Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 13. september 2019. a. kell 12.52
Muudetud: 6. jaanuar 2020. a. kell 15.36

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, aasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
1) huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles;
2) kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid;
3) omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut;
4) julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles erinevates situatsioonides,suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest;
5) oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
6) tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nenede kasutamist kõnes ja kirjas;
7) tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu;
8) suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 2.-6. sept
1. Aine ja hindamise tutvustus. Tutvumine(küsimused)
2. Suhtlus. Küsimused - vastused. Fraasid tutvumiseks(vanus, nimi, õppima/elama kus, klassijuhataja jne)
3. Vestlus.

II nädal 9.-13. sept
1. 1. september...jälle kooli! Dialoog lk.8. Tegusõna algvorm, minevik, hakkame...
2. Dialoogi koostamine - Saame tuttavaks(paaristöö)
3. Tekst Minu Kool, lugemine, tõlkimine, küsimustele vastamine

III nädal 9.-13. sept
1. Kiri sõbrale (Minu suvi - mineviku kasutamine)
2. Õppeained. Tekst Minu Kool-jutustuse koostamine küsimuste abil
3. Suulised esitlused (Minu kool). Laul PRIVET

IV nädal 23. - 27. sept
1. Õppeained. Vene keele tunnid, sõnavara lk.11,12
2. Väljendid ja käsklused tunniks.
3. Dialoog lk.12. Küsimustele vastamine lk.12

V nädal 30.sept - 4.okt
1. Ristsõna (õppeained), tegusõnad(valdama, õpetama, õppima, kuulama, lugema jne) harjutus töölehel
2. Dialoogi koostamine (küsimused lk.12)
3. Dialoogi esitamine. Projektitöö tutvustamine (kooli tutvustus)

V nädal 7. - 11.okt
1. Projektitöö (kooli tutvustus)
2. Projektitöö (kooli tutvustus)
3. Projektitöö esitamine (kooli tutvustus)

VI nädal 13. - 17.okt
1. Enesekohased tegusõnad (pööramine) lk.13
2. Töö tekstiga "Slaavi tähestik" küsimustele vastamine lk.13
3. Kordamine(suunad, õppeedukas, etikett, vene keele ajalugu)

Vaheaeg

VII nädal 28.okt - 1.nov
1. Tund 4. Perekond, sugulased (sõnavara) lk.24
2. Dialoog lk.22. Suhted perekonnas. Külas/külaliste vastuvõtmine. Dialoogi koostamine.
3. Perepuu, sõnavara kordamine. Ristsõna - pereliikmed/sugulased

VIII nädal 4. - 8.nov
1. Klassikaaslase intervjueerimine. Projekttöö
2. Klassikaaslase intervjueerimine. Projekttöö
3. Klassikaaslase intervjueerimine. Esitlus

IX nädal 11. - 15. nov
1. Töö tekstiga lk.23 (lugeda, tõlkida)
2. Jutustuse koostamine oma perekonnast
3. Jutustamine oma perekonnast

X nädal 18. - 22. nov
1. Film
2. Film
3. Film

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1)on korranud põhikoolis läbitud grammatika põhivara
2) oskab väljendada ennast kursuse vältel läbitud teemadel: õppimine, vene keel, perekond
3) oskab õpitud teemadel esitada küsimusi ja neile vastata, avaldada oma arvamust, tuua välja olulist; koostada ja esitada dialooge.
4) on teinud suulised esitlused erinevatel teemadel (Minu kool, perekond, sõbra intervjueerimine, vene keele ajalugu)
5) loeb adapteeritud, originaaltekste ja luuletusi korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
6) saab aru temaatikaga seotud tekstidest erinevate isikute esituses, oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele;
7) kasutab õigesti I kursusel läbitud grammatikamaterjali nii kõnes kui kirjas: omadussõnade kasutamine ja võrdlusastmed; näitavad asesõnad (see/need); määrsõnad; nimisõna mitm. roditelnõi k.; ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad, liikumisverbid
8) kasutab õppetöös ja info leidmiseks sõnaraamatuid, kirjandust ja internetti.

Hindamine üles

Hinne "5" - 100-90% (157,5-175 punkti)
"4" - 89-75% (131-157 punkti)
"3" - 74-50% (87,5-131,5 punkti)
"2" - 49%... (alla 87 punkti)

- Perioodi lõpus saab õpilane koondhinde, kui on sooritanud positiivselt kõik dialoogid, ettekanded ja arvestuslikud tööd ning esitanud kõik kirjalikud tööd.
- Mitterahuldavalt sooritatud tööde parandamine on võimalik kuni 10 päeva jooksul peale hinde kätte saamist.
- Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud.
-Kõik tööd, testid ja suulised ettekanded tuleb sooritada. Puudumise korral on vaja hindelised vastamised ja ettekanded järele vastata.
-Tegemata töö märgitakse e-koolis "0" , kui töö jääb sooritamata, asendub "0" hindega "1".

Kursuse jooksul on võimalik koguda punkte iga vastamisega. Kursuse lõpul arvestatakse kõik õpilase poolt kogutud punktid vastamiste eest ja lisatakse kohalkäigupunktid. Iga tund on võrdne ühe punktiga.
Hinded peavad olema parandatud kursuse viimaseks nädalaks.
Konsultatsioonid esmaspäeval kell 15.00-16.00 ruumis 005, järeltööd kokkuleppel.

Õppekomplekt:
Tatjana Trojanova "Russkij jazõk den za dnjom"10.kl. õpik, 10.kl. TV, CD
Õpetaja poolt koostatud lisamaterjalid