Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 9 indiv õpe prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 29. oktoober 2019. a. kell 20.49
Muudetud: 29. oktoober 2019. a. kell 20.49

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Tenses
Prefixes
Too ... (adjective or adverb) ... for sb + infinitive
Phrases with AIR
Intensifiers, strong adjectives
Passive / active
Nouns, verbs, adjectives
Forming questions
Adj/adv + enough; enough + noun + to verb
Tingimuslaused (conditional sentences)
Countries and languages
Similarities and differences of Wales and Estonia

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimestri lõpuks õpilane:
* Omandab uue sõnavara teemade kaupa Unit 1-5
* Oskab lugeda ja saab aru õpitud sõnavaral baseeruvatest tekstidest, mõistab konteksti abil üksikuid tundmatuid sõnu/väljendeid sisaldavat kirjutist
* Oskab lausetes kasutada passiivi aegu
* Teab ja oskab lausetes kasutada (intensifiers) intensiivsemaks muutvaid sõnu
* Oskab lauses kasutada have sth done konstruktsiooni
* Teeb vahet tingimuslausete 0, I ja II tüübil ja oskab tingimuslauseid moodustada
* Oskab kirjutada numbreid (erinevates kontekstides)
* Oskab lausetes teha vahet ja kasutada minevikuaegu (the past simple/ the past continuous/ the past perfect)
* Oskab moodustada uusi sõnu, kasutades eesliiteid-prefixes( anti-, de-, dis-, il-, im-, in-, ir-, mis-, non-, un-)
* Oskab kasutada lie ja lay erinevaid vorme
* Oskab kasutada artikleid a/an, the
* Oskab moodustada küsilauseid
* Oskab kasutada lausetes it`s/ there`s
* Oskab lausetes kasutada so, such, enough, too
* Oskab moodustada lauseid otse- ja kaudkõnes

Hindamine üles

Individuaalne õppetöö. Hindamine toimub õppetöö käigus õpilase seisundit ja võimeid arvestades.
Hindamisel erisused vastavalt individuaalsele õppekavale. Kokkuvõtva hinde panemisel kõik hinded võrdse kaaluga.