Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 8a, 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 22. oktoober 2019. a. kell 22.20
Muudetud: 22. oktoober 2019. a. kell 22.23

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteesima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone. Ajalooõpetus õpetab, toetab ja arendab üldisi õpioskusi nagu funktsionaalne lugemisoskus, arvutamisoskus, suhtlusoskus, kriitiline mõtlemine, üldistamine jt

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

13. nädal
I tund Linnad ja majanduse areng. Lk 92-95
II tund Religioon, kirik, haridus. Lk 96-99
14. nädal
I tund Kontrolltöö
II tund Ameerika Ühendriikide tekkimine. Lk 102- 105
15. nädal
I tund Prantsuse revolutsiooni põhjused. Lk 106-109
II tund Revolutsiooni algus Prantsusmaal. Lk 110-113
16. nädal
I tund Prantsusmaa revolutsiooni keerises. Lk 114-117
II tund Kordamine
17. nädal
Vaheaeg
1. nädal
Vaheaeg
2.nädal
I tund Prantsusmaa Napoleoni ajal. Lk 120-123
II tund Napoleoni sõjad ja keisririigi langus. Lk 124-127
3. nädal
I tund Euroopa pärast Viini kongressi. Lk 10-13
II tund Rahvuslik liikumine. Lk 14-17
4. nädal
I tund 1848. aasta revolutsioonid Euroopas. Lk 18-21
II tund Kontrolltöö
5. nädal
I tund Saksa keisririigi sünd. Lk 22-25
II tund Uusaegne riik. Lk 26-29
6. nädal
I tund Maailma jagamine. Lk 30-33
II tund Pärisorjuse ja orjuse kaotamine. Lk 38-41
7. nädal
I tund Tööstuslik pööre. Lk 42-45
II tund Suurtootmine ja kapitalism. Lk 46-49
8. nädal
I tund Kontrolltöö
II tund Tööliste olukord. Lk 50-53
9. nädal
Vaheaeg

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Trimestri lõpuks õpilased:
- oskavad seletada olulisemaid uusaja mõisteid
- teavad olulisemaid uusaja daatumeid
- oskavad kirjeldada eluolu uusajal
- kirjeldavad rootsiaegset Eestit
- kirjeldavad veneaegset Eestit
- oskavad iseloomustada uusaja eesti eluolu, religiooni, haridust ja majandust
- analüüsivad miks ja kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid
- teavad Prantsuse revolutsiooni puhkemise põhjusi
- kirjeldavad Prantsuse revolutsiooni puhkemist, kulgu ja lõppfaasi
- hindavad Prantsuse revolutsiooni tagajärgi ja laiemaid tulemusi
-kirjeldavad Prantsusmaad Napoleoni valitsemisajal ja pärast seda
-teavad, mis põhjustas Napoleoni keisririigi languse
-annavad hinnangu Viini kongressi tööle
-teavad miks, kus ja kuidas sai alguse rahvuslik liikumine
-oskavad analüüsida, miks toimus rahvuslik ärkamine ja mis on selle tulemus
-analüüsivad, mis põhjustas 1840. aastatel rahva rahulolematust ja revolutsioonid
-kirjeldavad Saksa keisririigi tekkimist ja ülesehitust
-kirjeldavad uusaegse riigi kui sellise toimimist ja valitsemist
-teavad kuidas ja kes valitses kolooniaid
-annavad hinnangu imperialismi mõjule
-teevad vahet orjusel ja pärisorjusel
-teavad miks, millal ja kuidas kaotati orjus ja pärisorjus Euroopas ja USA-s
-analüüsivad orjuse ja pärisorjuse tagajärgi
-kirjeldavad tööstuslikku pööret ja annavad hinnangu selle olulisusele
-teavad, mis on kapitalism ja kirjeldavad kapitalistliku ühiskonna põhimõtteid
-kirjeldavad tööliste olukorda uusajal

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat hindamist. Teise trimestri hinne kujuneb kolmest kontrolltööst ja tunnihindest (tunnikontrollid, suulised vastamised ja tunnitööd). Tunnihinded annavad trimestri lõpuks kokku ühe arvestusliku hinde, mille osakaal lõpphindes on 1/4. Ainekaardis viimasena märgitud kontrolltöö hinne läheb järgmisesse trimestrisse, kuid eelmise trimestri lõpus toimunud kontrolltöö hinne tuleb teise (sellesse) trimestrisse.
Vihik peab olema korrektse välimusega (ei ole soditud, sisaldab ainult selle aine materjale, küsimused on vastatud täislausega, õpilase nimi ja klass on vihiku esikaanel või sisekaanel) ning õpilane peab olema iga tund valmis oma tunni tööd hindele esitama.
Tegemata või hindele "2" või "1" hinnatud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust, hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409. Konsultatsiooni tulemisest ja teemast, mille kohta soovid teadmisi, anna aineõpetajale teada hiljemalt samal päeval kell 14.00