Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 3_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 18. november 2019. a. kell 10.30
Muudetud: 15. jaanuar 2020. a. kell 10.15

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 25. -29. nov.
Teemad: Unit 1- Unit 4 teemade kinnistamine

1) Unit 5: show what you know (teemade kordamine) TB p 50-51
2) Unit 5: lauamäng õpitule TB p52+ WB p19-20 (õpitud grammatika kordamine)
3) Unit 5: teemade kordamine WBp21-22

II nädal 02. -06. dets.
Teemad: riideesemed, värvid.

1) Unit 5 tööleht kinnistamiseks
2) 03. dets. TEST (Unit 5): be pööramine, this is/ these are, hääldusmärkide järgi sõnade kirjutamine, tähereast lausete kirjutamine, lausete sobitamine piltidega.
3) Unit 6: clothes, colours, next to/ between/ under/ on (top of) (TB p 53/1- 3; WB p 23/ 1- 4); sõnad 1- 12

III nädal 09. -13. dets.
Teemad: küsimuste esitamine riietuse kohta+ vastamine.

1) Unit 6: Where? Colours. Kas küsimused (Is your ... red? /Are your ...?) ja nendele vastamine: TBp53 kinnistamine;sõnad 13-24
2) The colours (värvid) , is...are...küsimused WB p 24 Ex5-6, ainsuse ja mitmuse omastav (girl's skirt / girls' skirts): WB p 25-26. Sõnad 25-39
3) U.6 tööleht teemade kinnistamiseks Sõnavara kinnistamine.

IV nädal 16. -20. dets.
Teemad: jõulunäidend+ jõululaulud, jõuludega seotud sõnavara.

1) Unit 6 sõnade töö. TB p 98-99 Christmas Eve( jõulunäidend)
2) Merry Christmas! TB 106: Christmas Carols
3) jõulusõnavara kinnistamine

KOOLIVAHEAEG

V nädal 06.- 10. jaan.
Teemad: emotsioonidega seotud sõnavara, kellaaja küsimine+ vastamine, lühendid (I am= I`m...)

1) Unit 7. Time. What's the time? - It's ... o'clock (TB p 58-59/1-3; WB p 27), sõnad 1-6
2) Unit 7. Let's ... Numbers 11-12. Asesõnad (I, you, he, she, it, we, they), jaatus - eitus (I am - I am not/ (s)he is - (s)he is not/ they are - they are not, nende lühivormid), TB p 59-60/ ex 4-5.
3) Unit 7. Näoilmed, emotsioonid. Kas küsimused (Are you (sad)? - Yes, I am / No, I am not). TB p 60-61, WB p 29 / ex 7-8; sõnad 7-17

VI NÄDAL 13.- 17. jaan.
Teemad: eessõnad at/in, teemade kinnistamine

1) Asesõnad, be pööramine (eitavad laused) WB p 28-29 / ex 4-6; sõnad 18-27
Kordamine U. 7 kontrolltööks.
2) 14. jaan. TEST (Unit 7)- harjutused U.7 sõnavarale, eessõnad at/in, lausete sobitamine piltidega, asesõnad.
Unit 8: I can / I cannot = I can't / Can you ...? TB p 62-63 / ex 1-2, WB p 31-32 ex 1-3; sõnad 1-10
3)Kontrolltöö analüüs. Unit 8: What can you do? (TB p 63, WB p 32-33); sõnad 11-20
Unit 8: omastavad asesõnad (my, your, his, her, our, their), TB p 64, WB p 33/7
VII NÄDAL 20. -24. jaan.
Teemad: can/ can`t, can+ I põhivorm

1) Unit 8: sõnavaraharjutused WB p 34, B p 65; sõnad 21-30
2) U.8 tööleht kinnistamiseks; sõnad 31.-39.
3) Unit 9: My body (B p 66-67/ ex 1-3; WB p 35; sõnad 1-16

VIII NÄDAL 27. -31. jaan.
Teemad: tegusõnad, kehaosad, kehaosadest rääkimine seoses haigustega, I have got...( mul on...)

1) Unit 9: Can you ...? Sidesõnad and / or / but (TB p 67, WB p 36-37 ex 3-5); sõnad 17-29
2) Unit 9: My ... hurts (TB p 68 ex 5). How many? Animals. Have got/ has got (TB p 68-69 ex 6-7, WB p 37-38 ex 6-8); sõnad 30-39
3) Unit 9: Have/has got - iseenda ja kaaslaste kirjeldamine. Vastandsõnad (TB p 69, WB p 39). Sõnavara kordamine.

IX NÄDAL 03.-07. veebr.
Teemad: have got/ has got, sidesõnad and/but, iseendast lausete kirjutamine

1) U.9 teemade kinnistamine.
2) 04. veebr. TEST (Unit 9): kehaosad, tähestikuline järjekord, sidesõnad and/ but, iseendast lausete kirjutamine (4 lauset), lausete sobitamine piltidega.
3) Unit 10: Have you got ...? - Yes, I have / No, I haven't.

X NÄDAL 10.-14. veebr.
Teemad: Valentine`s Day; numbrid 13-20, asesõnad, küsimused: Have you got...?

1) Numbers 13-20 (TB p 71-72; WB p 43)
2) Unit 10: harjutused kordamiseks (TB p 73-74; WB p 44-45)
3) Valentine`s Day

XI NÄDAL 17. -21. veebr.
Teemad: teemade kinnistamine; nädalapäevad, oma nädalategevustest rääkimine

1) Unit 10 tööleht teemade kinnistamiseks
1) Unit 11: Days (nädalapäevad) TB p 76-77; WB p 46.
2) Kestev olevik WB p 47-48.

KOOLIVAHEAEG

XII NÄDAL 02.-06. märts
Teemad: Trimestrist kokkuvõtete tegemine.

1) Bp79 kestev olevik. WB p 49-50
2) sõnavara kinnistamine
3) Trimestrist kokkuvõtete tegemine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II trimestri hindamisele tulevad osaoskused:
• Tead vajalikku sõnavara õppetükkide kaupa nii suuliselt kui kirjalikult;
• Oskad lugeda õpitud rütmisalme, dialooge ja teksti õige häälduse ja intonatsiooniga.
• Oskad kirjeldada ennast, oma kaaslast (My name is ... I'm ... years old. I've got blue eyes, ...... My trousers are ...)
• Oskad vabandada ja tänada, kutsuda kaaslast tegutsema (Let's play ball!)
• Oskad iseloomustada eseme/olendi asukohta (next to/ between/ under/ on (top of) / in)
• Tead ülakoma omastavalist tähendust ainsuses ja mitmuses (girl's / girls' friend)
• Oskad kasutada omastavaid asesõnu my/your/his/ her/our/their.
• Tead ja oskad kasutada tegusõna BE vorme.
• Oskad öelda, mida keegi suudab, oskab (CAN), mida keegi omab (HAVE/HAS GOT)
• Oskad moodustada nimisõna mitmust.
• Tead numbreid 1-20.
• Oskad esitada Kas- küsimust ja sellele vastata (Are you ...? Can you ...? Have you ...?)
• Oskad kasutada artikleid a/an, the (This is a new house. The house is really big.)

Hindamine üles

3. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnalisi hinnanguid. Hinnangud kajastuvad õpilaspäevikus, kirjalikul tööl või eKoolis. Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks.

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata

Lisaks on eKoolis kasutusel tähekombinatsioon KH (kujundav hindamine), millele järgneb selgitus, milline on osaoskuse saavutus.
* Kasutusel (eKoolis) on ka kirjaliku töö puhul saavutatud punktide arv, mille puhul selgitusse on lisatud maksimumpunktid ja viide osaoskustele.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö (TEST) sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub sõnalise hinnanguga pärast töö tegemist / esitamist.
Kirjaliku töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ja sooritada töö kokkulepitud ajal uuesti.
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 13.00-13.45 (6.tund) ruumis 200. Alates 20. jaanuarist 2020 seoses tunniplaani muutumisega konsultatsioon esmaspäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200.

Õppekomplekt:
Ü. Kurm, Ene Soolepp "I love English" 1., Book + WB + CD, Studium 2011