Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 17. november 2019. a. kell 13.47
Muudetud: 21. november 2019. a. kell 10.34

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (26. - 29.11):
1. II trimestri ainekaardi tutvustus. Kordamine KT-ks: 7 tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 7 tsükkel: Toiduained. Minu menüü. Kaasaütlev kääne. Talveluuletus. - 27.11
3. KT analüüs.Tund 8a. Kelleks tahan saada? Lk.89 - varem õpitud sõnade kordamine.

II NÄDAL (2.-6.12):
1.-2. Tund 8a. Kelleks ma tahan saada? TV.t.8a, uued sõnad lk.93
3. Tund 8a. Dialoogid lk.90.

III NÄDAL (9.-13.12):
1.-2. Tund 8b. Tekst: Minu töö. Sõnavara ja harjutused lk.93-95, TV.t.7b
3. Tund 8v. Asesõnad alaleütlevas käändes. Lk.95-97, TV.t.8v

IV NÄDAL (16.-20.12):
1. Kordamine KT-ks: 8 tsükkel: Kelleks ma tahan saada? Asesõnad alaleütlevas käändes.
2. KONTROLLTÖÖ: 8 tsükkel: Kelleks tahan saada? Asesõnad alaleütlevas käändes. - 17.12
3. Jõuluteema.

VAHEAEG

V NÄDAL (6.-10.01):
1.-2. Tund 9a. Kuidas ma riietun? Sõnavara lk.98-99, 103
3. Tund 9a. Dialoogid lk.100, TV.t.9a

VI NÄDAL (13.-17.01):
1. Sõbra riietuse kirjeldus. Sõnavara kordamine.
2. Sõnade töö: tund 9a sõnad: välimus, riietus. Tund 9b. Tekst: Minu riietus. Lk.104-105
3. Tund 9b. Töö tekstiga, TV.t.9b

VII NÄDAL (20.-24.01):
1. Tund 9.v. Millal? Mis kuupäeval? Õppeained. Lk.105-109
2. Tund 9.v. TV.t.9.v. Kordamine KT-ks: 9.tsükkel: välimus, riietus, millal?
3. KONTROLLTÖÖ: 9.tsükkel: välimus, riietus, millal? - 24.01.

VIII NÄDAL (27.-31.01):
1. -2. Tund 10.a. Pühad. Lk.110-111, TV.t.10.a
3. Tund 10.b - tekst " Minu pühad" lk.114-115

IX NÄDAL (3.-7.02):
1.-3. Suusalaager.

X NÄDAL (10.-14.02):
1. Tund 10.b, töö tekstiga. Tv.t.10.b
2.-3. Tund 10.v. Omastav kääne. Lk.116-119

XI NÄDAL (17.-20.02):
1. Tund 10.v - Omastav kääne. Tv.t.10.v, harjutused töölehtedelt.
2. KONTROLLTÖÖ: 10.tsükkel: pühad, omastav kääne - avatud materjalidega.
3. EV aktus.

VAHEAEG

XII NÄDAL (2.-6.03):
1.-3. Tund 11.a. Mis kell on? Lk.122-128, TV.t.11.a., töölehed.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - II trimestri teemad : toiduained, menüü, kohvikus, elukutsed, riietus, pühad, kellaaeg.
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamisekskasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas II trimestril läbitud keelematerjali: seestütlev, osastav, kaasaütlev ja omastav kääne.
7) oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Kontrolltöö KT-7, KT-8, KT-9 , KT-10 - arvestuslikud hinded
Tunnikontrollid ja sõnade tööd - arvestuslikud hinded
Kodutööd, suulised vastamised, tunni töö - 1 kokkuvõttev hinne
Hindamisel kasutatakse kujundavat hindamist ja kokkuvõtvat hindamist.
Hindeid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd, jutustamine, sõnade tööd ja tunnikontrollid järele teha. Tegemata tööd märgitakse e-koolis "0"-ga, mis trimestri lõpus, tegemata jätmise korral, asendatakse hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse trimestrihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid eelneval kokkuleppel E kell 14.30-15.30 ruumis 410
Õppematerjal: I.Mangus "Kiirelt ja lõbusalt" õpik 7.klassile + töövihik+ CD
Õpetaja koostatud õppematerjal.