Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 11a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 27. oktoober 2019. a. kell 11.53
Muudetud: 27. oktoober 2019. a. kell 11.53

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, VI kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.


Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Tunnis kasutatakse õppekomplekti Gateway B2+ õpikut ja töövihikut.
See kursus kestab 04.11.19 - 17.01.2020 4 tundi nädalas

I nädal
1.-2. Riigieksami näidisülesanded
3.-4. Videokonkursi ülesanne My life in 60 seconds

II nädal
5. U7 Advertising and selling vocabulary TB U7 ex 1, WB U7 ex 1 , videote esitlused
6. Marketing yourself TB U7 reading, vocabulary and speaking exercises, videote esitlused
7. -8. Antiadvertising WB U7 reading, vocabulary and speaking exercises

III nädal
9. Prefix/suffix wordformation TB p 87 + WB p61 ex 1,2
10. Green products TB p 90 listening and speaking skills
11. -12. Money and finance- globalization TB p 88-89 reading, speaking , video exercises

IV nädal
13. Passive intro. Vocabulary revision exercises.
14. TEST (U7 vocabulary) 26.11.19
15.-16. Passive TB p 86, WB p 60. Speaking and listening (advertisements ) TB p 91 Listening WB p 61

V nädal
17. Exercises on the use of Passive + Listening and speaking skills WB p 63
18. Exercises on the use of Passive (extra)+Järgneva nädala iseseisvast tööst
19.Determiners and quantifiers WB p 62. + TB p 93 vocabulary exercises.
20. TEST (Passive) 05.12.19

VI nädal
21. - 24. 09.12- 13.12.19 iseseisev töö: essee, U7 revision exercises (TB, WB); Extra exercises on determiners and Passive

VII nädal
25. Iseseisvate tööde kokkuvõte, U7 kordamine testiks+ testi kuulamisülesanne
26. TEST U7 ( reading, vocabulary, grammar aspects) 17.12.19
27.-28. Christmas

vaheaeg

VIII nädal
29. test feedback. How to write a report
30. how to write a report
31.- 32. write a report

IX nädal
33. report feedback, kursuse kokkuvõte
34.-36. riigieksami näidisülesanne, ettevalmistus olümpiaadiks

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse lõpuks õpilane:
* tunneb reklaaminduse põhisõnavara
* oskab tuletada sõnu ees- ja järelliiteid kasutades
* oskab fotode võrdlemisega seotud võtteid (eksamioskused)
* grammatikas oskab moodustada erinevaid passive struktuure
* on korranud akadeemilise essee kirjutamise võtteid
* on õppinud aruande (report) kirjutamist

Hindamine üles

Kursuse hinne koosneb:
2 kitsamat testi (sõnavara ja õppetüki grammatika) kokku 30%
1 õppetüki kokkuvõttev test 30%
1 essee 15%
1 report 15%
asjakohane suuline aktiivsus tunnis, tähtaegadest kinnipidamine 10%

Testide hindamine: "5"= 91- 100%, "4"= 75- 90%, "3"= 50- 74%, "2"= vähem kui 50%

Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik 5 päeva jooksul jooksul pärast testi kättesaamist vastavalt koolis kehtestatud korrale.
Konsultatsiooniaeg tunniplaanis- registreeru riina.haljas@oesel.edu.ee (millal tuled, mis teema).
Järelvastamine vastavalt koolis kehtestaud korrale.
Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud.


NB! 10. klassi Iv kursusel sooritab õpilane kirjaliku inglise keele arvestuse (lugemine, kuulamine ja grammatika). 11. klassi lõpus ja 12. klassi teisel perioodil arvestustöö.

Gümnaasiumi lõputunnistuse hinne on astmehinne s.t kujuneb 10., 11. ja 12. klassi hinnetest.