Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 10c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 28. oktoober 2019. a. kell 17.11
Muudetud: 18. jaanuar 2020. a. kell 12.44

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 4 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele ja ta
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Kursus kestab 4.nov. 2019 - 17.jaan. 2020 4 tundi nädalas

Õppematerjal : Ready for First Certificate ( Roy Norris) - Book,WB, audiocassette
Murphy Grammar in use
Puzzle 10,11,12
Lisamaterjalid õpetajalt

I nädal
Reported speech - practice.
Reporting verbs.
Reported speech. Listening practice /Smowboarding/
Reported speech, questions, imperatives.

II nädal
Test: Reported Speech - 11.11
Gerunds and infinitives
Gerund or infinitive (remember,forget,stop,regret,mean,try)
Verbs followed by gerund or infinitive.

III nädal
Word formation: affixes (persons, negative adjectives)
Review: u.2 grammar
Review: u.2 vocabulary.
TEST: u.2 grammar (verb+ gerund or infinitive, prepositions; reported questions; irregular verbs) - 22.11

IV nädal
TEST: u.2 vocabulary -26.11
Formal and informal style of letters.
Formal transactional letters, features. About writing an enquiry letter.
U.3 vocabulary: technology, machines & devices.

V nädal
Text " The Convenience society or cons for short" - reading task discussion and vocabulary.
Comparison of adjectives and adverbs.
Comparison. Comparative expressions.
Comparison (practice exercises). Word formation (-ful, -less)

VI nädal
Comparative and superlative.Expressions with as...as. Listening /Multiple choice skills/
Countable and uncountable nouns. Check-up: Comparison.
Article presentation. Practice tasks on countable and uncountable nouns.
Article presentation. Articles - a/an, the, -; qualifiers

VII nädal
Atricles (school/the school)
Names with and without THE
Christmas Megabrain. Xmas songs, karaoke.
Christmas day.

VAHEAEG

VIII nädal
Revision and practice tasks: use of articles ; countables and uncountables.
Grammar review. tasks: use of articles ;
TEST (countable & uncountable nouns; use of articles) - 9.01
Review: u.3 grammar.

IX nädal
TEST: unit 3 grammar - 13.01
Review : u.3 vocabulary; phrases. Units 1-3 material
Progress test 1 (units 1-3)
Reading comprehension - practice test 1. Giving grades

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II kursuse lõpuks õpilane on:
-õppinud ja täiendanud järgnevate teemadega seotud sõnavara: vaba aeg,muusika,
sport,tehnoloogia ja seadmed;
-lihvinud erinevate osaoskusi (kuulamine,lugemine,keelestruktuurid),tüüpülesanded;
korranud ja õppinud järgmisi keelestruktuure(suurem tähelepanu järgnevale: used to/would,
kaudküsimuste moodustamine, ajavormid ( past tenses);verb + gerundium või infinitiiv
-sooritanud 5 arvestuslikku testi
-kirjutanud 1 ametliku kirja
-valinud internetist ja tutvustanud 1 artiklit päevakajalistel teemadel

Hindamine üles

Kursuse koondhindeks on õpilasel vajalik sooritada järgnevad arvestuslikud tööd ja tegemised:
testid sõnavarale ja grammatikale
1 monoloog-esitlus + suuline asjakohane aktiivsus klassis
tunnikontrollid ja teised õppetöö käigus saadud protsessi hinded/ hinnangud (moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde

Testid ja kirjandid-kirjad peavad olema sooritatud vähemalt hindele \"3\".
Testide hinne: \"5\" = 91 -100%, \"4\"= 75-90%, \"3\"=50-74%, \"2\"= vähem kui 50%

Kirja ja kirjandi hindamisel arvestatakse grammatikat ja õigekirja, ülesehitust,, ülesande täitmist, loetavust ja stiili.

Järeltööd saab teha testidele ja kirjale ja kirjanditele, kui töö hinne on mitterahuldav.

Võlad likvideerida kuni 10 päeva jooksul.
Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Ettenähtud ülesande tegemata jätmine annab selle töö hindeks "1".
1 arvestusliku töö mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra.
Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
Puudumine 6 ja enam tundi madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra ( va haigus/esindamine)

*10.klassi lõpus sooritavad kõik õpilased kogu aasta materjalali hõlmava kirjaliku inglise keele eksami (lugemine,kuulaminemgrammatika);
11.klassi lõpus ja 12.klassi II kursuse lõpus arvestustöö.
12.klassi koondhinne kantakse lõputunnistusele.

Konsultatsioon EELNEVAL KOKKULEPPEL kolmapäeval 14.45 ruum 204.