Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 17. november 2019. a. kell 15.22
Muudetud: 2. märts 2020. a. kell 22.47

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2.trimester kestab 25.nov.2019 - 6.märts 2020

I nädal
1.-2. T 6v Omadus- ja nimisõna ühendi vinitelnõi kääne R lk.66-70
3.Teema kinnistamine. ja kordamine.

II nädal
1. Kordamine kontrolltööks, tööleht.
2.KONTROLLTÖÖ - 6.tsükkel. -3.12
3.T 7a Kasulikud väljendid kohvikus.Menüü. R lk.72

III nädal
1. T7a Toiduained, toidupoe osakonnad. Tv 7a
2. T 7b Tekst "Minu menüü" R lk.81
3. T7v Omadus- ja nimisõna, tvoritelnõi kääne (kaasaütlev)

IV nädal
1.Omadus- ja nimisõnaühend tvorit. käändes - Koos kellega? võileib millega? Kellena töötama?
2.Materjali kinnistamine. Tv 7v
3.Jõuluteemaliste multikate vaatamine ja laulude laulmine

VAHEAEG

V nädal
1.Kordamine : 7.tsükkel; tööleht
2.KONTROLLTÖÖ - 7.tsükkel. T8 sõnad. - 7.01
3.T8. Kelleks ma tahan saada? Elukutsed ja ametid.

VI nädal
1. Tund 8b. Tekst: Minu töö. Õpik lk.93-95
2. Tund 8v. Asesõnad - kellega,Tvoritelnõi (kaasaütlev) käändes. Õpik lk.95-97
3.Kordamine: 8.tsükkel. Tv 8a-v

VII nädal
1.Kordamine kontrolltööks
2. Kontrolltöö: 8 tsükkel. - 21.01
T9a sõnad (Riietusesemed)
3.T9a.Kuidas ma riietun?Sõbra riietus. Dialoogid, sõnavaraharjutused. Õpik lk.98-103

VIII nädal
1. T 9a. Riietus.Sõbra riietus. Kinnistavad sõnavaraharjutused. Õpik lk.98-104
2. Tund 9b. Tekst: Minu riietus. Õpik lk.104-105
3. Tund 9v. Järgarvsõna. Kuupäev. Millal? Õpik lk.106-109

IX nädal
Õpilased suusalaagris

X nädal
1. Tund 9v. Kuupäev, millal?Mis kuupäeval? Kinnistavad harjutused.
2. Kordamine - 9 tsükkel. Kirjand "Kuidas mulle meeldib riietuda".
3.Kordamine kontrolltööks; tööleht.

XI nädal
1.KONTROLLTÖÖ - 9.tsükkel. Tund 10a sõnad. - 17.02
2.Tekst "Minu kodumaa Eestimaa." Eesti sümbolid.
3.Eesti päev

VAHEAEG

XII nädal
1.Tähtpäevad Venemaal ja Eestis .Valmistumine suuliseks esitluseks.
2.Mis püha täna on? Dialoogid.
3.Tähtpäevad ja õnnesoovid.Dialoogide vastamine.TV-10a . Kokkuvõte 2.trimestrist.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - II trimestri teemad:; kool; toit, menüü, elukutsed, kelleks tahan saada; riided ja riietumine.
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas II trimestril läbitud keelematerjali: isikulised asesõnad predloznõi käändes,omadussõna ja nimisõna roditelnõi, vinitelnõi ja tvoritelnõi käändes, järgarvud ;
7) oskab töödada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Õpitulemuste hindamise aluseks on õppekava üldosas sätestatud hindamise põhimõtted. Hindamise täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas. Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Kujundaval hindamisel kasutatakse hinnanguid ja antakse juhiseid õpitulemuse parandamiseks ( väga tubli, tubli, harjuta, korda konkreetset materjali jne). Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.

Õppeveerandi kokkuvõtva hinde kujunemine
* Õppetöö käigus hindeline ja kujundav hindamine/ protsessihinded :
- suulised vastused, esitlused
- ettevalmistusega ja ettevalmistuseta tunnitöö, kodutööd,
- sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus) tundmise kontrollimine , mille eest saadud hinded on arvestusliku osakaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
- TV hindamine valikuliselt
* Kokkuvõtvad hindelised tööd : 4 kontrolltööd
Trimestrihinne pannakse välja õppeveerandi jooksul saadud arvestuslike hinnete ja õppetöö käigus saadud protsesshinnete (suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd ,tunnikontrollid, jne.) alusel. Arvestuslikel hinnetel on suurem kaal. Positiivse trimestrihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav hinne.

Kirjalike tööde hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

Kõik testid, s.h. tööd sõnavarale peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd ja sõnavarakontrollid järele teha. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele.
Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kolm tegemata kodust tööd hinnatakse "1"-ga ja seda hinnet parandada ei saa.
Positiivse trimestrihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.

Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 7.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid EELNEVAL KOKKULEPPEL teisipäeval kell 14.45 ruumis 204 ,