tutvumine WB p 44, SB ex 2
2) Christmas SB p 45-48; WB ex 8
3) The elves and the shoemaker SB ex 6-9; WB ex 9-11

9.-13. detsember
1) Kas-küsimustele vastamine, ajamäärused: ever, never, yet; jõulu kombestik (jutu kirjutamine) WB ex 4, 5; SB ex 10
2) Lihtminevik ja kestev minevik, kordamine WB ex 2, 3, 6, 7
3) Kordamine. Unit 9 sõnavaraga tutvumine SB ex 1-3

16.-20. detsember
1) The Canterville Ghost - töö tekstiga, ristsõna lahendamine SB ex 4-8; WB ex 1
2) Ainsus ja mitmus (loendamatud ja loendatavad nimisõnad)/ artikli kasutamine (a, an, some) WB ex 2-5
3) Projektipäev

23. dets – 5. jaan KOOLIVAHEAEG

6.-10 jaanuar
1) Loendatavad ja loendamatud nimisõnad (a/an, some); modaalverbid (can, may, must) WB ex 5-7
2) Pereliikmed ja sugupuu SB ex 9, WB ex 1, 8, 10
3) Unit 10 sõnavara harjutamine, punctuation WB ex 8

13.-17. jaanuar
1) Nõustumine ja mittenõustumine; Šotimaa SB p 56-59
2) Šotimaa ja Eestimaa SB p 60, WB p 64
3) Grammatika kordamine WB p 59-62

20.-24. jaanuar
1) Grammatika kordamine.
2) Tööleht unit 10
3) Unit 11. Küsimuste esitamine. Lein ja kurbade uudiste teatamine SB p 64-66; WB ex 1-3

27.-31. jaanuar
1) Greyfriars Bobby - töö tekstiga. Lemmikloomast kirjutamine SB ex 7-11, WB p 70
2) Kestva ja lihtmineviku eristamine, kestva mineviku ja oleviku eristamine (present simple, past simple, past continuous) WB p 66-69
3) Kordamine.

3.-7 veebruar
1) Unit 12 sõnavara harjutamine, ankeedi täitmine ja endast kirjutamine SB p 70-71, WB ex 8
2) Helen and Anne - töö tekstiga SB ex 5-9, WB ex 1, 2, 53
3) Kaudkõne- jutustav lause olevikus, omadussõnad ja määrsõnad: exact, exactly, ajavormide kasutamine lauses WB ex 3, 4, 6

10.-14. veebruar
1) Ajavormide kasutamine lauses, kaudkõne
2) Ajavormide kasutamine lauses, kaudkõne. Kirjutamine enda lemmikloomast WB p 70.
3) Teemade kordamine ja kinnistamine.

17.-21. veebruar
1) Unit 13. Ajavormid. Kaudne kõne. Sõnajärg lauses WB p 77-78
2) Enesetunde kirjeldamine, kaudne kõne SB p 75-76
3) Eesti päev

24. veeb – 1. märts KOOLIVAHEAEG

2.-6. märts
1) Feeling stressed - töö tekstiga SB p 77-78, WB ex 4, 5, 9
2) Omadussõnade järjekord nimisõnade ees, juhtumi kirjeldus SB p 79, WB p 80-82
3) Kordamine. Unit 14 sõnavara harjutamine WB p 83-84

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

6.klassis õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. - 5.kl. omandatut.
* Omandavad vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Oskavad kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpivad suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* Oskavad jutustada etteantud teemal, kui on eelnevalt selleks valmistunud.
* Oskavad kirjutada lühijutte, ekirja, postkaarti.
* Oskavad moodustada omadussõnade võrdlusastmeid ja moodustada omadussõnadest määrsõnu (-ly).
* Oskavad kasutada asesõnu (I, my, me, myself jne).
* Oskavad moodustada lauseid kestvas minevikus.
* Oskavad lugeda aastaarve.
* Oskavad lausetes kasutada modaalverbe can/ may/ must ja oskavad moodustada loendatavate ja loendamatute nimisõnade ainsust ja mitmust.
* Teevad vahet loendatavatel ja loendamatutel nimisõnadel.
* Oskavad kasutada lauses modaalverbe can, may, must.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.
Protsessihindeid saab õpilane kontrolltööde, sõnade tööde (hõlmavad selle õppetüki raames õpitud sõnavara ja väljendeid), kodutöö, tunnitöö, töövihiku ja õpiku harjutuste (valikuliselt), kodus õpitud teksti jutustamise jms eest. Kui trimestri kokkuvõttev hinne on kahe hinde vahel, siis jäävad otsustavaks kontrolltööde hinded.

JUTUSTAMINE:
Hinne „5“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne
„4“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne.
„3“ - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas.
„2“ - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates.
„1“ - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele.

KONTROLLTÖÖD/TESTID:
Hinne
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Kui õpilasel on kodutöö tegemata, siis on tal samal päeval võimalus oma kodutöö ära teha peale tunde õpitugis (ajakava klassis seinal) või esitada kodutöö järgmiseks ainetunniks. Kui õpilane seda võimalust ei kasuta, siis on kodutöö hinne "1" ja seda enam parandada ei saa.

Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti kell 15.00-15.45 ruumis 403 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga. Enne järelvastamist peab õpilane esitama ebaõnnestunud töö kohta nõuetekohase vigade paranduse.

Vajalikud töövahendid:
* "I Love English 4" õpik ja töövihik
* jooneline kaustik (24-leheline)
* kirjutusvahend
* värvilised viltpliiatsid või tintenpen
* mapp (kiirköitja) töölehtede jaoks

Õpilase hindamine, kellele on rakendatud IÕK:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) kasutatakse diferentseeritud ehk õpilase võimeid ja arengut arvestavat hindamist;
3) kontrollimisel kasutatakse lihtsustatud või vähendatud materjaliga tööd;
4) hinnatakse väiksemate osade kaupa.

NB! Kui õpilasel on kõik poolaasta jooksul sooritatud tööd ebaõnnestunud st tehtud hindele "2", siis peab ta tegema trimestri lõpus arvestusliku kontrolltöö selle trimestri olulisemate grammatika teemade kohta.