Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 15. november 2019. a. kell 09.01
Muudetud: 21. november 2019. a. kell 10.37

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (26.-29.11):
1. TK: tund 11 sõnad (h.11-6 lk.58-59). Tund 12. Tähed: š,ž. Lk.61-63. Minu oma, sinu oma.
2. Tund 12. Riided. Lk.61-65. uued sõnad h. 12-7 lk.64-65. TV.h.12-4 lk.46
3. Tund 12. Kus? - h12-9 lk.66, TV.h.12-8 lk.48

II NÄDAL (2.-6.12):
1.-2. Tund 12 kordamine. Lk.61-67, TV.t.12 lk.45-48, kordamine KT-ks.
3. KONTROLLTÖÖ: 12.tund : riided, kus? Jõululuuletus. - 5.12

III NÄDAL (9.-13.12):
1. Tund 16. Peod. Sõnad h.16-7 lk.86, TV.h.16-4 lk.61
2.-3. Tund 16. Peod. Jõulud, uus aasta. Lk.84-88

IV NÄDAL (16.-20.12)
1.Tund 16. Tekst "Peod" lk.86, TV.lk.60-63
2. Sõnade töö: peod (h.16-7 lk.86), harjutused lk.84-88
3. Jõululuuletuse vastamine, jõulukaart, jõulusoovid.

VAHEAEG

V NÄDAL (6.-10.01):
1. Tund 13. Inimene. Uued sõnad h. 13-7 lk.70-71. TV.h.13-5 lk.50
2.-3. Tund 13. Inimene. Minu oma(d). Lk.68-72

VI NÄDAL (13.-17.01):
1. Tund 13. Tekst "Inimene" lk.72, h. lk.72
2. Kordamine: 13 tsükkel: inimene, minu oma(d).
3. KONTROLLTÖÖ: 13.tund: inimene, minu oma(d). Tund 14. tähed: ts, štš. - 16.01

VII NÄDAL (20.-24.01):
1. Tund 14. Minu kool. Tähed ts, štš. Sõnad h.14-8 lk.76-77, TV. h.14-3 lk.53-54
2. Tund 14. Minu kool. Lk.73-75, TV.lk.54
3. Tund 14. Tekst "Minu kool" , h.14-9 lk.77, harjutused lk.77-78

VIII NÄDAL (27.-31.01):
1. Kordamine: 14 tundl: kool.
2. Sõnade töö: kool (h.14-8 lk.76-77). Tund 15 - pehmendusmärk, tugevdusmärk. TV.h.15-2 lk.56-57
3. Tund 15. Elukutsed. Minu oma(d), sinu oma(d). Lk.79-80

IX NÄDAL (3.-7.02):
1. Tund 15. Elukutsed. Sõnad h.15-7 lk.81-82, TV.h.15-3 lk.57
2. Tund 15. Tekst "Vihm" lk.82, harjutused lk.82-83, TV. lk.57-59
3. Kordamine: tund 15 - elukutsed. lk.79-83

X NÄDAL (10.-14.02):
1. Kordamine: tund 15 - elukutsed. Lk.79-83, tööleht.
2. KONTROLLTÖÖ: 15.tund: elukutsed, pehmendusmärgiga sõnade sugu. - 12.02
3. Tund 1. Tähed ja värvid. Lk.7-9


XI NÄDAL (17.-20.02):
1.-2. Tund 1. Omadussõna. Omadussõna ühildumine nimisõnaga. Lk.8-11, TV. h.1-2 lk.4
3. Tund 1. Tekst "Värvused". lk.10. Omadussõna + nimisõna.

VAHEAEG

XII NÄDAL (2.-6.03):
1. Tund 1. Värvid. TV. lk.4-7
2. Kordamine kontrolltööks: tund 1 - värvid, omadussõna + nimisõna.
3. KONTROLLTÖÖ: tund 1- värvid, omadussõna + nimisõna. - 5.03

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) oskab kokku viia hääliku ja tähe;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid II trimestril läbitud teemadel: riietus, inimene, kool, elukutsed, peod, värvused.
3) on võimeline läbitud õppematerjaliga monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure,
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;
7) omandab II trimestril õpitud keeleteadmised: minu oma(d), sinu oma(d), mulle meeldib, mulle meeldivad, kus?, omadussõna;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega, kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega.
Toimub:
- tunni töö hindamine
- koduste tööde hindamine: kirjalik, suuline
- sõnavara kontroll: õigekiri+tähendus
- kontrolltööd , tunnikontrollid, etteütlused
- töövihiku harjutuste valikuline hindamine

Tunnikontrollid, sõnade tööd , etteütlused - arvestuslikud hinded
Kontrolltööd - arvestuslikud hinded (KT-1 hinne läheb III trimestrisse)
Protsessihinded, kodused tööd - kokku arvestuslik hinne

Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd, tunnikontrollid, sõnade tööd ja etteütlused järele teha. Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis trimestri lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega "1" ja ei kuulu parandamisele. Positiivse trimestrihinde saamiseks võib olla ainult üks arvestuslik mitterahuldav hinne. Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast, järele teha esimesel võimalusel.
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Õppematerjal:
L.Panova, E. Panfilova "Trepist üles. Tähestik." Õpik ja töövihik 6.klassile.
Õppetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid eelneval kokkuleppel E kell 14.30-15.30 ruumis 410