Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12532 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Matemaatika: 12abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Enda Torga

matemaatikaõpetaja

Kontakt: enda.torga@oesel.edu.ee

Loodud: 5. november 2019. a. kell 17.11
Muudetud: 5. november 2019. a. kell 17.11

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi kitsa matemaatika kursus STEREOMEETRIA
Eesmärgid:
1) arendada ruumikujutlust ja ruumiliste kehade nägemist enda ümber;
2) arendada jooniselt andmete lugemise oskust;
3) tutvustada ruumiliste kehade tasapinnal kujutamise algtõdesid;
4) kinnistada matemaatiliste vahendite kasutamise oskust reaalsete objektide mõõtarvude (pindala, ruumala, nurkade, pikkuste) leidmisel ja nende tulemuste hindamisel.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

04.11 – 08.11
Kordamine-koordinaattasand
Õpitud hulktahukad ja pöördkehad
Ristkoordinaadid ruumis
11.11 – 15.11
Kahe punkti vaheline kaugus
Kahe sirge vastastikused asendid
18.11 – 22.11
Sirge ja tasandi vastastikused asendid ruumis. Sirge ja tasandi vaheline nurk
Sirge ja tasandi ristseisu tunnus. Kahe tasandi vastastikused asendid ruumis
Kahe tasandi vaheline nurk
25.11 – 29.11
Püstprisma, selle täispindala ja ruumala
Püramiid, selle täispindala
02.12 – 06.12
Püramiidi ruumala
Silinder, täispindala ja ruumala
09.12. - 13.12
Koonus ja kera
16.12 – 20.12
Ruumiliste kujundite lõiked tasanditega
Praktilised ülesanded
06.01.20– 10.01
Kordamine
Kontrolltöö -stereomeetria
13.01 – 17.01
Tehted astmete ja juurtega
Protsentarvutus

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse läbinud õpilane:
1) kirjeldab punkti asukohta ruumis koordinaatide järgi; kirjeldab sirgete ja tasandite vastastikuseid asendeid ruumis, selgitab kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vahelise nurga mõistet;
2) tunneb ainekavas nimetatud tahk- ja pöördkehi ning nende omadusi;
3) kujutab tasandil ruumilisi kujundeid ning nende lihtsamaid lõikeid tasandiga;
4) arvutab ainekavas nõutud kehade joonelemendid, pindala ja ruumala;
5) rakendab trigonomeetria- ja planimeetriateadmisi lihtsamaid stereomeetriaülesandeid lahendades; kasutab ruumilisi kujundeid kui mudeleid, lahendades tegelikkusest tulenevaid ülesandeid.

Hindamine üles

Kursuse hinne kujuneb kursuse jooksul toimunud kontrolltööde punktide summa alusel: saadud punktide summa protsent maksimumpunktide summast. Hinne vastavalt skaalale: "5" 90 -100%, "4" 75 - 89%, "3" 50 - 74%, "2" 20 - 49%, "1" 0 - 20% maksimumpunktide arvust, "0"- ettenähtud ajal tegemata jäänud töö.
Mitterahuldavalt hinnatud kontrolltööle on võimalik teha üks järeltöö tööle järgneva 10 tööpäeva jooksul.
Konsultatsioon toimub tunniplaani kantud ajal, osalemine tuleb eelnevalt õpetaja juures registreerida.
Õpilase kohustuslikud töövahendid:
* kalkulaator
* vihik/-kaustik vms
* mittekustuv kirjutusvahend
* joonestusvahendid (igapäevaselt joonlaud ja harilik pliiats; teised joonestusvahendid etteteatamisel).