Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12075 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Kehaline kasvatus: 7c T prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiina Käen

kehalise kasvatuse õpetaja

Kontakt: tiina@oesel.edu.ee

Loodud: 29. september 2019. a. kell 16.49
Muudetud: 29. september 2019. a. kell 16.50

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Kehaline kasvatus toetab õpilast oma tervist väärtustava eluviisi kujunemisel. Kehalise kasvatuse tundides omandatud teadmised, oskused ja kogemused on aluseks õpilase iseseisvale liikumisharrastusele. Koolis kogetud liikumisrõõm soodustab huvi spordi vastu, innustab õpilast neid jälgima ning neis osalema. Kehalise kasvatuse õppekorraldus, mis tagab õpilase kehalise/liigutusliku, kõlbelise, sotsiaalse ja esteetilise arengu, toetab tema kujunemist terviklikuks isiksuseks.
Kehalises kasvatuses lähtutakse vajadusest toetada õpilase kujunemist hea tervise ja töövõimega isiksuseks. Kehalise kasvatuse tundides omandatud teadmised, oskused ja kogemused soodustavad õpilase mitmekülgset arengut ning võimaldavad tal leida endale jõukohase, turvalise ja tervisliku liikumisharrastuse.
Kehalises kasvatuses juhitakse õpilast oma kehalise vormisoleku taset jälgima ning seda regulaarselt harjutades ning uusi (sh iseseisvalt omandatud) teadmisi ja oskusi hankides edendama. Õpilane sooritab kehaliste võimete teste ja annab tulemusele hinnangu võrreldes eelmistel aastatel saavutatuga, valib õpetaja juhendusel harjutusi kehalise võimekuse arendamiseks ning sooritab neid. Õpilane teab, mida tähendab aus mäng spordis.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.nädal
Sissejuhatus ainesse. Hindamise kriteeriumid, tundides esitatavad nõuded.
Pesapall

2.nädal
Pendelteatejooks. 60m jooks püstilähtest.
Jalgpall

3.nädal
Pallivise
2000m jooks jõukohases tempos. Jõuharjutused oma keharaskusega.

4.nädal
Kaugushüppe hoojooksu ja äratõuke õppimine takistuste ületamisega.
Kaugushüpe tulemusele

5.nädal
1000m jooks tulemusele.
Rahvastepall

6.nädal
Cooperi test
500m vabalt valitud tehnikas ujumist

7.nädal
Rahvastepall, kõhu- ja seljalihaseid treenivad harjutused.
25m vabalt. Vaba tegevus basseinis.

II veerand
1.nädal
HIIT treening. Akrobaatilised harjutused.
Stardihüppe kordamine. Selili ja krooli ujumine labadega

2.nädal
Akrobaatilised paarisharjutused.
500m vahelduvalt krool ja selili, sukeldumine.

3.nädal
Kava elementide harjutamine
50m krooli tulemusele

4.nädal
Ringtreening lihastreeningus. Akrobaatika
Teatevõistlused vees.

5.nädal
Kava koostamine. 1min jooksul hüpitsaga hüppamine
Rinnuli ujumise tehnika plaadi ja ujukiga.

6.nädal
Kava koostamine, harjutamine. Kõhulihaste test
500m erinevates stiilides ujumist


7.nädal
Kava koostamine, harjutamine
50m selili tulemusele.


8.nädal
Võimlemisvõistluseks viimane ettevalmistus
Vaba tegevus ujulas kasutades erinevaid vahendeid.
kokkuvõte I poolaastast

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) jookseb kiirjooksu püstistardiststardikäsklustega
2) läbib joostes võimetekohase tempoga 2 km distantsi
3) sooritab õige teatevahetuse teatevõistlustes ja pendelteatejooksus;
4) sooritab palliviske paigalt ja kahesammulise hooga;
5) sooritab hoojooksult kaugushüppe paku tabamiseta.
6) Sooritab võimlemises hundiratta, silla, tirelid ette ja taha.
7) Esitab omaloomingulise akrobaatilise kava
8)ujub 25m krooli eelmise aasta tulemusega võrreldes

Hindamine üles

III kooliastmes hinnatakse teadmiste ja oskuste omandamist ning nende seostamist kehalise aktiivsusega kehalise kasvatuse tundides ning tunnivälises tegevuses.
Teadmistele hinnangut andes arvestatakse eelkõige õpilaste võimet rakendada omandatud teadmisi praktilises tegevuses.
Kehalistele võimetele hinnangut andes arvestatakse tulemuse kõrval õpilaste arengut ning tulemuse saavutamise nimel tehtud tööd.
Kehalisele võimekusele hinnangut andes rakendatakse ka õpilaste enesehindamist.

Eelmise aasta individuaalsete tulemuste võrdlemisel;

1. pallivise
2. 30m jooks
3. kaugushüpe
4. 1000m jooks
5. Kõhulihaste test 1min. jooksul
6. Hüpitsaga hüppamine 1min jooksul

6.Ujumine eelmise aasta tulemusega võrreldes
25m krooli
50m krooli
50m selili

Märkus
Õpilane, kes pole kordagi puudunud, saab veerandi lõpul preemia - lisahinde "5". Preemiahinde saavad ka õpilased, kes esindavad klassi kooli ja kooli maakonna spordivõistlustel.
Perioodi hinde kujunemisel on kõik hinded ühesuguse tähtsusega.

Õpilaste vabastamine haiguse tõttu:
Pikemaajaliselt (enam kui kaks nädalat) arsti tõendiga kehalisest kasvatusest või ainult ujumisest vabastatud õpilased määratakse füsioterapeudi rühma spordiosakonna juhi poolse esildisega iga veerandi esimesel nädalal.
Vabastust taotlev õpilane esitab arstitõendi oma kehalise kasvatuse õpetajale. Nimekirja kinnitab direktor.
Füsioterapeut teeb märkmeid kinnitatud nimekirjast puuduvate õpilaste kohta eKooli. Kehalist kasvatust hindab füsioterapeut hinnetega arvestatud/mittearvestatud. 9. ja 12.klassi lõputunnistusele teisendatakse arvestatud/mittearvestatud hinne numbriliseks hindeks. Hindamisel juhindutakse kooli õppekavast ja kehalise kasvatuse ainekavast.

Lühiajaliselt (1-2 nädalat) kehalisest kasvatusest lapsevanema või arsti poolt vabastatud õpilane esitab tõendi/kirja enne tunni algust (vahetunnis) oma kehalise kasvatuse õpetajale, kes saadab õpilase osalema tunnitööks füsioterapeudi juurde või annab õpilasele teoreetilise hindelise ülesande iseseisvaks täitmiseks. Aineõpetaja lepib enne tunni algust kokku füsioterapeudiga tema tunnis osalevad õpilased. Õpilase kohalviibimise tunnis fikseerib füsioterapeut e-koolis „F“ tähega ja võimalusel hindab õpilase tunnitööd. Veerandi kokkuvõtva hinde paneb õpilasele kehalise kasvatuse õpetaja.

Kehalisest kasvatusest vabastatud õpilane on iga keh.-kasv. tund aineõpetaja või füsioterapeudi poolt juhendatud (s.t. ei puudu/ei lahku omavoliliselt tunnist).

Kehalise kasvatuse tunnis on õpilase riietus sportlik. Spordiriietuse puudumisel tunnis osaleda ei saa ja tund tuleb järele teha õpetajaga kokkuleppel 10 päeva jooksul
Puudumise (k.a. haiguse) tõttu hindamata tegevused tuleb järgi teha 10 päeva jooksul peale vabastuse lõppemist. Tegemata jätmisel on tunnitöö hinne "1"
Hinnet saab parandada kuni veerandi lõpuni õpetajaga kokkuleppel konsultatsiooni ajal