Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 20. november 2019. a. kell 10.31
Muudetud: 19. jaanuar 2020. a. kell 15.31

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 25. -29. nov.
Teemad: the past continuous (kestev minevik), aastaarvude lugemine.

1) The past continuous (kestev minevik)
2) U.6 teemade kinnistamine ( tööleht kinnistamiseks).
3) Unit 7: Mystery TB p 40-42 aastarvude lugemine

II nädal 02. -06. dets.
Teemad: the United Kingdom, Eesti kohta kirjutamine.

1) Mystery TB p 42-44 töö tekstiga+ väljendid WB p 38-39
2) U.7: TB Ex 9 p 44 teksti jutustamine hindele; WB p 42-43 the United Kingdom- kaardi õppimine , Eesti kohta kirjutamine (8 lauset)
3) U.7 kinnistamine


III nädal 09. -13. dets.
Teemad: jõuluteema, jõulusoovid ja traditsioonid.

1) 10. dets. TEST ( Unit 7): geograafiliste nimede kirjutamine, harjutus sõnavarale, eessõnad, tõlkelaused, a ten-year-old jne omadussõnad.
2) U.8 A Christmas Tree TB p 44-47; WB p 44
3)The elves and shoemaker TBp 48-50 Ex 6-8; ajad WB p 45-46 Ex 2-5

IV nädal 16. -20. dets.
Teemad: täisminevik, jõulukaardi kirjutamine.

1) WB p 49 Drawing and writing your own Christmas card
2) Talk about Christmas TB p 50; WB p 47-48 sõnavara kinnistamine
3) jõulupäev

KOOLIVAHEAEG

V nädal 06.- 10. jaan.
Teemad: täismineviku ajamäärused.

1) Sissejuhatus veerandisse. U. 8 täismineviku ajamäärused WB p 46-47. Vt ka
https://www.youtube.com/watch?v=AKaD2btS1A4 , https://www.youtube.com/watch?v=Dkln8PfE1xE , https://www.youtube.com/watch?v=t9t4rt7M6wU , https://www.youtube.com/watch?v=LmdK2PKoC9w
2) WBp50 ristsõna. Unit 9-family TB p 51-52 Ex 1-4; WB ex 1-3.
3) The Cantervile Ghost - töö tekstiga TB ex 4-8, WB ex 2-3; https:// http://www.youtube.com/watch?v=5wVY5uJ0yOc


VI NÄDAL 13.- 17. jaan.
Teemad: loendatavad ja loendamatud nimisõnad (a/an, some), modaalverbid (can, may, must); pereliikmed, oma pereliikmetest kirjutamine (Family Tree).

1) Loendatavad ja loendamatud nimisõnad (a/an, some) WB Ex 4-5
2) Modaalverbid (can, may, must) WB ex 5-7.
3) Writing about family members WBp56-57

VII NÄDAL 20. -24. jaan
Teemad: Scotland, Edinburgh Festival, punctuation (kirjavahemärgid), capital letters(suurtäht)

Scotland
https://www.youtube.com/watch?v=fUnSB-E0rDM
1) 21. jaan. TEST (Unit 9): harjutused sõnavarale, a/ an/ some, tõlkelaused, lugemisülesanne, oma perest kirjutamine- 6 lauset.
2) U.10: Scotland TB p 56-60
3) Scotland- jutustamine+ WB p 58-60.

VIII NÄDAL 27. -31. jaan.
Teemad: teemade kordamine ja kinnistamine (U.6-9).

1) Unit 10: teemade kordamine TB p 61-63
2) WB p 61-64 grammatika teemade kordamine
3) U.10 tööleht kinnistamiseks

IX NÄDAL 03.-07. veebr.
Teemad: kurbade uudiste teatamine/ saamine, koertest rääkimine ja lemmikloomast kirjutamine.


1) Unit 11. Küsimuste esitamine. Lein ja kurbade uudiste teatamine TB p 64-66; WB ex 1-3
2) Unit 11: Greyfriars Bobby - töö tekstiga. TB ex 7-11
3) Lemmikloomast kirjutamine WB p 70

X NÄDAL 10.-14. veebr.
Teemad: ajad, personaalsed detailid, puuetega inimesed, endast kirjutamine.

1) Kestva ja lihtmineviku eristamine, kestva mineviku ja oleviku eristamine (present simple, past simple, past continuous) WB p 66-69
2) 11. jaan. TEST (Unit 11): kuulamisülesanne, harjutus sõnavarale, lihtminevik ja kestev minevik, , lihtminevik ja kestev minevik, tõlkelaused, oma lemmikloomast kirjutamine- 6 lauset.
3) Unit 12 sõnavara harjutamine, ankeedi täitmine ja endast kirjutamine B p 70-71, WB ex 8

XI NÄDAL 17. -21. veebr.
Teemad: kaudkõne- jutustav lause olevikus, omadussõnad ja määrsõnad: exact, exactly, ajavormide kasutamine lauses

1) Helen and Anne - töö tekstiga TB ex 5-9, WB ex 1, 2, 5
2) Kaudkõne- jutustav lause olevikus, omadussõnad ja määrsõnad: exact, exactly, ajavormide kasutamine lauses WB ex 3, 4, 6
3) Eesti päev

KOOLIVAHEAEG

XII NÄDAL 02.-06. märts
Teemad: enesetunde kirjeldamine, kaudkõne.

1) U.12 tööleht kinnistamiseks
2) U.13 Enesetunde kirjeldamine, kaudkõne TB p 75-76, WB p 77-78
3) Feeling stressed - töö tekstiga B p 77-78, WB ex 4, 5, 9

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II trimestri lõpuks:
* teab sõnavara ja väljendeid ( Unit 7-12);
* oskab kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks;
* paarilisega dialoogi harjutades on õppinud suhtlema õpitud suhtlusfraasidega;
* oskab kirjutada enda pereliikmetest ja sugupuust;
* oskab moodustada loendatavate ja loendamatute nimisõnade ainsust ja mitmust;
* oskab kasutada lauses modaalverbe can, may, must;
* oskab moodustada kaudkõne (jutustav lause olevikus);
* oskab kasutada tekstis kirjavahemärke ja suurt, väikest algustähte;
* oskab kasutada eessõnu after, for, in, on, up (õpitud väljendites);
* oskab kirjutada inglise keeles jõulukaarti;
* oskab kirjutada geograafilisi nimesid;
* oskab jutustada Edinburghi festivalist (8 lauset);
* oskab kirjutada Eestist (8 lauset), oma lemmikloomast (6 lauset);
* oskab moodustada lauseid minevikuaegades ( lihtminevik, kestev minevik, täisminevik);
* oskab edastada/ vastu võtta kurbi uudiseid.

Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad õpilased korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.
Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.

Trimestri vältel toimub
1) protsesshindamine ettevalmistuseta (tunnitöö )
2) protsesshindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 3 testi (kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd (testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet ( kontrolltööd) jäävad trimestri hinde välja panemise ajaks "2" või "1", on trimestri hinne automaatselt "2" (olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 (8.tund) ruumis 200. Alates 20. jaanuarist 2020 seoses tunniplaani muutumisega konsultatsioon esmaspäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"- ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga protsesshinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 4 + WB 4 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2015

INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega (nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi (puust ja punaseks).
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega