Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Nikolai Räbin

tantsuõpetaja

Kontakt: nikolai.rabin@oesel.edu.ee

Loodud: 17. november 2019. a. kell 22.08
Muudetud: 15. detsember 2019. a. kell 22.03

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist
silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Iga nädal toimub 3 tundi, esimene - teemasse sissejuhatus, teine harjutamine ja sõnavara areng, kolmas on kontroll
1. Lugemine, tähed
2. MEES- NAIS -KESKsoo nimisõnad
3. Притяжательные местоимения
4. Имя существительное
5. Множественное число имени существительного
6. Имя прилагательное
7. Глагол - 1 и 2 спряжение
8. Цифры и числа

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest
oskab kasutada vajaliku info saamiseks sõnaraamatut, internetti
oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal
oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas
suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet

Hindamine üles

Õppeveerandi kokkuvõtva hinde kujunemine
Õppetöö käigus hindeline ja kujundav hindamine/ protsessihinded :
- suulised vastused
- ettevalmistusega ja ettevalmistuseta tunnitöö, kodutööd
- kokkuvõtvad hindelised tööd