Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12097 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

B-võõrkeel (V): 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeele õpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 13. september 2019. a. kell 12.52
Muudetud: 13. september 2019. a. kell 12.52

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, aasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
1) huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles;
2) kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid;
3) omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut;
4) julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles erinevates situatsioonides,suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest;
5) oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
6) tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nenede kasutamist kõnes ja kirjas;
7) tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu;
8) suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.kursus kestab 6.03 - 2.06.2017

I nädal 2.-6. sept
1. Ainekaardi tutvustamine. Enese tutvustamine. Sõnavara. lk.7,8
2. Küsimused - vastused
3. Vestlus.

II nädal 9.-13. sept
1. Dialoogi koostamine - Saame tuttavaks(paaristöö)
2. Tekst Minu Kool, töö dialoogidega
3. Tegusõna algvorm, minevik, hakkame... Dialoogide esitamine

III nädal 9.-13. sept
1. Kiri sõbrale (Minu suvi)
2. Õppeained. Tekst MInu Kooli-küsimustele vastamine
3. Suulised esitlused (Minu kool). Laul PRIVET

IV nädal 23. - 27. sept
1. Õppeained. Vene keele tunnid, sõnavara lk.11,12
2. Väljendid ja käsklused tunniks.
3.

V nädal


V nädal


VI nädal
Laul "Ah, see õhtu" filmist "Ah, vodevill, vodevill"
Film "Ah vodevill,vodevill" I
Film "Ah vodevill,vodevill" II + test

VII nädal
Tund 19. Päevik ja dialoog 19.
Töö lühitekstidega "Haigused ja nende ravimine"; verb "boletj"(haige olema;valutama)
Dialoog "Arsti juures". TV lk.42

VIII nädal
Eessõnad, omadus- ja nimisõnaühendite käänamine mitmuses; TV h.74,75, 76.
Valmistumine suuliseks esitluseks (Tervis, enesetunne)
Suulised esitlused.

IX nädal
Esitlused. Tekst "Peterburi sünd"
Liikumisverbid
Liikumisverbid

X nädal
Filmiprogramm Sankt-Peterburgi vaatamisväärsustest
Loovtöö : powerpoint esitlus ühes Peterburgi vaatamisväärsusest.
Loovtöö jätkamine

XI nädal
Loovtöö esitlused -Sankt-Peterburgi vaatamisväärsustest. Päevik 23.
Vaatefilm "Moskva - Venemaa pealinn".
Filmi vaatamine - "Moskva pisaraid ei usu" 1.osa

XII nädal
"Moskva pisaraid ei usu", 2.osa
CV täitmine. Kokkuvõte õppeaastast.Tagasiside.Koondhinded.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1)on korranud põhikoolis läbitud grammatika põhivara
2) oskab väljendada ennast kursuse vältel läbitud teemadel: Eestimaa loodus, sümbolid, Tallinn; Toit; Harrastused ja huvialad; Enesetunne ja tervis; Sankt-Peterburg ja Moskva.
3) oskab õpitud teemadel esitada küsimusi ja neile vastata, avaldada oma arvamust, tuua välja olulist; koostada ja esitada dialooge.
4) on teinud suulised esitlused erinevatel teemadel (Minu lemmiktoit ja toitumisharjumused; Harrastused; Tervis ja enesetunne; Peterburi vaatamisväärsused;
5) loeb adapteeritud, originaaltekste ja luuletusi korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
6) saab aru temaatikaga seotud tekstidest erinevate isikute esituses, oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele;
7) kasutab õigesti III kursusel läbitud grammatikamaterjali nii kõnes kui kirjas: määrsõnade moodustamine ja võrdlusastmed;näitavad asesõnad (see/need);määrsõnad (siin/siis, seal/sinna); nimisõna mitm. roditelnõi k.; palju/vähe/mitmed +mitmuse roditelnõi k., ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad, liikumisverbis
8) kasutab õppetöös ja info leidmiseks sõnaraamatuid, kirjandust ja internetti.

Hindamine üles

- Testid, kirjandid, kirjad,suulised ettekanded peavad olema sooritatud vähemalt hindele "3"
- Testide hindamine:
"5" - 100-90%
"4" - 89-75%
"3" - 74-50%
"2" - 49%...

- Perioodi lõpus saab õpilane koondhinde,kui on sooritanud positiivselt kõik tunnikontrollid,ettekanded ja arvestuslikud testid ning esitanud kõik kirjalikud tööd.
- Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik kuni 10 päeva jooksul peale testi kätte saamist.
- Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud.
- 1 nõutud töö/ettekande mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra. Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
-Kõik tööd, testid ja suulised ettekanded tuleb sooritada. Puudimise korral on vaja KT-d ja ettekanded järele vastata.
-Tegemata töö märgitakse e-koolis "0" , kui töö jääb sooritamata,, asendub "0" hndega "1".
Hinded peavad olema parandatud kursuse viimaseks nädalaks.
Konsultatsioonid Neljapäeval kell 15.00-16.00 ruumis 204, järeltööd kokkuleppel.

Õppekomplekt:
Tatjana Trojanova "Russkij jazõk den za dnjom"10.kl. õpik,10.kl,TV, CD
Õpetaja poolt koostatud lisamaterjalid