Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12532 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Kirjandus: 11b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marit Tarkin

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kontakt: marit@oesel.edu.ee

Loodud: 3. november 2019. a. kell 21.58
Muudetud: 3. november 2019. a. kell 21.59

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, IV kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Kirjanduse ja kultuurilugu on aluseks loetu ja ümbritseva mõistmisele. 11. klassi kirjanduskursuses käsitletakse erinevaid 20. ja 21. sajandi autoreid ja erinevaid teose tõlgendamisvõimalusi. Kursus keskendub tekstimõistmisele ja erinevate tõlgendamisvõimaluste leidmisele. Sel kursusel tegeletakse ka draamaõpetusega ja valmistutakse novembrikuu Suureks Teatriõhtuks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

KIRJANDUS

Sissejuhatus perioodi, kokkulepped teoste vastamiseks. Hesse "Kuidas lugeda kirjandusteost"
Maailmakirjandus 20. sajandil, Tammsaare ja Euroopa
Tammsaare tähtsus Eesti kultuuriloos, atriklite läbitöötamine
Vaba arutelu klassis loetud ariklite põhjal, paralleelid Eesti eluga täna
Tammsaare põhjal loovtöö
Teatriõhtu tunnid 10 tundi
Ettekanded
Gailiti, Helbemäe või Ristikivi vastamine.
Töö ERNI leheküljega internetist
Töö ERNIS
Töö ERNIS
Kursuse kokkuvõtted

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Analüüsioskus, arutlemisoskus, näitlemisoskus ja arutluse juhtimise oskus.

Hindamine üles

Hindamine. Õpilased saavad perioodi jooksul 3 teose vastamise hinnet, ettekande hinde ja kirjandi hinde. Veerandi hinne kujuneb punktiarvestuse kaudu:
Hinne 5
90-100 punkti
Hinne 4
70-89 punkti
Hinne 3
50-69 punkti
Punktide kogumine: 5 lisapunkti - iga kokkulepitud töö õigeaegne vastamine. 5 lisapunkti - õpilasel ei ole ühtegi põhjuseta puudumist.
Teose vastamine ja kirjand: Hinne 5- 15 punkti, hinne 4 - 10 punkti, hinne 3 - 5 punkti.
Ettekanne : Hinne 5 - 10 punkti, hinne 4 - 8 punkti, hinne 3 - 5 punkti
Kirjandit hinnatakse riikliku eksamikirjandi hindamisjuhendi alusel
Hinde kriteeriumid loomingulise töö( essee, kirjand, arutlev teose analüüs) hindamisel:
1) vastavus teemale, teema avatus;
2) sisukus;
3) põhjendamis- ja järeldamisoskus;
4) oskus kasutada oma teadmisi ja valida teemakohaseid näiteid;
5) ülesehitus;
6) teksti sidusus, lausestus;
7) sõnavara ja stiil;
8) õigekeelsus ja interpunktsioon;
9) isikupära;
10)töö välimus.


60- 50 palli – hinne 5
¤ töö vastab teemale ja teema on avatud;
¤ töös ilmneb kirjutaja analüüsioskus ja üldistusvõime, eruditsioon ning lugemus;
¤ esitatud faktid on tõesed, väited põhjendatud, järeldused tulenevad analüüsist;
¤ töö ülesehitus vastab üldnõuetele;
¤ tekst on sidus, lausestus selge, loogiline ja vaheldusrikas;
¤ sõnavara on rikas ning arvestab kirjandi stiili;
¤ töös ei ole üle 4 keelevea.
49– 30palli- hinne 4
¤ töö vastab teemale ja teema on piisavalt avatud;
¤ kirjutaja suudab üldistada ja analüüsida;
¤ esitatud faktid on tõesed, väited põhjendatud, järeldused tulenevad analüüsist;
¤ töö ülesehitus vastab üldnõuetele;
¤ tekst on sidus, lausestus selge ja loogiline;
¤ sõnavara arvestab kirjandi stiili, kuid esineb kergemaid stiilivigu;
¤ töös ei ole üle 8 keelevea.
29–1pall- hinne 3
¤ töö vastab teemale, kuid teemaarendus on pealiskaudne;
¤ analüüs on pinnaline, üldistusi on vähe või need on esitatud faktidega vähe seotud;
¤ väiteid ei põhjendata või põhjendatakse sobimatute näidetega;
¤ töö ülesehituses esineb vastuolusid;
¤ teksti sidusus pole järjekindel, esineb mõtete ebaselgust ja lausestusraskusi;
¤ sõnavara on ühekülgne, stiil kohati sobimatu;
¤ töös on üle 9 keelevea.

Kirjandit hinnates arvestatakse eelkõige teemaarenduse loogilisust, analüüsi- ja
sõnastusoskust, seejärel õigekeelsust ja interpunktsiooni. Silmapaistva sisuga tööle võib
panna kõrgema hindepalli, kui õigekeelsusvigade arv seda võimaldab.
Kirjandi hinnet ei mõjuta autori tõekspidamised, kui need ei lähe vastuollu humanismi ja
demokraatia põhiprintsiipidega, ning maitseerinevused.