Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 17. november 2019. a. kell 13.28
Muudetud: 21. november 2019. a. kell 10.35

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (26. - 29.11):
1.-2. Tund 16b. Riietus. Tv.t.16b
3. Tund 16v. Kus? Kuhu? Kust? Lk.169-171

II NÄDAL (2.-6.12):
1. Tund 16v. TV:t.16v
2. Kordamine: 16 tsükkel: riietus; kus, kuhu, kust?
3. KONTROLLTÖÖ: 16 tsükkel: riietus; kus, kuhu, kust? Tund 17a sõnad. - 4.12

III NÄDAL (9.-13.12):
1.-2. Tund 17a. Kaupluses. Rahaühikud. Dialoogid. Lk.173-175, TV.t.17a
3. Tund 17b. Kodu- ja metsloomad. Lk.176-178

IV NÄDAL (16.-20.12):
1. Tund 17b. Kodu- ja metsloomad. TV.t.17b. Tekst lk.181.
2.-3. Jõuluteema.

VAHEAEG

V NÄDAL (6.-10.01):
1.-2. Tund 17v. Teie oma, meie oma. Lk.,179, TV.17v.
3. Kordamine: 17 tsükkel: kaupluses, kodu- ja metsloomad, teieoma, meie oma.

VI NÄDAL (13.-17.01):
1. Tund 18.a. Kellaaeg. LK.1852-185
1. KONTROLLTÖÖ: 17.tsükkel: kaupluses, kodu-ja metsloomad, meieoma, teie oma. - 14.01
3. Tund 18a. Kellaaeg. Lk.182-185, TV.t.18a

VII NÄDAL (20.-24.01):
1.-2. Tund 18.b. Kehaosad. Lk.185-186, TV.t.18.b
3. Tund 18.v. Alaleütlev kääne. Lk.187-189

VIII NÄDAL (27.-31.01):
1. Tund 18.v. Alaleütlev kääne. TV.t.18.v, tööleht
2. Kordamine KT-ks: 18.tsükkel: kellaaeg, kehaosad, alaleütlev kääne.
3. KONTROLLTÖÖ: 18.tsükkel: kellaaeg, kehaosad, alaleütlev kääne. Tund 19.a sõnad. - 29.01

IX NÄDAL (3.-7.02):
1.-2. Tund 19.a. Mul on halb. Lk.190-192, TV.t.19.a
3. Tund 19.b. Iseloom ja välimus. Lk.190-194, TV.t.19.v

X NÄDAL (10.-14.02):
1. Tund 19.b. Välimus ja iseloom. Tööleht.
2.-3. Tund 19.v. Kaasaütlev kääne. Lk.195-196, TV.t.19.v

XI NÄDAL (17.-20.02):
1. Kordamine KT-ks: 19.tsükkel: enesetunne, välimus ja iseloom, kaasaütlev kääne.
2. KONTROLLTÖÖ: 19.tsükkel: enesetunne, välimus ja iseloom, kaasaütlev kääne. -18.02
3. Tund 20.a. Kompliment. Lk.198-199

VAHEAEG

XII NÄDAL (2.-6.03):
1. Tund 20.a. Kompliment. TV.t.20.a
2.-3. Tund 20.b. Elukutsed. Lk.200-202, TV.t.20.b

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid Ii trimestril läbitud teemadel: riietus, rahaühikud, kodu- ja metsloomad, välimus, iseloom, kehaosad, enesetunne, kompliment;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab II trimestril õpitud keeleteadmised: kus? kuhu?kust?,omastavad asesõnad alaleütlev ja kaasaütlev kääne, kellaaeg;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat ja kujundavat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega. Kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega.
Hinnatakse:
Tunnikontrollid,etteütlused, sõnade tööd- arvestuslikud hinded
Kodutööd, vastamised, tunni töö - kõik kokku 1 kokkuvõttev arvestuslik hinne
Kontrolltööd - arvestuslikud hinded

Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb tunnikontrollid, sõnade tööd, jutustamised ja kontrolltööd järele vastata 10 päeva jooksul. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega "1" ja ei kuulu parandamisele. Tegemata tööd kajastuvad e-koolis "0". Kui õpilane II trimestri lõpuks ei ole tööd järele vastanud, hinnatakse töö "1". Positiivse trimestrihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav arvestuslik hinne. Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast.
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Õppematerjal: I.Mangus " Kiirelt ja lõbusalt" - õpik 6.klassile +TV + plaat
Õpetaja koostatud materjalid.
Konsultatsioonid eelneval kokkuleppel E kell 14.30-15.30 ruumis 410