Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 7a, 7b, 7c, 7d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 24. oktoober 2019. a. kell 14.14
Muudetud: 24. oktoober 2019. a. kell 14.14

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteesima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone. Ajalooõpetus õpetab, toetab ja arendab üldisi õpioskusi nagu funktsionaalne lugemisoskus, arvutamisoskus, suhtlusoskus, kriitiline mõtlemine, üldistamine jt

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

13. nädal
I tund Katoliku kirik ja vaimulikud. Lk 102-105
II tund Kontrolltöö
14. nädal
I tund Kiriku õpetus Lk 106-109
II tund Rahvausk. Lk 110-113
15. nädal
I tund Kloostrid ja ordud. Lk 114-117
II tund Kirikuhoone. Lk 122-125
16. nädal
I tund Riik ja valitsemine keskajal. Lk 128-131
II tund Kordamine
17. nädal
Vaheaeg
18. nädal
Vaheaeg
1. nädal
I tund Paavst ja keiser. Lk 132-135
II tund Inglismaa. Lk 136-139
2. nädal
I tund Prantsusmaa ja Saja-aastane sõda. Lk 140-143
II tund Bütsantsi keisririik. Lk 10-13
3. nädal
I tund Bütsantsi kultuur. Lk 14-17
II tund Islam ja kalifaat. Lk 18-21
4. nädal
I tund Islami kultuur. Lk 22-25
II tund Kontrolltöö
5. nädal
I tund Skandinaavlased ja viikingid. Lk 26-29
II tund Vana-Vene riik. Lk 30-33
6. nädal
I tund Eesti muinasaja lõpul. Lk 34-37
II tund Ristisõjad Lähis-Idas. Lk 40-43
7. nädal
I tund Vaimulikud rüütliordud. Lk 44-47
II tund Ristisõjad Läänemere ääres. Lk 48-51
8. nädal
I tund Kontrolltöö
II tund Keskaegse Liivimaa valitsemine. Lk 54-57
9. nädal
Vaheaeg

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Trimestri lõpuks õpilased:
-kirjeldavad katoliku kiriku ülesehitust
-mõistavad ja selgitavad kiriku õpetuse sisu
-hindavad religiooni tähtsust keskajal
-nimetavad olulisemaid keskajal tegutsenud mungaordusid
-kirjeldavad eluolu kloostris
-teavad, miks mindi keskajal kloostrisse
-kirjeldavad kirikuhoonet ja tunnevad selle osi
-mõistavad, kuidas mõjutasid ilmastikutingimused keskaja inimest
-teavad, milliseid koduloomi keskajal peeti ning milliseid põllukultuure kasvatati
-kirjeldavad talupoja ja maaisanda suhteid
-teavad talupoegade õigusi ja kohustusi ja oskavad anda neile hinnangu
-kirjeldavad keskaja riigi rolli ja valitsemist
-õpilased oskavad kirjeldada ja analüüsida keskaja inimese eluolu õpitud materjali raames
- võrdlevad paavsti ja keisri võimu
- kirjeldavad keskaja Inglismaa poliitilist elu ja tähtsaimaid sündmusi
- teavad, mis olid Saja-aastase sõja põhjused
- teavad, kes võitis ja miks Saja-aastase sõja
- kirjeldavad Bütsantsi ühiskonda
- teavad, kus asus Bütsantsi riik
- kirjeldavad Bütsantsi kultuuri
- kirjeldavad Kalifaadi riiklikku korraldust ja islami kultuuri
- teavad, kuhu tekkis islami suurriik ja miks see lagunes
- kirjeldavad Skandinaavia ühiskonda ja võrdlevad seda Lääne-Euroopa omaga
- kirjeldavad eluolu Vana-Vene riigis
- kirjeldavad muinasaegse ja keskaegse Eesti ühiskonda. Võrdlevad neid omavahel
- arutlevad, miks eestlased vabatahtlikult riskiusku vastu ei võtnud
- teavad, miks, kuhu ja millal toimusid ristisõjad
- teavad, miks loodi vaimulikud rüütliordud
- oskavad nimetada suuremaid rüütliordusid
- teavad millised riigid osalesid 13. sajandil Eesti vallutamises
- analüüsivad, miks jäid eestlased muistses vabadusvõitluses alla
- kirjeldavad keskaegse Liivimaa valitsemist ja riiklikku korraldust

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat hindamist. Teise trimestri hinne kujuneb kahest kontrolltööst ja tunnihindest (tunnikontrollid, suulised vastamised ja tunnitööd). Tunnihinded annavad trimestri lõpuks kokku ühe arvestusliku hinde, mille osakaal lõpphindes on 1/3. Õpetaja hindab ka õpilaste vihiku täitmist, mis peavad olema korrektse välimusega (ei ole soditud, sisaldab ainult selle aine materjale, küsimused on vastatud täislausega, õpilase nimi ja klass on vihiku esikaanel). Viimase kontrolltöö hinne läheb järgmisesse trimestrisse.
Tegemata või hindele "2" või "1" hinnatud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust, hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409. Konsultatsiooni tulemisest ja teemast, mille kohta soovid teadmisi, anna aineõpetajale teada hiljemalt samal päeval kell 14.00.