Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 10a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 23. oktoober 2019. a. kell 13.16
Muudetud: 3. november 2019. a. kell 13.50

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.


Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Tunnis kasutatakse õppekomplekti Gateway B2+ õpikut ja töövihikut.
II kursus kestab 4. november 2019 - 17. jaanuar 2020 4 tundi nädalas

I nädal
1. New plans.U1-2 kordamine
2. U1-2 kordamine
3. Trips in different countries
4. U3 introductory exercises on vocabulary.- The Human Mind

II nädal
5. Exraordinary abilities - U3 reading and vocabulary exercises
6. Artificial intelligence - U3 reading and vocabulary exercises
7. Abilities , intelligence - U3 vocabulary revision
8. gerund or infinitive exercises

III nädal
9. gerund and infinitive exercises, vocabulary revision
10. gerund and infinitive exercises, vocabulary revision
11. gerund and infinitive exercises, vocabulary revision, Vocabulary TEST 20.11.19
12. Flipped classroom- video exercises and listening skills

IV nädal
13. gerund and infinitive exercises
14. Phrasal verbs (mind) U3
15. Develop vocabulary and listening skills (U3 exercises
16. gerund and infinitive exercises and revision, test (ING/TO) 28.11.19

V nädal
17. Memory techniques (U3 reading and speaking exercises)
18. Memory techniques (U3 reading and speaking exercises)
19. Prefixes (U3 exercises)
20. Prefix extra

VI nädal
21. iseseisev töö A film review (reading and vocabulary U3)
22. iseseisev töö A film review (reading and vocabulary U3)
23. iseseisev töö A film review (reading and vocabulary U3)
24. iseseisev töö write an essay (võrdle 3 sama filmi reviewed)

VII nädal
25. Prefix extra / monologues 17.12.18
26. U3 revision exercises /monologues
27.-28. Christmas activities, movie?

vaheaeg

VII nädal
29. U3 revision exercises
30. -31.test U3 9.-11.01.19
32. feedback

VIII nädal
33. Esitluse koostamine (esitlemine ja hinne uuel kursusel)
34.-36. test U1-3 enese hindamisega (hinne uuele kursusele)

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse lõpuks on õpilased:
- saavad aru tekstidest rääkida mõtlemise, tehisintellekti ja eriliste võimete teemal
- oskavad arutleda mälu teemal, teinud tutvust erinevate mälutehnikatega
- on õppinud eessõnadega väljendeid õppetükis esitatu ulatuses (phrasal verbs - the mind)
- tunnevad arutleva essee kirjutamise võtteid (kirjutamisoskus)
- on korranud ja oskavad kasutada tegusõnade ing ja to vormi teiste tegusõnade järel
- on korranud ja oskab kasutada eesliiteid sõnatuletusena (prefixes)
- oskavad teha monoloogi õppetüki teemal(suulise eksami oskused)
- on tutvunud hea esitluse ülesehituse ja sõnavaraga

Hindamine üles

Kursuse hinne koosneb:
2 kitsamat testi (sõnavara ja õppetüki grammatika) 40%
1 kokkuvõttev test 20%
1 essee 20%
1 monoloog 10%
1 suuline vastus ja asjakohane suuline aktiivsus tunnis, tähtaegadest kinnipidamine 10%


Testide hindamine: "5"= 91- 100%, "4"= 75- 90%, "3"= 50- 74%, "2"= vähem kui 50%

Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik 5 päeva jooksul jooksul pärast testi kättesaamistvastavalt koolis kehtestatud korrale.
Konsultatsioonid kolmapäeviti kl 15.45-16.30 , registreeru riina.haljas@oesel.edu.ee
Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud.


NB! 10. klassi Iv kursusel sooritab õpilane kirjaliku inglise keele arvestuse (lugemine, kuulamine ja grammatika). 11. klassi lõpus ja 12. klassi teisel perioodil arvestustöö.

Gümnaasiumi lõputunnistuse hinne on astmehinne s.t kujuneb 10., 11. ja 12. klassi hinnetest.