Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12532 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Kirjandus: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maret Laurson

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kontakt: laura@oesel.edu.ee

Loodud: 3. november 2019. a. kell 20.26
Muudetud: 3. november 2019. a. kell 20.48

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) loeb eakohast ilukirjandust, arendab oma lugemisoskust ning omandab püsiva
lugemisharjumuse kui maailma ja enda mõistmise vahendi;
2) väärtustab kirjandust oma rahvuskultuuri olulise osana ning tutvub eri rahvaste kirjanduse
ja kultuuriga;
3) mõistab ilukirjanduse kujundlikku keelt, rikastab oma sõnavara ning arendab suulist ja
kirjalikku väljendusoskust;
4) arendab oma loomevõimeid ja suhtub lugupidamisega loometöösse;
5) kujundab kirjanduse abil oma esteetilisi ja eetilisi väärtushoiakuid;
6) laiendab oma silmaringi ning rikastab mõtte- ja tundemaailma;
7) annab iseseisvaid hinnanguid ning sõnastab ja esitab oma mõtteid;
8) hindab kriitiliselt ja kasutab otstarbekalt erinevaid infoallikaid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2. - 06.09
LUGEDA ON HUVITAV õ lk 8-9 tv lk 2-3 Tutvumine kasutatava õppekirjandusega, õpieesmärkide seadmine kooliaastaks; oma lemmikraamatust jutustamine, ema või vanaema jutustusega võrdlemine
Meisterdetektiiv Blomkvist õ lk 10 - 13, tv lk 4 - 5
09. - 13.09
Ilu- ja teabekirjandus. Proosa. õ lk 14-15, tv lk 6-7 kirjanduse liikidega tutvumine; Infootsing internetist:
Kirjaniku ja teose seostamine;kirjaniku (Ellen Niit) kohta info otsimine teatmeteosest;
16. - 20.09
J. Kross „Mardileib “õ lk 16-19, tv lk 8-9. Vanade mõõtühikute tähenduse otsimine teatmeteosest; võõrsõnadele vastete leidmine; poemartsipani ja Mardi martsipani retseptide võrdlus;
R. Roht „Mäger Urask“ õ lk 20-21, tv lk 10 Kava koostamine ja loo jutustamine oma sõnadega
23. - 27.09
Luule õ lk 22 - 23, tv lk 11
K. Tšukovski „Dr Valuson“.õ lk 24-25, tv lk 12. Oma arstilkäigust jutustamine; esmaabi õpetuse kirjutamine.
30.09 - 04.10
J. Brzechwa „Pan Kleksi akadeemia“. õ lk 28-31, tv lk 14. Lünkteksti täitmine loetu põhjal; Tuleviku tunniplaani kirjutamine
E.Kärstner ,,Veel üks Lotte " õ lk 32 - 33, tv lk 15
07. - 11.10
Toredaid luuletusi: õ lk 34 - 35 J. Vaiksoo „Veider mees“, L. Tungal „Saatke eile meile“, „Kättemaks“. Luuletuse sisu ümberjutustamine; luuletuse esitamine;
1.peatüki kokkuvõte tv lk 16 - 17
14. - 18.10
Mis on rahvaluule? õ lk 36 - 37, tv lk 18 - 19
Teeme kokkuvõtteid loetud raamatutest
Vaheaeg 21. - 27.10
28.10 - 01.11
E. Kästner "Veel üks Lotte" - raamatu vastamine
Ise õ lk 42 - 43, tv lk 21
04. - 08.11
"Veel üks Lotte" - arutelu
Oakene õ lk 45 - 47, tv lk 24
11. - 15.11
Muistend. Pajatus. Naljand õ lk 48 - 49, tv lk 25
Nõo Karujärv õ lk 50 - 51, tv lk 26
18. - 22.11
Rahvalaulud õ lk 52 - 55, tv lk 27
Vanasõna. Mõistatus. Kõnekäänd. õ lk 56 - 57, TV lk 28

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane
*tunneb kirjanduse põhiliike;
*oskab kaaslastega arutleda ja kaasõpilast kuulata;
*oskab kirjutada lühikest omaloomingulist teksti;
*oskab leida infot teatmeteosest ja internetist;
*oskab kasutada sõnastikku, leida sõnadele vasteid;
*oskab võrrelda ilukirjandus- ja teabeteksti;
*tunneb mõisteid riim, värss, salm, rütm;
*oskab leida näitest luule tunnuseid;
*oskab juttu oma sõnadega ümber jutustada;
*oskab teksti kavastada;
*oskab luuletust peast esitada;
*oskab kaaslast kuulata;
*oskab kirjutada lühikest omaloomingulist teksti.
*teab, mis on teksti ümberjutustamine ja mis on teksti kokkuvõtmine;
*oskab loetut ja kuuldut ümber jutustada ning lühidalt kokku võtta;
*oskab lugu eri moodi ümber jutustada;
*oskab tekstist tähtsama info üles leida;
*oskab tekstist fakte leida.

Hindamine üles

Kirjanduses kokkuvõttev hinne iga trimestri lõpus + koondhinne õppeaasta lõppedes. Vastavalt riiklikule õppekavale on alates 5.kl eesti keel ja kirjandus erinevad õppeained.
Õpilane saab veerandi jooksul hinded:
1) teksti ladus ja mõtestatud lugemine,
2) teksti kava põhjal ümberjutustamine,
3) teksti loominguline ümberjutustamine,
4) omaloominguline jutt.
5) luuletuse esitamine,
6) luulemõistete tundmine (värss, salm, riim rütm).


Hinne"5" -saavutatud õpitulemused vastavad õpilase taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; vigadeta, ladus, teadlik ja ilmekas lugemine; õige, loogiline ja sõnavaralt õige jutustamine; õpilane oskab pealkirjastada teksti erinevaid osi, arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust, valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust; otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse.

Hinne"4" - saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele; lugemises 1-2 viga, jutustamisel esineb mõningaid ebatäpsusi pala sisu edasiandmisel, puudusi sõnavalikus vms.; peast lugemisel vahetatakse sõnu, kuid parandatakse need ise.

Hinne"3" - saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või edasises elus; lugemisel esineb 3-5 viga, tempo aeglane; jutustamisel takerdutakse, jutustus lünklik, sõnavara vaene; luuletuse tekst ei ole kindlalt peas.

Hinne"2" - õpilase areng õpitulemuste osas on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; lugemisel 6 või enam viga, ei saada aru loetust ega osata vastata küsimustele; jutustamisel ei suudeta edasi anda pala sisu; luuletuse tekst ei ole peas.

Hinne "1" - saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.

Kui töö on esitamata või suuline vastamine sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata.
Konsultatsioon ja järelvastamine toimub ruumis 310 kokkuleppel õpetajaga või muul ajal kokkuleppel õpetajaga, järele saab vastata 10 õppepäeva jooksul .
Klassiväliseks lugemiseks loeb õpilane enda vabal valikul vähemalt 5 raamatut õppeaasta jooksul ( mitte alla 100 lehekülje ). Loetud raamatu kohta peab lugemispäevikut, kuhu kannab pealkirja, autori, tegelased, sisu kokkuvõtte ja kirjutab hinnangu koos põhjendusega. Lugemispäeviku esitab õpilane õpetajale peale raamatu lugemist.