Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12898 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 1. november 2019. a. kell 13.37
Muudetud: 1. november 2019. a. kell 13.37

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetuses taotleme, et õpilane
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.

Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 2.-6. sept
1. Kuidas möödus suvi? Sõnavara. lk.7
2.-3. Tund 1 Meil on klassis...

II nädal 9.-13. sept
1. Kool.
2. Sõnavara nimisõna+omadussõna
3. Sõnavara - Asesõnade kasutamine

III nädal 16.-20. sept
1. Nädalapäevad. Kuude nimetused. Mis kuupäeval? Valmistume Peterburi-reisiks. Vaatamisväärsused. Kohvikus. Raha.
2. Mis aastal? Ülevaatefilm Peterburist. Hotellis. Viisakusväljendid.
3. Mis kuupäev/al? Tänaval. Metroos/bussis.

IV nädal 23. - 27. sept
1. Klass Peterburis.
2. -------"---------------
3. -------"---------------

V nädal 30.sept-4. okt
1. Muljed reisist. Film Itaallaste uskumatud seiklused Venemaal.
2. Filmi jätk
3. Filmi jätk

VI nädal 7.-11. okt
1. tegusõnad+nende juurde kuuluvad käänded
2. Käänete tabel, kuidas seda kasutada.
3. Õpetajate päev

VII nädal 14.-18 okt
1. Grammatika kordamine - nimisõna sookategooria
2. Grammatika kordamine Nimisõna ainsus ja mitmus. Töövihiku ülesanded.
3. Iseseisva töö töövihikuga.

KOOLIVAHEAEG

VIII nädal 28. okt - 1. nov 2018
1. Kuidas moodustame mitmust? Reeglid ja erandid.
2. Tekst "Krokodill Gena ja tema sõbrad" Lugemine, tõlkimine.
3. Multifilm tekstile lähedase tekstiga.


IX nädal 4.-8. nov
1. Lugemine hindele.
2. Eduard Uspenski ja tema looming.
3. Teksti lugemine, küsimused ja vastused.

X nädal 11.-15. nov
1. Kordamine tööks (sõnavara, lünktekst).
2. KONTROLLTÖÖ - 13.11
3. Tagasiside.

XI nädal 18.-22. nov
1. Pere ja sugulased. Sõnavara lk.31. Harj.2-2......2-4.
2. Räägi oma perekonnast harj.2-5, kordamine
3. Perekonnad. Kokkuvõtted trimestrist

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid läbitud teemadel: nimi, mina, kodu, kuupäevad, huvialad, tervis, perekond
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab I trimestril õpitud keeleteadmised: järgarvsõnad, millal?, keda?mida?kuhu?, tegelema/huvituma millega?, käima kuhu?, olema kus?, käskiv kõneviis
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.:

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.
Hinde skaala:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö ajal vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse trimestrihinde saamiseks peavad kõik arvestuslikud hinded olema positiivsed.

Konsultatsioon esmaspäeviti kell 15.00 - 15.45 ruumis 002 või kokkuleppel õpetajaga.