Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12532 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Eesti keel: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maret Laurson

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kontakt: laura@oesel.edu.ee

Loodud: 3. november 2019. a. kell 20.07
Muudetud: 3. november 2019. a. kell 20.55

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli aineõpetus taotleb, et õpilane:
•austab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat;
•arendab kriitilist mõtlemist ja analüüsioskust;
•väärtustab head keeleoskust eneseväljendus- ja suhtlusvahendina;
•arendab oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust, omandab õigekirjaoskuse;
•õpib mõtestatult lugema ja kirjutama eri liiki tekste;
•loeb eakohast väärtkirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi, rikastab oma mõttemaailma;
•arendab kirjanduse mõistmist, kujutlusvõimet, loovust ja kunstimaitset;
•huvitub ilukirjandusest ja paikkonna kultuurist;

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2. - 06.09
Sissejuhatav tund, tutvumine õpikuga, õppeaastaks eesmärgi seadmine. Õ lk 5, tv harj 1 Tv lk 71 fakt, arvamus, suhtlusvahend.
Mis keel on? õ. lk 6-7, tv h 2-3 viipe-, tehis- ja salakeel . kaart, legend, intervjuu
Sõnade laenamine tv harj 12–17 MSN-suhtlus, reklaam, kiri etteütlus ( võõrsõnad)
09. - 13.09
Sõnade laenamine. Õ lk 12–13, tv harj 12–17 laen- ja võõrsõnad
Sõnade laenamine tv harj 12–17 MSN-suhtlus, reklaam, kiri etteütlus ( võõrsõnad)
Sõnade liitmine Õ lk 14–15, tv harj 18–21 liitsõna täiend- ja põhiosa
16. - 20.09
Sõnade liitmine Õ lk 16–17, tv harj 22–24 mõistatus, liitsõnamäng, kiri (tv h 24)
Sõnade tuletamine Õ lk 18–19, tv harj 25–31 tuletamine, liide kiri, luuletus
Reipalt koolipinki
23. - 27.09
Etteütlus (tuletiste õigekiri (26.sep);Kokkuvõte tv lk lk 18, Kiri.
Kordamine kontrolltööks. tv harj lk 18–19 Kuulamisülesanne nr 7 (2008), kus sünonüümidest räägib Asta Õim.
Kontrolltöö nr.1
30.09 - 04.10
Sõna koosneb häälikutest. Sünonüüm, häälik, täis- ja kaashäälikud, helitu ja heliline häälik, sulghäälik, õ lk 21-23 tv 32-38
Silbitamine ja poolitamine õ lk 24-25, tv h 39-44
Kordavaid ja kinnistavaid harjutusi ( häälikud, silbitamine ja poolitamine)
07. - 11.10
Tähestik.õ lk 28-29, tv h 45-48 võõr- ja võõrsõnatähed
Teabeteksti lugemine.õ lk 27-29, tv h 51 teabetekst, ettekanne
Ettekannete esitlused kirja teke ja areng (õ lk 33 ül 69 põhjal)
14. - 18.10
Kas üks või kaks tähte? õ lk 34-37, tv h 54
i ja j õigekiri õ lk 38-39 tv h 55-60
Õppeteema kokkuvõte. Põhimõistete meenutamine ja kinnistamine ristsõna abil.tv lk 16-17
Vaheaeg 21. - 25.10
28.10 - 01.11
Silbitamine ja poolitamine õ. h. 57, TV h. 41 - 46
Tähestik. tv h. 48 - 51, tunnikontroll: silbitamine ja poolitamine
Kas üks või kaks tähte õ lk 34 - 35, h 73 - 75, TV h 54
04. - 08.11
Kas üks või kaks tähte õ h 76 - 79
I JA J õigekiri õ lk 38 - 39, h. 80, 81; Tv h. 55 - 57
i ja j õigekiri õ h 82 , 83; TV h 58 - 60
11. - 15.11
Etteütluse harjutamine. H on tähtis õ lk 40, h, 84 - 87
ETTEÜTLUS 16.11 H on tähtis; Tv h 61 - 65
Häälikuühendi õigekiri õ lk. 42, h 90, 92, 93; TV h 66, 67. Tunnikontroll: h on tähtis
18. - 22.11
Häälikuühendi õigekiri õ h 94, 95; TV h 68 - 70
Kaashäälikuühendi erandid õ lk 44, h 96 - 99, Tv h 71 - 73
Kaashäälikuühendi erandid õ h 100 - 101, TV h 74 - 76

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) Mõistab keele olemust, mitmenäolisust.
2) tutvub erinevate suhtlusviisidega, arendab tolerantsust eri suhtlusviiside suhtes.
3) Arutleb keele muutumise üle.
4) Oskab valida olukorrale vastavat sõnavara. Teab sõnavara laiendamise võimalusi.
5) Oskab kirjutada viisakat ja asjakohast kommentaari.
6) Teab võõrsõna tunnuseid, eristab võõr- ja laensõnu. Teab õppetegevuses vajalike võõrsõnade tähendust. Mõistab MSN-suhtluse eripära.
7) Täiendab teadlikult oma sõnavara liitsõnade moodustamise teel. Oskab koostada liitsõnadega lihtsat sõnamängulist teksti
8) Teeb vahet liitsõnal ja tuletisel. Rikastab oma sõnavara tuletiste loomise abil.
9) Teab kirja kirjutamise nõudeid ning peab sobivalt kirjavahetust
10) Teab häälikute liike. Oskab nii silbitada kui ka poolitada.
11) Loeb ja mõistab populaarteaduslikku artiklit.
12) Teab peast tähestikku.
13) Teab häälikute liike. Oskab nii silbitada kui ka poolitada.
14) Loeb ja mõistab populaarteaduslikku artiklit.
15) Teab peast tähestikku.
16) Teavad i ja j kirjutamise reegleid
17) Teavad ja kasutavad häälikuühendi õigekirjareegleid.
18) Kasutavad sõna sees helitu hääliku kõrval õigeid sulghäälikuid.

Hindamine üles

Eesti keele kokkuvõttev hinne iga trimestri lõpus ja koondhinne õppeaasta lõppedes.
Õpilane saab eesti keeles trimestri jooksul hinded kontrollharjutuste, etteütluste ja kontrolltöö eest, valikuliselt hinnatakse tv ja koduste ülesannete täitmist.
1) hinne "5" - saavutatud õpitulemused vastavad õpilase taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;
2) hinne "4" - saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele;
3) hinne "3" - saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või edasises elus;
4) hinne "2" - õpilase areng õpitulemuste osas on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus;
5) hinne "1" - saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.

Kontrolletteütluse hinne:
"5" - töö veatu
"4" - 1-3 ortograafia viga
"3" - 4-6 viga
"2" - 7-9 viga
"1" - vigu rohkem kui 9

Keelelise kontrollharjutuse ja kontrolltöö hinne:
"5" - 90-100%
"4" - 75-89%
"3" - 50-74%
"2" - 20-49%
"1" - 0-19%
Kirjutusvahend sinine või must tinten-pen (kogu vihik sama värviga!).

Järelvastamine:
Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist, märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. ( vajadusel kokkulepe õpetajaga). Puudulikult sooritatud tööle ja kõigile etteütlustele esitab õpilane vigade paranduse.
Tegemata kodutöö hindeks on 0 ja tuleb esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata. Konsultatsioon ja järelvastamine kokkuleppel õpetajaga ruumis 310