Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 19. november 2019. a. kell 09.26
Muudetud: 20. veebruar 2020. a. kell 08.17

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 25. -29. nov.
Teemad: going to (eitavad laused), oma kavatsustest ja eesmärkidest kirjutamine, jõulutraditsioonidest Inglismaal.

1) Unit 7 WB p 48-49 Ex 7-10
2) U.7 sõnade töö, tööleht kinnistamiseks
3) Unit 8 Christmas fair TB p 48-50 Ex 1-4, WB p 50-51 Ex 1,2

II nädal 02. -06. dets.
Teemad: jõulutraditsioonidest ja heategevuslikest üritustest Inglismaal, jõuluplaanide väljendamine, kuupäevade ütlemine, going to tulevik.

1) Unit 8 TB p 50-51 Ex 5-7, WB p 51-52 Ex 3-5
2) Unit 8 TB p 51-52 Ex 8-9, WB p 53 Ex 6-7
3) Unit 8 TB p 52 Ex 10, WB p 54-56 Ex8-9.

III nädal 09. -13. dets.
Teemad: jõulukaardi kirjutamine, jõuludest kirjutamine, teemade kinnistamine.

1) Kordamine tööks. WB p56 Ex10.
2) 11.dets. TEST (Unit 8): going to, lausete moodustamine, kuulamisülesanne, tõlkelaused, lugemisülesanne.
3) U.9 TB p 53-55 Ex 1-4, WB p 57 Ex 1,2

IV nädal 16. -20. dets.
Teemad: teksti analüüs, lühinäidendi lavastamine teksti põhjal, kirja kirjutamine lihtoleviku ja lihtmineviku võrdlus.

1) Unit 9 TB p 55-56 Ex 5,6; WB p 58-59 Ex 4-6
2) Unit 9 TB p 56-57 Ex7,8, WB p 60-61 Ex 7-9
3) Jõululaulude laulmine. Unit 9 TB p 57 Ex 9, WB p 61-62 Ex10-11


KOOLIVAHEAEG

V nädal 06.- 10. jaan.
Teemad: Ameerika Ühendriigid, aastaarvude ja kellaaegade lugemine, kutse kirjutamine.

1) U.10 The United States TB p 58-61.
2) U.10 grammatika kordamine WB p 63-64
3) Loominguline töö Ameerika Ühendriikidest.

VI NÄDAL 13.- 17. jaan.
Teemad: teemade kinnistamine, New York City.

1) Grammatika teemade kordamine WB p 68-70( kordamisosa)
2) 15. jaan. TEST (Unit 10): harjutused sõnavarale, lausete moodustamine, its/it`s, kuulamisülesanne, jõulupeo kutse kirjutamine
3) U.11 New York City TB p 64-65

VII NÄDAL 20. -24. jaan
Teemad: numbrite lugemine, omadussõnade võrdlusastmed, postkaardi kirjutamine.

1) U.11 Email TB p 66-68 Ex 4-8, WB p 71-72 Ex 1,2
2) U.11 asesõnad WB p 2-74 Ex 3-6
3) U.11 Numbrite lugemine, om. sõnade võrded TB p 68-69, WB p 74 -75

VIII NÄDAL 27. -31. jaan.
Teemad: õnnetustest rääkimine, ohutusest tänavatel, vigastustest.

1) Unit 11 tööleht kinnistamiseks.
2) U.12 Accidents TB p 70-72 Ex 1-3, WB Ex 1,2
3) TB Ex 4, 5p73; WB Ex 3, 4,5p78-79

IX NÄDAL 03.-07. veebr.
Teemad: kellaaegade ütlemine, omastav kääne (reeglid), heade soovide kaardi kirjutamine.

1) TB Ex 6.8p75, WB Ex 6-8p79-80
2) TB Ex 9-12 p 76-77, WB Ex 9-10; U 12 kinnistamine.
3) 06. veebr. TEST (Unit 12): harjutus sõnavarale, omastav kääne `s, heade soovide kaardi vormistamine, kellaaegade kirjutamine, tõlkelaused.

X NÄDAL 10.-14. veebr.
Teemad: moraal rahvajuttudes, täisminevik, ebareeglipärased tegusõnad.

1) U.13 The Wise Man TB p 78-79 Ex 1-3, WB Ex 1-3 p 82-83
2) U.13 TB p80-82 Ex 4-6, WB Ex 4,5,8 p 83-84
3) U.13 TB p 82-83 Ex 7-9, WB p Ex 6,7 p 85-86

XI NÄDAL 17. -21. veebr.
Teemad: oma nädalast kirjutamine, täisminevik, ebareeglipärased tegusõnad.

1) U.13 TB p 83-84 Ex 10-12, WB p 86-87 Ex 9-11
2) U.13 teemade kinnistamine (tööleht)
Unit 14: Collections TB p 85-87, WB p 88 ; ebareeglipärased tegusõnad WB p 127
3)Unit 14: My Little Pony Toys TB p 88-90, WB p 89-90 ; ebareeglipärased tegusõnad WB p 128

KOOLIVAHEAEG

XII NÄDAL 02.-06. märts
Teemad: asjade kogumisest, täismineviku ja lihtmineviku võrdlus.

1) Täismineviku küsimustele vastamine. TB p 90-91
2) U.14 WB p 91-92.
3)Trimestrist kokkuvõtete tegemine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II trimestri lõpuks:
* oskavad kirjutada jõulupeo kutset;
* oskavad moodustada lauseosadest lauseid;
* teavad põhifakte Ameerika Ühendriikide kohta ja New York City kohta;
* oskavad väljendi be going to abil tulevikku väljendada;
* oskavad moodustada ja lausetes kasutada omadussõnade võrdlusastmeid;
* oskavad öelda kellaaega kasutades sõnu past ja to;
* oskavad moodustada lauseid täisminevikus, teevad vahet täisminevikul ja lihtminevikul;
* paarilisega dialoogi harjutades on õppinud suhtlema õpitud suhtlusfraasidega;
* on võimelised jutustama suunavate lausete abil õpitud teksti;
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid õppetükkide 7-13 piires;
* oskavad koostada kaardi, kutse ja kirja teksti; oskavad vormistada ja kirjutada heade uudistega kirja; kirjutada oma kavatsustest tulevikus;
* oskavad lugeda/ütelda kuupäevi, aastaarve, kellaaegu;
* oskavad lausetes kasutada exciting/excited;
* oskavad kasutada keelestruktuure they’re, their, there.

Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad õpilased korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.
Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.

Trimestri vältel toimub
1) protsesshindamine ettevalmistuseta (tunnitöö )
2) protsesshindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 3 testi (kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd (testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet ( kontrolltööd) jäävad trimestri hinde välja panemise ajaks "2" või "1", on trimestri hinne automaatselt "2" (olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 13.00-13.45 (6. tund) ruumis 200 või õpetajaga kokkuleppel kell 15.00 (8.tund). Alates 20. jaanuarist 2020 seoses tunniplaani muutumisega konsultatsioon esmaspäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"- ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga protsesshinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 3 + WB 3 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2014