Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 4_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reet Lasn

klassiõpetaja

Kontakt: reetv@oesel.edu.ee

Loodud: 21. november 2019. a. kell 06.30
Muudetud: 21. november 2019. a. kell 06.30

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, aasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest; · õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust; · omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi; · omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires; · õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu; · õpib kirjutama lihtsat seotud teksti; · julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada; · omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist; · oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid; · huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25. - 29.11
Unit 6 Round up Unit 6 sõnade ja fraaside vastamine
TEST UNIT 6
Unit 7 My day B p 42 - 43 / 1- 3; WB p 36 - 37 / 1 - 3, words 1 - 17
02. - 06.12
Unit 7 Fay's morning, Fay's week B p 43 - 45 / 1 - 8; WB p 37 / 4,5, phrases unit 7
Unit 7 Tegusõna lihtoleviku 3.pööre WB p 38 - 39 /6 - 7, words 18 - 35
Unit 7 after, usually, sometimes B p 46 - 47/ 9 - 12, WB p 40 , unit 7 sõnade ja fraaside vastamine
09. - 13.12
Unit 7 Round up , WB p 41 - 42
UNIT 7 TEST
Unit 8 Lühikeste omadussõnade keskvõrde moodustamine B p 48 - 49 / 1 - 3, WB p 43 - 45 / 1 - 4, unit 8 words ( 1 - 11 )
16. - 20.12
Unit 8 Lühikeste omadussõnade keskvõrde moodustamine B p 50 /4 - 6 ; WB p 45 /5,6, words unit 8 ( 12 - 23 )
Jõulutegevused
Jõulutegevused
Vaheaeg 23.12 - 05.01.2020
06. - 10.01
Unit 8 Bobo and Button B p 51 - 52 / 7 - 9, phrases unit 8, WB p 47 / 9
Unit 8 go, goes B p 52 - 53 / 10 - 13, WB p 46 / 7,8; 48 /10, 11, words unit 8 (24 - 34)
Unit 8 Round up Unit 8 sõnade ja fraaside vastamine
13. - 17.01
TEST 8
Unit 9 Ball games B p 54 - 55/ 1 - 4, unit 9 phrases, WB p 49
Unit 9 Practise in pairs B p 56 - 57 / 5 - 8; WB p 50 - 51, unit 9 words ( 1 - 18 )
20. - 24.01
Unit 9 Pika omadussõna keskvõrde moodustamine B p 57 - 58/ 9 - 10, WB p 52 , unit 9 sõnad ( 19 - 36 )
Unit 9 Kahesilbilise omadussõna , mille lõpus on -y keskvõrde moodustamine B p 59; WB p 53 - 54
Unit 9 Round up Unit 9 sõnade ja fraaside vastamine
27. - 31.01
TEST 9
Unit 10 Stars B p 60 - 61, unit 10 words 1 - 15, WB p 55 - 59
Unit 10 Stars Cleaners B p 62 - 63/ 3 - 6, unit 10 phrases WB p 60
03. - 07.02
Unit 10 Round up , unit 10 tööleht kirj, WB p 61 - 63
Unit 11 Picnic B p 66, WB p 64, unit 11 words 1 - 12, unit 10 sõnade ja fraaside vastamine
Unit 11 When? Where? What ? B 67 - 68 / 3 - 5, unit 11 phrases; WB p 65
10. - 14.02
Unit 11 Lühikeste ja pikkade omadussõnade ülivõrde moodustamine B p 68 - 69/ 6 - 7, WB p 66, unit 11 words 13 - 23
Unit 11 Omadussõnade kesk -ja ülivõrde moodustamine B p 70 - 771 / 8 - 11, unit 11 words 24 - 34
Unit 11 Round up Unit 11 sõnade ja fraaside vastamine, WB p 67 - 68
17. - 21.02
UNIT 11 TEST Unit 12 Help B p 72 - 73 , unit 12 words 1 - 11
Unit 12 Helpn B p 74 , WB p 69, 71 - 72 /5 - 6, unit 12 phrases
Eesti päev
Vaheaeg 24. - 28.02
02. - 06.03
Unit 12 Street Safety Rules B p 75 - 77, unit 12 words 12 - 24; WB p 72 - 73 / 8 - 11
Unit 12 When ? What ? Where? Why? B p 77, WB p 70 - 71 /3,4, unit 12 words 25- 36
Unit 13 Yesterday B p 78 - 79, WB p 74 - 76/ 2 - 5, unit 13 words 1 - 17, unit 12 sõnade ja fraaside vastamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased:
- teavad unit 7 - 12 sõnu ja fraase ning oskavad neid kasutada lausetes ja harjutustes
- oskavad moodustada eitavaid ja küsilauseid ning lühivastuseid moodustada abitegusõna do abil , 3.pöördes vormi does abil
- oskavad moodustada lühikeste ja pikkade, kahesilbiliste omadussõnade , mille lõpus on -y keskvõrret omadussõnade kesvõrret
- oskavad moodustada lühikeste ja pikkade omadussõnade ülivõrret
- oskavad vastata küsimustele, mis algavad küsisõnadega What? When? Where? Why?
- oskavad tegusõna pöörata lihtolevikus
- oskavad moodustada tegusõna mitmust

Hindamine üles

II trimestri koondhinne kujuneb 4 kontrolltöö hindest, sõnade vastamise hinnetest ja jooksvatest hinnetest. Kõik hinded on võrdse kaaluga.
LUGEMISES hinnatakse 4. klassis kodus õpitud teksti lugemist ja tõlkimist.
KIRJUTAMISEL hinnatakse:
õpitud sõnavara õigekiri + tähendus ;
TV harjutuste täitmine (valiku hindamisele kuulunud harjutustest teeb õpetaja);
kirjalikud keelelised ja sõnavaralised kontrollharjutused ;
kontrolltööd

Keeleliste kontrollharjutuste ja -tööde hindamine:
Hinne "5" - 90 - 100%
Hinne "4" - 75 - 89%
Hinne "3" - 50 - 74%
Hinne "2" - 20 - 49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Hinne "0" tähistab õpilase poolt esitamata või tegemata tööd, mis tuleb järgi vastata 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest "0" asendub hindega pärast töö tegemist. Kui õpilane ei ole sooritanud tegemata tööd ettenähtud ajaks, siis asendub hinne ,,0 " hindega 1 .

Konsultatsioon ja järelvastamine N kell 14: 00 - 14:45 ruumis 308 või kokkuleppel õpetajaga