Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 21. november 2019. a. kell 15.15
Muudetud: 24. november 2019. a. kell 19.53

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

A-võõrkeele õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, internetti), et leida vajalikku infot teisteski valdkondades ja õppeainetes.

https://oppekava.innove.ee/pohiharidus/voorkeeled/a-voorkeel-2/

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.-29. november
1) Unit 7 – The weather. Ilmaga seotud väljendid, ilma kohta küsimine ja rääkimine SB 1, 2, 3; WB 1, 2
2) The cyclone (part 1) - töö tekstiga. Sõnade tuletamine SB 4, 5; WB 3, 4
3) The cyclone (part 2) - töö tekstiga. Oma toa plaani joonistamine ja kirjeldamine. Sõnavara harjutamine SB 6, 7, 8; WB 5, 7

2.-6. detsember
1) Töö tekstiga/jutustamine. Kaudne kõne - küsimuste moodustamine olevikus SB 9, 10; WB 6
2) Unit 8 – Christmas. Pildi kirjeldamine, jõulude tähistamine. Vestlus jõuludest. "Used to" kasutamine. Umbisikuline tegumood (passive) SB 1, 2, 3; WB 1, 2
3) Christmas traditions - töö tekstiga. Modaalverbid umbisikulises tegumoes. Umbisikuline tegumood küsilauses SB 4, 5, 6; WB 3, 4

9.-13. detsember
1) Töö tekstiga. Sõnavara harjutamine SB 7, 8, 9; WB 5, 6, 7
2) Christmas in Estonia - töö tekstiga. Tänukaardi kirjutamine SB 10, 11; WB 8, 9
3) Kordamine. Jutustamine jõuludest Eestis ja mujal.

16.-20. detsember
1) Unit 9 – Entertainment. Suhtlemine piletit ostes. Vestlus - mina ja meelelahutus. Sõnavara harjutamine SB 1, 2, 3, 4; WB 1
2) My Fair Lady - töö tekstiga. Sõnade tuletamine. SB 5, 6; WB 2, 3
3) Projektipäev

23. dets – 5. jaan KOOLIVAHEAEG

6.-10 jaanuar
1) Cockney English, Royal Ascot - töö tekstiga SB 7-11; WB 4, 5
2) Mina ja meelelahutus - intervjuu läbiviimine ja kokkuvõtte kirjutamine SB 13
3) Ajavormide kordamine, tegusõna "be". Filmi tutvustus WB 4, 6, 7

13.-17. jaanuar
1) TEST 8–9. Unit 10 sõnavara harjutamine WB 6-8
2) Show what you know SB 1-5, WB 1-2
3) Show what you know SB 6, 8, 10; WB 3-5

20.-24. jaanuar
1) Test 10 tööleht. Unit 11 sõnavara harjutamine. WB 4, 6, 8
2) Artikli "the" kasutamine nimedes SB 1-4, 11, WB 1
3) Umbisikuline tegumood: täisminevik (have been read; Have… been read..?). Dialoog. SB 5-6, WB 2, 3

27.-31. jaanuar
1) London - töö tekstiga. Sõnavara kinnistamine SB ex 7-8, 10, WB ex 5, 7
2) Jutustamine/kirjutamine Londonist SB 12, WB 9
3) Unit 12. Superstitons. Tähestikuline järjekord SB 1-3; WB 1, 2

3.-7 veebruar
1) Superstitions. Sõnavara harjutamine. Kaudkõne küsilause SB 4, 5, 6; WB 3, 4, 5
2) Superstitions. To do või doing kasutamine erinevate tegusõnadega SB 7, 8; WB 6, 7, 8, 9
3) Kaardi kirjutamine - väljendid headeks soovideks. Artikkel "the" geograafiliste nimedega - kinnistamine. SB 9, 10, 11; WB 10, 11, 12

10.-14. veebruar
1) Unit 13. The London Eye. Määrsõnad ja nende liigid. Ajavormid SB 1, 2; WB 1-4
2) Enneminevik (the past perfect). "The Wheel Turns" part I - töö tekstiga. SB 3, 4, 5; WB 7
3) "The Wheel Turns" part II - töö tekstiga. Past simple vs past perfect. SB 6, 7, 8; WB 5, 6

17.-21. veebruar
1) "The Wheel Turns" jutustamine. Kuulamine ja jutu kirjutamine. SB 9, 10, 11; WB 8, 9
2) Unit 14. "The Tuhala Witch's Well" - töö tektstiga. Sõnavara harjutamine. SB 1, 2, 3; WB 1
3) "The Tuhala Witch's Well" - töö tektstiga. Lihtminevik (past simple) vs kestev minevik (past perfect). Liitsõnade moodustamine. SB 3, 4, 5; WB 2, 3

24. veeb – 1. märts KOOLIVAHEAEG

2.-6. märts
1) Hääldusharjutus. "The water cycle" - töö tekstiga. Sõnavara kinnistamine SB 5, 6, 7, 8; WB 4, 5
2) Kordamine WB ex 6-7
3) Unit 15. Show what you know SB 1, 2, 3; WB 1, 2

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

7. klassis õpilased:
* omandavad vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa;
* mõistavad õpitud sõnavara piires endale tuttaval teemal kõike olulist;
* saavad õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtluses enamasti hakkama;
* kasutavad võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info otsimiseks;
* kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi;
* oskavad kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks;
* paarilisega vesteldes õpivad suhtlema õpitud suhtlusfraasidega;
* oskavad jutustada erinevatel eelnevalt ettevalmistatud teemadel;
* teevad eakohast iseseisvat tööd (lugemine, infot hankimine, projektides osalemine jne);
* oskab kirjutada tänukaarti;
* oskab moodustada uusi sõnu järel- ja eesliidete abil;
* oskavad moodustada umbisikulist tegumoodi (passive) jutustavas ja küsivas lauses;
* oskavad koostada kaudkõne küsimust olevikus;
* oskavad kasutada modaalverbe umbisikulises tegumoes (should/ can/ must/ will be shown);
* teavad artiklite kasutamise reegleid (a/an; the, -);
* oskavad kasutada järelliiteid: -ant, -al, -ish, -able-, ous;
* oskavad moodustada ennemineviku aega ja võrrelda seda lihtminevikuga;
* teavad määrsõnade erinevaid tähendusi;
* oskavad moodustada küsijätke ja neile vastata;
* teavad, millistel tegusõnadel lisandub to+verb, millistel verb+ing;
* oskavad määrata sõnaliike: nimisõna, tegusõna, omadussõna, määrsõna.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.
Protsessihindeid saab õpilane kontrolltööde, sõnade tööde (hõlmavad selle õppetüki raames õpitud sõnavara ja väljendeid), kodutöö, tunnitöö, töövihiku ja õpiku harjutuste (valikuliselt), kodus õpitud teksti jutustamise jms eest. Kui trimestri kokkuvõttev hinne on kahe hinde vahel, siis jäävad otsustavaks kontrolltööde hinded.

JUTUSTAMINE:
Hinne „5“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne
„4“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne.
„3“ - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas.
„2“ - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates.
„1“ - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele.

KONTROLLTÖÖD/TESTID:
Hinne
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Kui õpilasel on kodutöö tegemata, siis on tal samal päeval võimalus oma tegemata töö ära teha peale tunde õpitugis (graafik klassis seinal). Kui õpilane seda võimalust ei kasuta, on kodutöö hinne "1" ja seda enam parandada ei saa.

Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti kell 15.00-15.45 ruumis 403 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga. Enne järelvastamist peab õpilane esitama ebaõnnestunud töö kohta nõuetekohase vigade paranduse.

Vajalikud töövahendid:
* "I Love English 5" õpik ja töövihik
* jooneline kaustik (24-leheline)
* kirjutusvahend
* värvilised viltpliiatsid või tintenpen
* mapp (kiirköitja) töölehtede jaoks

Õpilase hindamine, kellele on rakendatud IÕK:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) kasutatakse diferentseeritud ehk õpilase võimeid ja arengut arvestavat hindamist;
3) kontrollimisel kasutatakse lihtsustatud või vähendatud materjaliga tööd;
4) hinnatakse väiksemate osade kaupa.

NB! Kui õpilasel on kõik poolaasta jooksul sooritatud tööd ebaõnnestunud st tehtud hindele "2", siis peab ta tegema trimestri lõpus arvestusliku kontrolltöö selle trimestri olulisemate grammatika teemade kohta.