Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 21. november 2019. a. kell 09.57
Muudetud: 21. november 2019. a. kell 09.57

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25. - 29.11
Unit 9 The Pied Piper B p 53 - 55 / 1 - 5; WB p 57 - 59 / 1 - 5
Unit 9 The Pied Piper B p 56 - 57 /8 - 9; WB p 59 - 61/ 6 - 7; 9
Unit 9 Translate WB p 60 /8 Lühivormid Jutustamise hinne ( praktiline inglise keel )
02. - 05.12
Unit 9 Round up Tõlkelaused hindele
UNIT 9 TEST Unit 8 Christmas fair B p 48 / 1, 2; WB p 50 /1
Unit 8 Tulevik ( be going to ) ja ebareeglipäraste tegusõnade minevikuvorm B p 49 - 50 /3, 4, 5; WB p 51/3
09. - 13.12
Unit 8 Practise in pairs B p 50 - 52 /6, 7, 9; WB p 52
Unit 8 Dates B p 51 / 8; WB p 53 /6 Unit 8 words test
Unit 8 Round up
16. - 20.12
UNIT 8 TEST
Unit 8 Christmas B p 52/ 10, WB p 54 - 56 /8 - 11
Play games
Vaheaeg 21.12 - 05.01
06. - 10.01
Unit 10 When was you born? B p 58 - 59 /1 - 3; WB p 63 - 66/ 1 - 3
Unit 10 The United States B p 60 - 61/ 5 - 7; WB p 66 - 67 /5,6
Unit 10 Round up B p 62, WB p 67 - 70, tööleht unit 10
13. - 17.01
Unit 11 New York City B p 64 - 65/ 1- 3; WB p 71 - 72 / 1, 2; Unit 10 words test
Unit 11 Asesõnad B p WB p 72 - 73 / 3 - 5
Unit 11 New York City B p 66 - 67 / 4 - 7; WB p 76
20. - 24.01
Unit 11 Sally's trip to New York B p 68 - 69 /8 - 10; WB p 74 - 75
Unit 11 Round up Unit 11 words test
UNIT 11 TEST
27.- 31.01
Unit 12 Accidents B p 70 - 71, WB p 77
Unit 12 's või ' B p 72 - 73 / 3, 4; WB p 78 - 79
Unit 12 B p 74 - 75 /5 - 880 - 81 /7 - 8
03. - 07.02
Unit 12 Kellaajad (past , to ) B p 76 - 77/ 9 - 12; WB p 81/ 9, 10
Unit 12 Round up Unit 12 words test
UNIT 12 TEST
10. - 14.02
Unit 13 Täismineviku moodustamine B p 78 - 80/ 1 - 3; WB p 82 - 83 / 1 - 3
Unit 13 The Wise Man and his Cake B p 80 - 82/ 4 - 6; WB p 83 /4
Unit 13 Ebareeglipäraste tegusõnade 3.põhivormi B p 82 /7 ; WB p 84 - 86 / 5 - 7
17. - 21.02
Unit 13 B p 82 - 83/ 8, 9, 11; WB p 86 - 87 /8 - 11 Unit 13 sõnade vastamine
Unit 13 Round up B p 84
UNIT 13 TEST
Vaheaeg 22.02 - 01.03
02. - 06.03
Unit 14 Collections B p 85 - 86 /1 - 3 ; WB p 88 - 89 /1, 2
Unit 14 Panda things B p 87 / 3,4; WB p 89 - 90/ 3 - 5
Unit 14 My Little Pony toys B p 88 - 89 /5 - 8; WB p 92 /8

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased
- teavad unit 8 - 14 sõnu ja fraase
- oskavad moodustata tulevikku sõnaühendi ,,be going to " abil
- oskavad kasutada sõna LIKE nii tegusõna tähenduses kui tähenduses ,moodi, sarnane
- oskavad öelda ja kirjutada kuupäevi
- oskavad moodustada täisminevikku
- oskavad öelda ja kirjutada kellaaegu
- oskavad lugeda ja tõlkida unit 8 - 14 olevaid tekste
- oskavad tekste jutustada

Hindamine üles

Trimestrihinne kujuneb järgmiste hinnete alusel
1) iga õppetüki (unit) lõppedes sooritab õpilane kontrolltöö (test), mis hõlmab kogu õppetüki vältel õpitud sõnavara, grammatikat ja kirjutamis-, kuulamis või lugemisülesannet.
Hindamisskaala:
Hinne 5 90-100%
4 75-89 %
3 50-74 %
2 25- 49%
1 0 - 24%
2) enne kontrolltööd sooritab õpilane sõnade töö ( word test), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara
3) igas trimestris vastab õpilane vähemalt kord kodus ettevalmistatud jutustamisülesannet, lugemispala lugemist ja tõlkimist, mille eest saadud hinne on arvestuslik
Hindamine:
Hinne 5 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne
Hinne 4 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne.
Hinne 3 - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas
Hinne 2 - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates
Hinne 1 - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele
4) Jooksvalt saab õpilane hindeid koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest. Tegemata töö hinne on 0, mis asendub hindega pärast järeltegemist või hindega 1 veerandi lõpus.


Õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. ( vajadusel kokkulepe õpetajaga).
Kui õpilane puudub kontrolltöö tegemise tunnist ( ka haigusega),pannakse eKOOLI ,,0", mis tuleb järele vastata 10 päeva jooksul, vastasel korral asendub ,,0 " ,,1 -ga ".
Jutustamise hinnet saab järele vastata õpetaja järelvastamise- ja konsultatsiooni tunnis.
Konsultatsiooniaeg ruumis 303 esmaspäeviti kell 14.45 - 15.45 või kokkuleppel õpetajaga ( 1.poolaastal )