Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 13. november 2019. a. kell 14.29
Muudetud: 13. november 2019. a. kell 14.29

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Tund 8. Minu sõbrad.
2. Sõber. Sõbratar. Sõbrad
3. Nimisõna mitmus.

II nädal
1. Harjutame kirjutamist ja mitmust.
2. Minu sõber. Minu sõbrad.
3. Loeme ja kirjutame etteütluse järgi.

III nädal
1. Tund 9. Kohvikus. Tähtede kirjutamine.
2. Dialoog "Kohvikus."
3. Viisakusväljendid. Tänan, palun. Kirjutan, aga ei häälda.

IV nädal
1. Harjutame silbitamist ja lugemist.
2. Loeme seostatud teksti.
3. Joonistame pildi teksti kuulamise järgi.

V nädal
1. Harjutame toiduainete nimetusi.
2. Kirjutame uusi sõnu.
3. Loeme ja kirjutame.

VI nädal
1. Tund 10. Loomaaias. Hääldusharjutused.
2. Lugemine ja kirjutamine. Pehmendusmärk.
3. Loeme ja kirjutame etteütluse järgi. Silpide kaupa lugemine.

VII nädal
1. Kordame peatüki materjali.
2. Loomade nimetused.
3. Kes on loomaaias, kes metsas?

VIII nädal
1. Tund 11. Talus.
2. Kes elavad talus? Inimesed ja loomad talus.
3. Harjutame lugemist ja kirjutamist.

IX nädal
1. Nimisõna sookategooria. Kordame. Minu roos, minu sõber, minu aken.
2. Kordame õpitut.
3. Laulame.

X nädal
1. Kordame õpitut. Loeme ja kirjutame.
2. Vaatame kaarti.
3. See on Tallinn, aga see Pärnu. Kus on Narva?

XI nädal
1. Õpitud sõnavara. Enesekontroll. Tõlgime vene keelest eesti keelde ja vastupidi.
2. Loeme ja tõlgime.
3. Kus? Tallinnas. Pärnus. Moskvas. Narvas.

XI nädal
1. Mitmuse moodustamine.
2. Erandlik mitmus.
3. Harjutame mitmust.

XII nädal
1. Asesõna. Kes? Kelle? Keda? Kellel?
2. Asesõna kasutamine.
3. Multifilmid. Laulame.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilased saavad kindluse lugeda ja kirjutada vene keeles.
* Õpilased oskavad viisakalt vestlust alustada.
* Õpilased oskavad viisakalt tervitada ja hüvasti jätta.
* Õpilased oskavad nimetada pereliikmeid, öelda, kes on tema sõber.
* Õpilased oskavad küsida kes? ja kus?
* Õpitud teema sõnavara piires oskavad osutada ja öelda, mis/kes see on.
* Oskavad öelda mõningate toiduainete nimetusi.
* Oskavad öelda, kes elab loomaaias, kes elab talus, kes elab metsas.
* Tunnevad nimisõnu sookategooria järgi.
* Vaadates kaarti oskavad osutada, öeldes "See on...".

Hindamine üles

6. klassi teisel trimestril hinnatakse:
1. Sõnavara.
2. Grammatika omandamist.
3. Hinne lugemise eest. Seostatud tekst.
4. Hinne kirjutamise eest. Õpitud sõnade kirjutamine etteütluse järgi.
5. Õppeperioodi hinne õppetööks valmisoleku eest, tunnist osavõtt. Vene keele vihik.
Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kõikide uute osade omandamise peale on väike kontroll.

Kasutatav õppekirjandus L. Panova, E. Panfilova "Verh po lestnitse" Aabits. Töövihik.

Õpilastele võimalus käia konsultatsioonil või harjutustunnis kokkuleppel õpetajaga. Ruumis 002.