Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 12c_keelegrupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 17. november 2019. a. kell 16.08
Muudetud: 10. märts 2020. a. kell 09.29

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

II kursus kestab 25.11.2019 - 27.03.2020

Õppekomplekt:
Cambridge Complete CAE
Murphy Grammar in use
õpetaja koostatud lisamaterjalid

I nädal
Revision: u.3 vocabulary and grammar.
Revision: u.4 vocabulary and grammar.
Progress test u.1-4 - 29.11

II nädal
TEST: u.3 - 4 - 3.12
About writing reports (u.2,4).- revision
U.5: Dramatic events.Listening /dramatic events & dangerous situations. Idiomatic language.

III nädal
Verbs followed by to+infinitive or -ing-form
Speaking (picture description + monologue).
Extreme sports /reading tasks and vocabulary /


IVnädal
Listening /jobs,dangerous situations/. Adjective and noun collocations.
U.6: Picture yourself. Reading tasks and vocabulary /art,film,book/. Tasks on use of English
Christmas activities.

VAHEAEG

V nädal
U.7: Leisure & entertainment. Vocabulary /music/. Listening /types of music/.
Prepositional phrases. Ways of linking ideas; participle clauses.
Text "How to get the life you really want". Use of English /The changing face of Bollywood".

VI nädal
Money-vocabulary.Formal & informal style.
Review : units 5-7
Progress test u.5-7

VII nädal
TEST: units 5-7 -21.01
Review: writing references /essay, different types of letters/, features,formal expressions
Writing: essay (opinion) + enquiry letter

VIII nädal
Continue writing: essay (opinion) + enquiry letter
U.8:"Don't blame the media".Vocabulary /media,TV/.Talking - verbs.
Reported speech. Reporting verbs.Word formation/prefixes/

IX nädal
U.9 Tenses in time clauses and time adverbials. Listening /jobs in Television/
Reading tasks and vocabulary analysis.Listening /cars,speed/ Confusing verbs /action,activity,event,programme/
Review of u.8 & 9 vocabulary.

X nädal
TEST units 8 & 9 - 11.02
U.10:Modals of ability, possibility, obligation.Confusing words/chance,occasion,opportunity,possibility/
Expressions with at, in, on.Listening /Studying abroad/ .Modals.

XI nädal
U.10:Reading /Studying abroad/.Use of English/multiple choice tasks/
Review: report writing.Linking devices.
Day of Estonia

VAHEAEG

XII nädal
U.11 Being somewhere else. Listenig practice tasks.
Reading "Disappearing into Africa". Conditional sentences - review
Prepositions of location. Open-cloze reading /Island wanted/. Giving grades for course 2.

XIII nädal
1.Revision u.8-11
2.Progress test 8-11
3.Writing (Report+letter)

XIV nädal
1.Listening practice (u.8.10,11,12,13)
2.-3 U12-13 lugemis, kuulamis ja keelestruktuuride oskused

XV nädal
1.Listening test
2.-3.14 lugemis, kuulamis ja keelestruktuuride oskused

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

õpilased on
- korranud/õppinud hariduse, ühiskonna, reisimise, ja kommunikatsiooniga seotud sõnavara
- korranud/õppinud keelestruktuure B1-B2 tasemel
- teinud harjutusi osaoskuste arendamiseks (lugemine, kuulamine, rääkimine, keelestruktuurid, kirjutamine)
- saanud ülevaate inglise keele riigieksami osadest ja mahust
- kirjutanud ühe reporti, 2 esseed ja 2 ametlikku kirja

Hindamine üles

Kursuse hinde jaoks vajalik teha/esitada:
4 testi (lugemine, kuulamine, use of English)
kirjutamisülesanded: report, essee, kirjad


Testide hindamine: "5"= 90- 100%, "4"= 75- 89%, "3"= 50- 74%, "2"= vähem kui 50%

Võlad tuleb likvideerida kuni 10 päeva jooksul.
Ettenähtud ülesande (e-koolis - "0") tegemata jätmine annab selle töö hindeks "1".
1 arvestusliku töö mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige.
Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.

Konsultatsioon teisipäeval 14.45 - 15.30, ruum 204. Järelvastamine kokkuleppe

Gümnaasiumi lõputunnistuse hinne on astmehinne s.t kujuneb 10., 11. ja 12. klassi hinnetest.