Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 15. november 2019. a. kell 08.05
Muudetud: 17. november 2019. a. kell 13.01

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (26. - 30.11):
1. Eluruumid, esemed ruumides. H.2-25 lk.40-43. Talveluuletus "Kask".
2.-3. Tund 2v. Omastav kääne: eessõnad ja lõpud. Lk.46-48, harjutused töölehtedelt.

II NÄDAL (2.-6.12):
1. Tund 2v. Omastav kääne lk.45-46, harjutused.
2. TK: omastav kääne. Tund 2v. Alaleütlev kääne: eessõnad ja lõpud. Lk.48-49
3. Alaleütlev kääne, harjutused töölehtedelt.

III NÄDAL (9.-13.12):
1.-2. Tund 2v. Osastav kääne: eessõnad ja lõpud. Lk.49-50, töölehed.
3. Osastav kääne: tõlkelaused, harjutused.

IV NÄDAL (16.-20.12):
1. TK: alaleütlev ja osastav kääne. Tund 2v. Kaasaütlev kääne: eessõnad ja lõpud. Lk.50-52
2. Tund 2v. Kaasaütlev kääne. Töölehed.
3. Jõuluteema.

VAHEAEG

V NÄDAL (6.-10.01):
1.-2. TK: kaasaütlev kääne. Tund 2v. Seestütlev kääne: eessõnad ja lõpud. Lk.54
3. TK: Seestütlev kääne. Tund 3a. Välimus. Sõnavara sõnavaralehelt.

VI NÄDAL (13.-17.01):
1.-3. Tund 3a. Välimus. Lk.55-59. Välimuse kirjeldus. Riideesemed, värvused.

VI NÄDAL(20.-24.01):
1. Jutustame enda välimusest ja riietusest. Grammatikaharjutused.
2. -3. Tund 3.a. Iseloom. Lk.59-62, töölehed.

VII NÄDAL (27.-31.01):
1. TK: iseloom - sõnavara. Tund 3.a. Telefonivestlus. Lk.67-68
2. Telefonidialoogide koostamine; tV. lk.30, töölehed.
3. Tund 3.v - tegusõnad: võima, tahtma, kohustatud olema. Lk.72-76

VIII NÄDAL (3.-7.02):
1. Tund 3.v. - võima, tahtma, kohustatud olema.Lk.72-76; TV.lk.42-34, töölehed.
2. Kordamine KT-ks: tund 3.v - võima, tahtma, kohustatud olema - kasutamine erinevates aegades.
3. KONTRLOOTÖÖ: 3.v - võima, tahtma, kohustatud olema kasutamine minevikus, olevikus ja tulevikus. - 6.02

IX NÄDAL (10.-14.02):
1.-3. Tund 4.a. Kodused toimetused. LK.77-83, töölehed

X NÄDAL (17.-20.02):
1.-3. Tund 4.a. Toit. Lk.88-91, töölehed ja tekstid

VAHEAEG

XI NÄDAL (2.-6.03):
1.-2. Tund 4.a. Kohvikus. Dialoogide koostamine. Lk.92-94
3. Tund 4.a. Laua taga. Lk.94-98

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest, oskab neist leida tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure; oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele.
2) mõistab ja oskab kasutada nii kõnes kui kirjas õpitud temaatika piires olulist - II trimestri teemad: eluruumid ja esemed ruumides, jõulud, välimus, iseloom, kodused tegevused ja toimingud, toit, kohvikus;
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud ja originaaltekstidest;loeb häälega, korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal, leida olulist infot;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas II trimestril läbitud keelematerjali: tegusõna ajad, arvsõnad, eessõnad ja käändelõpud, võima, tahtma, kohustatud olema kasutamine erinevate aegades ;
7) oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega, kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemistega.
II trimestri koondhinne sisaldab:
KT 3.v - arvestuslik hinne
Suuline arvestus: enda välimuse kirjeldus - 1 arvestuslik hinne
Tunnikontrollid ja sõnade tööd - iga töö arvestuslik hinne
Kodused tööd, tunni töö - kokku 1 arvestuslik hinne
Hindeid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see e-Koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui õpilane ei esita või soorita tööd, asendub see trimestri lõpus hindega "1". Puudumiste korral tuleb tunnikontrollid, sõnade tööd, jutustamine ja kontrolltööd järele teha. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse trimestrihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav arvestuslik hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Õppekirjandus:
I.Mangus "Kiiresti ja lõbusalt. Õpik, 9 klassile." + CD
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid E kell 14.30-15.30 ruumis 410