Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 4_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 19. november 2019. a. kell 09.21
Muudetud: 13. jaanuar 2020. a. kell 12.19

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
* saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
* omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
* oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 25. -29. nov.
Teemad: igapäevased tegevused, küsimine nende kohta, omadussõnad

1) U.7 activities TB p 46-47; WB p 40-41 Sõnavara kinnistavad harjutused töövihikus. WB
p 42
2) Unit 7 tööleht teemade kinnistamiseks.
3) U.8 Clowns TB p 48-50 om. sõna

II nädal 02. -06. dets.
Teemad: omadussõnade võrdlusastmed, inimese kirjeldamine, tema tegevustest rääkimine

1) U.8 WB p 43-45 om. sõna võrdlusastmed
2) U.8 tekst+ väljendid TB p 51; WB p 46-47
3) U.8 TB p 52-53 teksti jutustamine; GO/ GOES; WB p 48 U.8 ainsuse 3. pöörde harjutamine (lihtolevikus)

III nädal 09. -13. dets.
Teemad: vastandsõnad, omadussõnade võrdlusastmed (keskvõrre)

1) Kontrolltööks kordamine.
2) 11. dets. TEST (Unit 8): go/ goes, vastandsõnad, omadussõnade võrdlusastmed, tegusõnad lihtolevikus; U.9 Ball Games TB p 54-56 Ex 1-4
3) U.9 sõnavara+ Ex5,6 p 56; and, but, because WB p 49-51

IV nädal 16. -20. dets.
Teemad: pallimängudest rääkimine, sidesõnad and, but, because, jõulu teema; oma pere ja sõprade sportlikest tegevustest kirjutamine.

1) U.9 TB p 56-58, pikk om. sõna WB p 52
2) U.9 TB p 59 inimeste ja esemete võrdlemine. WB p 53-54 Oma pere ja sõprade sportlikest tegevustest kirjutamine.
3) Christmas Songs. Christmas vocabulary. Games.

KOOLIVAHEAEG

V nädal 06.- 10. jaan.
Teemad: tegusõnast nimisõna saamine, I enjoy...

1) Unit 9 tööleht kinnistamiseks
2) Unit 10 Stars: TB p 60-63 tegusõnast nimisõna saamine; WB p 55-57 grammatika teemade kordamine
3) Teemade kordamine TB p 64-65; harjutused kordamiseks WB p 57-59

VI NÄDAL 13.- 17. jaan.
Teemad: Unit 6- Unit 9 teemade kinnistamine

1) Harjutused kordamiseks WB p 60-63
2) Kordamine tööks.
3) 16. jaan. TEST (Unit 10):lihtolevikus laused, omadussõnade võrdlusastmed, tähereast lausete moodustamine, do/does ja is/are,lausete sobitamine piltidega.

VII NÄDAL 20. -24. jaan.
Teemad: toiduained, omadussõnade ülivõrre

1) Unit 11: Picnic TBp66-67
2) U.11 TB p 68-69 om. sõnade ülivõrre WB p 67
3) U.11 TB p 70-71 lausete mood. kasutades om. sõnade võrdeid

VIII NÄDAL 27. -31. jaan.
Teemad: ohutusega seotud teemad

1) Teemade kinnistamine. WB p68
2) Unit 11 tööleht teemade kinnistamiseks.
3) U.12 Help: TB p 72-74, WB p 69

IX NÄDAL 03.-07. veebr.
Teemad: tävaval käitumise reeglid, küsimuste moodustamine, omadussõnade võrdlusastmed

1) U.12 TB p 75-76 a poster of street rules
2) U.12 küsimuste moodustamine TB p 77, WB p 70
3) U.12 WB p 71-72 om. sõnade võrdlusastmed; WB p 73

X NÄDAL 10.-14. veebr.
Teemad: sõbrapäev, lihtminevik (was/were)

1) Valentine`s Day
2) 11. veebr. TEST (Unit 12): sõnavara, küsisõnad, küsimuste moodustamine, inimese kirjeldamisel omadussõnade võrdlusastmete moodustamine.
3) U.13 Yesterday: TB p 78-81

XI NÄDAL 17. -21. veebr.
Teemad: be pööramine minevikus, lihtmineviku ajamäärused

1) U.13 was/were TB p 82; WB p74-75
2) U.13 eessõnad TB p 83; WB p76-77
3) U.13 dialogues TB p 84, WB p78

KOOLIVAHEAEG

XII NÄDAL 02.-06. märts
Teemad: järgarvsõnad, ebareeglipärased tegusõnad minevikus

1) Unit 13 tööleht teemade kinnistamiseks.
2) Unit 14: järgarvsõnad
3) U.14 TB p 86-88 Ex3-6 tekst+ väljendid; trimestrist kokkuvõtete tegemine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II trimestri lõpuks õpilased:
* omandavad vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa;
* kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni;
* paarilisega dialoogi harjutades õpivad õpitud keelefraasidega suhtlema inglise keeles;
* oskavad moodustada om. sõnade keskvõrret ja ülivõrret, oskavad asju võrrelda;
* okavad moodustada lauseid fraasiga: I enjoy…;
* oskavad panna tegusõna be minevikku (was/ were);
* oskavad moodustada lihtsamaid lauseid lihtminevikus (reegliparased ja ebareeglipärased tegusõnad);
* oskavad kasutada väljendeid, mis seotud hädaolukordadega;
* oskavad moodustada küsilauseid lihtolevikus, teavad küsisõnu;
* oskavad kirjutada 8 lauset oma pere ja sõprade sportlikest tegevustest;
* teavad sidesõnade and, but, because tähendust.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.
Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.

Trimestri vältel toimub
1) protsesshindamine ettevalmistuseta (tunnitöö )
2) protsesshindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 3 testi (kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd (testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet ( kontrolltööd) jäävad trimestri hinde välja panemise ajaks "2" või "1", on trimestri hinne automaatselt "2" (olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 13.00-13.45 (6. tund) ruumis 200. Alates 20. jaanuarist 2020 seoses tunniplaani muutumisega konsultatsioon esmaspäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"- ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga protsesshinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 2 + WB 2 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2012