Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12898 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 1. november 2019. a. kell 12.44
Muudetud: 1. november 2019. a. kell 13.18

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Põhikooli lõpuks õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;
3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;
4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

nädal 2.-6. september
1) Sissejuhatus, ainekaardi tutvustus. Unit 1 New beginning. Talk about the summer holidays. Aegade kordamine: Tenses (WB p 3-4,6-8 ex 1, 4, 6)
2) Töö tekstiga “New Beginning”I, TB p 10-11 ex 4-5, WB p 9/1, metaphors and similes (TB p 7-8, 13 ex 8)
3) Töö tekstiga “New Beginning” II, TB p 12-13 ex 6-7, WB p 9/2. Signal discontent (TB p 8-9)

II nädal 9. - 13. september
1) Prefixes (WB p 4-5 ex 2-3).The cartoon illustration, TB p 133, WB p 10. Writing an email (WB p 40).
2) Töö tekstiga “New Beginning”I-II, retelling. Talk about the breaks between classes in your school (TB p 13 ex 9-11).
3) Individual work (listening, writing an email, tenses, prefixes, vocabulary and phrases). Tutvumine unit 2 sõnavaraga. 10 interesting things about air (TB p 16-19 ex 6-8)

III nädal 16. - 20. sept
1) Unit 2 Up in the air. Describe photos. Chemical composition of air.
2) Phrases with AIR ( WB p 11 ex 1) Too ... (adjective or adverb) ... for sb + infinitive (WB p 13-14 ex 3-5)
3) Air Quality Index (TB p 19-20 ex 9-12). WB ex p 15-16, The Great Smog of 1952 (WB p 17).

IV nädal 23. - 27. sept
1) About St Petersburg. Tenses: Pr Perf Simple or Pr Perf Continuous (WB p 15-16)
2) About St Petersburg. How to improve the air quality? Intensifiers, strong adjectives (WB p 11-13 ex 2-3; WB p 33). Revision.
3) In St Petersburg

V nädal 30. sept - 4. okt
1) Unit 3 Crime (vocabulary, crime situations), dialogues (TB p 21-23, WB p 18 ex 1). Passive / active (WB p 32, 18-19)
2) Passive (WB p 20-21 ex 4). Text "It ain't what it looks like" (TB p 24-25)
3) Töö tekstiga "It ain't what it looks like" (TB p 26 ex 6-8). Listening (WB p 24 ex 8). Write a summary of the story (WB p 24 ex 9)

VI nädal 7. - 11. okt
1)Translation (WB p 21). Talk about pros and cons of being a police officer (TB p 26 ex 9, WB p 24 ex 10)
2) Tenses (WB p 22-23). Revision.
3) TEST- 11.10.2019 (Tenses: active / passive, listening, writing: Why do you want / don't want to become a police officer)

VII nädal 14. - 18. okt
1) Unit 4 Life in the past. Speculate about a picture (TB p 27). Workhouses in England, culture flash. Nouns, verbs, adjectives (WB p 25-27 ex 1-3),
2) Töö tekstiga "Visit to a workhouse" (TB p 29-33 ex 8-11). Adj/adv + enough; enough + noun + to verb WB p 27-29 ex 4-7
3) Projektipäev


KOOLIVAHEAEG 19.-27. okt 2019

VIII nädal 28. okt - 1. nov
1) Writing about Rosie Chubbs. Events that changed the course of history in Estonia (TB p 33 ex 12).
2) Revision (WB p 32). Similes, metaphors (TB p 34-35), opposite prefixes (TB p 35-37) (WB ex 1-4)
3) Revision: explain and guess (TB ex 7); tenses (active / passive WB p 36-39)

IX nädal 4.- 8. nov
1) TEST- 05.11.2018 (Verb forms, active / passive, vocabulary, listening reading, describing people and places)
2) Unit 6 Types of intelligences, strengths and talents (TB p 39-40), Conditional sentences ( WB p 41-43 ex 2-4)
3) The article "Should robots have rights?" (TB p 41-44 ex 4-9), WB p 43-44 ex 5

X nädal 11.-15. nov
1) Write a list of instructions for your helper robot (in 2035), WB p 46.
2) Revision (tenses, vocabulary), WB p 44-45.
3) Unit 6 tööleht (enesekontrolliga).

XI nädal 18.-22. nov
1) Unit 7 Wales. Basic facts, the symbols of Wales (TB p 45-47, WB p 52 ex 8). Countries and languages (WB p 47)
2) Similarities and differences of Wales and Estonia (TB p 48 ex 5, TB p 51, WB p 52 ex 9). Make up questions (kaudkõne), WB p 48
3) Töö tekstiga "The Story of Gelert" (TB p 48-50). Articles a/an, the, - (WB p 49)

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimestri lõpuks õpilane
* Omandab uue sõnavara teemade kaupa Unit 1-Unit 7
* Oskab lugeda ja saab aru õpitud sõnavaral baseeruvatest tekstidest, mõistab konteksti abil üksikuid tundmatuid sõnu/väljendeid sisaldavat kirjutist ja oskab teha kuulamisharjutusi, mis baseeruvad õpitud teemadele
* Oskab vestluse/jutustuse kuulamisel leida tekstist vajalikku infot
* Oskab koostada dialoogi, võttes vajalikke rolle (n: politseinik, ohver, klient jne)
* Oskab lausetes kasutada passiivi aegu
* Teab ja oskab lausetes kasutada (intensifiers) intensiivsemaks muutvaid sõnu
* Oskab lauses kasutada have sth done konstruktsiooni
* Teeb vahet tingimuslausete 0, I ja II tüübil ja oskab tingimuslauseid moodustada
* Oskab lugeda ja kirjutada numbreid( erinevates kontekstides)
* Oskab lausetes teha vahet ja kasutada minevikuaegu (the past simple/ the past continuous/ the past perfect)
* Oskab väljendada vastumeelsust, kasutades sobivaid väljendeid
* Oskab moodustada uusi sõnu, kasutades eesliiteid-prefixes( anti-, de-, dis-, il-, im-, in-, ir-, mis-, non-, un-)
* Oskab kasutada lie ja lay erinevaid vorme
* Oskab kirjutada 8 lauset teemal, kuidas parandada õhu kvaliteeti; kirjeldada tuttavat inimest ja oma klassiruumi 7 lausega,
* Oskab kasutada artikleid a/an, the
* Oskab moodustada küsilauseid
* Oskab kasutada lausetes it`s/ there`s
* Oskab jutustada 8 lauset Wales`i kohta
* Oskab lausetes kasutada so, such, enough, too
* Oskab 7 lausega välja tuua poolt ja vastu argumente lemmiklooma pidamise kohta
* Oskab vastata emailile (vormistada kirja)
* Koostab posteri, kus võrdleb Wales+ Estonia (sarnane/erinev)
* Oskab moodustada lauseid otse- ja kaudkõnes

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.
Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon esmaspäeval kell 15.00-15.45 ruumis 002 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata.

Õppekomplekt:
Ü.Kurm, E.Soolepp "I Love English" 7, TB + WB + CD; testid; kirjastus Studium, 2018