Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Eesti keel ja kirjandus: 4_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maret Laurson

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kontakt: laura@oesel.edu.ee

Loodud: 8. september 2019. a. kell 16.50
Muudetud: 3. november 2019. a. kell 19.59

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 5 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli aineõpetus taotleb, et õpilane
* austab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat;
* arendab kriitilist mõtlemist ja analüüsioskust;
* väärtustab head keeleoskust eneseväljendus- ja suhtlusvahendina;
* arendab oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust, omandab õigekirjaoskuse;
* õpib mõtestatult lugema ja kirjutama eri liiki tekste;
* loeb eakohast väärtkirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi, rikastab oma mõttemaailma;
* arendab kirjanduse mõistmist, kujutlusvõimet, loovust ja kunstimaitset;
* huvitub ilukirjandusest ja paikkonna kultuurist;
* õpib hankima teavet erinevatest allikatest; harjub kasutama sõnaraamatuid ja käsiraamaatuid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
* Sissejuhatus õppeainesse. Eesmärgid, hindamine.
* Raamatuid on kõigile; õpik lk 4–7, tv harj 1
* „Raamatud omavahel”; õpik lk 8–9, tv harj 2–5
* Kordame tähestikku; õpik lk 10–11, tv harj 6–15
* Raamatute maailm; õpik lk 12–13, tv harj 16–19; kontrolletteütlus


II nädal
* „Kui isa kinkis raamatuid”; õpik lk 14–17, tv harj 20–24
* Pealkirjad; õpik lk 18–19, tv harj 25–29
* Pealkirjad; õpik lk 18–19, tv harj 30–32
* Kuidas juttu lugeda; õpik lk 20–21, tv harj 33; ümberjutustus
* „Naerurull, piripill ja udupasun”; õpik lk 22–25, tv harj 34–37


III nädal
* Nimed; õpik lk 26–27, tv harj 38–42
* Nimed; õpik lk 26–27, tv harj 43–46
* „Blogi”; õpik lk 28–31, tv harj 47–50; mõistekaart
* Kuidas raamatut valida; õpik lk 32–35, tv harj 51–52
* Tervisepäev
* Nimetused; õpik lk 38–39, tv harj 57–62

IV nädal
* Teeme tutvust kirjanikuga; õpik lk 40, tv harj 63–65
* „Varastatud oran˛ jalgratas”; õpik lk 41–43, tv harj 66–69
* Loeme luuletusi; õpik lk 44–49; LUULETUSE PEAST ESITAMINE
* Peatüki kokkuvõte; õpik lk 50, tv harjutav kontrolltöö nr 1
* Kordamine

V nädal
* II. Teabetekstide kosmoses. „Härra LugemisHull”; õpik lk 51-54; tv harj 70–74
* Teabekirjanduse liigid; õpik lk 55–57, tv harj 75–76
* „Georg ja universumi salavõti”; õpik lk 58–61, tv harj 77–79;
* Poolitamine; õpik lk 62–63, tv harj 80–84
* Õpetajate päev

VI nädal
* Sõnaraamatute kasutamine; õpik lk 68–69; tv harj 89–94
* Kuidas teabeteksti lugeda; õpik lk 70–71, tv harj 95–97; ETTEÜTLUS (võõrsõnad)
* Lühendid; õpik lk 72–73, tv harj 98–100
* „Oma arvamus”; õpik lk 74–77, tv harj 101–104
* Fakt ja arvamus; õpik lk 78–79, tv harj 105–108

VII nädal
* „Johannese oratoorium”; õpik lk 80–83; tv harj 109–112
* Arvamuse avaldamine; õpik lk 84–85, tv harj 113–114
* Luuletusi muusikast ja kosmosest; õpik lk 86–89, tv harjutav kontrolltöö nr 2
* Peatüki kokkuvõte; õpik lk 90
* Kordamine; KOHUSTUSLIK KIRJANDUS - lugemispäeviku esitamine

VIII nädal
* III. Lähme raamatukokku. „Matilda – raamatuneelaja”; õpik lk 91-95; tv harj 115–119
* Raamatukogud; õpik lk 96–98, tv harj 120–123
* „Kaks hobust”; õpik lk 99–101, tv harj 124–128
* Õige keel ja ilus keel; õpik lk 102–103, tv harj 129–131;
* Helilised ja helitud häälikud; õpik lk 104–105, tv harj 132–139

IX nädal
* „Neljas peatükk, kus Iiah kaotab ja Puhh leiab ühe saba”; õpik lk 106–111, tv harj 140–143
* „Neljas peatükk, kus Iiah kaotab ja Puhh leiab ühe saba”; õpik lk 106–111, tv harj 140–143
* Helitu hääliku naabrid; õpik lk 112–113, tv harj 144–150
* Helitu hääliku naabrid; õpik lk 112–113, tv harj 144–150
* Kuidas raamatukogu kasutada; õpik lk 114–117, tv harj 151–153

X nädal
* „Ahastav algus”; õpik lk 118–121, tv harj 154–158; LOOLE LÕPU KIRJUTAMINE
* „Ahastav algus”, kaashäälikuühend; õpik lk 118–121, tv harj 154–158
* Kaashäälikuühend; õpik lk 122–123, tv harj 159–166
* „Nõiatembud raamatukogus”; õpik lk 124–127, tv harj 167–171
* „Nõiatembud raamatukogus”; õpik lk 124–127, tv harj 172–175

XI nädal
* i ja j õigekiri; õpik lk 128–129, tv harj 176–182
* Loeme luuletusi; õpik lk 131–132; TUNNIKONTROLL ( i ja j õigekiri)
* Kordamine. Tv harjutav kontrolltöö nr 3
* Kokkuvõte; õpik lk 132
* Kordamine

XII nädal
* IV. Infot otsimas; õpik lk 133
* „Eesli silmanägemine”; õpik lk 134–137, tv harj 183–186
* Nimisõnad; õpik lk 138–139, tv harj 187–192
* „Tagasi kodus”; õpik lk 140–143, tv harj 193–195
* „Tagasi kodus”; õpik lk 140–143, tv harj 196–198

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

4. klassi õpilane
* kuulab mõtestatult eakohast teksti, toimib saadud sõnumi või juhendite järgi;
* annab lühidalt edasi kuuldu sisu;
* väljendab end suhtlusolukordades selgelt ja arusaadavalt koolis, avalikus kohas, eakaaslastega, täiskasvanutega suheldes;
* esitab kuuldu ja nähtu kohtaküsimusi;
* väljendab oma arvamust, annab infot edasi selgelt ja ühemõtteliselt;
* leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele, kasutades sobivalt kas suulist või kirjalikku vormi;
* kasutab sõnastikke ja teatmeteoseid;
* esitab peast luuletuse või rolliteksti;
* loeb eakohast teksti ladusalt ja mõtestatult; mõistab lihtsat plaani, tabelit, diagrammi, kaarti;
* otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse;
* vastab teksti põhjal koostatud küsimustele tekstinäidete või oma sõnadega, koostab teksti kohta küsimusi;
* leiab teksti peamõtte;
* kirjeldab teksti põhjal sündmuste toimumise kohta ja tegelasi;
* leiab tekstist vajalikku infot;
* tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, vanasõna, kõnekäänu, kirja;
* on läbi lugenud vähemalt neli eakohast väärtkirjandusteost (raamatut);
* tutvustab loetud kirjandusteose sisu ja tegelasi ning kõneleb loetust;
* jutustab ja kirjutab loetust ning läbielatud sündmusest;
* jutustab tekstilähedaselt, kokkuvõtlikult kavapunktide järgi, märksõnaskeemi ja küsimuste toel;
* kirjeldab eesmärgipäraselt eset, olendit, inimest;
* kirjutab nii koolis kui ka igapäevaelus käsitsi ja arvutiga eakohaseid tekste vastavalt kirjutamise eesmärgile, funktsioonile ja adressaadile;
* kirjutab eakohase pikkusega loovtöid (k.a ümberjutustusi) küsimuste, pildi, pildiseeria, märksõnaskeemi või kava toel;
* teeb oma tekstiga tööd;
* märgib kirjas õigesti lühikesi, pikki ja ülipikki täis- ja kaashäälikuid;
* märgib sõnades õigesti kaashäälikuühendit;
* kirjutab sulghääliku omandatud oma- ja võõrsõnade algusse;
* pöörab tegusõnu olevikus;
* moodustab ainsust ja mitmust, olevikku ja minevikku;
* poolitab sõnu (õpitud reeglite piires);
* kasutab õpitud keelendeid nii kõnes kui kirjas vastavalt suhtlemise eesmärgile, funktsioonile ja suhtluspartnerile, jälgib oma tekstis õpitud ortograafiareegleid;
* kirjutab suure algustähega isiku ja kohanimed ja väike algustähega õppeainete, kuude, nädalapäevade, ilmakaarte nimetused;
* tunneb ära liitsõna;
* leiab vead enda ja kaaslaste kirjutistes õpitud keelendite piires; parandab leitud vead sõnaraamatu, käsiraamatu, kaaslase ja/või õpetaja abiga.
* kirjutab etteütlemise järgi sisult tuttavat teksti.

Hindamine üles

* Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta.
* Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine.
* Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
* Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise.
* Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis).
* Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

* Eesti keeles ja kirjanduses hinnatakse lugemistoskust, tekstist arusaamist, keeleõpetust ja õigekirja/grammatikat.

* Eesti keele ja kirjanduse I trimestri kokkuvõttev hinne kujuneb kõigi õppeprotsessis saadud hinnete põhjal:
1) luuletuse peast esitamine;
2) etteütlus (häälikute pikkus, algustähe õigekiri, veaohtlikud vormid, võõrsõnad);
3) loole lõpu kirjutamine, jutuke;
4) tunnikontrollid (i ja j õigekiri jne)
5) kontrolltöö (nimisõna, omadussõna, arvsõna);
6) klassiväline lugemine.


*Valikuliselt hinnatakse töövihiku ja koduste ülesannete täitmist.
* Klassivälise lugemise raamatud valib õpilane ise järgmiste autorite teoste seast: Louis Sachar, Mika Keränen, Roald Dahl, Piret Raud, Astrid Lindgren, Clive Staples Lewis, Kristiina Kass, Reeli Reinaus, Ilmar Tomusk, Sinikka Nopola/Tiina Nopola.

Kontrolletteütlustel hinne:
"5" - töö veatu või 1 viga
"4" - 2-3 ortograafia viga
"3" - 4-6 viga
"2" - 7-9 viga
"1" - vigu rohkem kui 9

Keelelistel kontrollharjutustel ja kontrolltöödel hinne:
"5" - 90-100% punktide üldarvust
"4" - 75-89%
"3" - 50-74%
"2" - 20-49%
"1" - 0-19%

*Loovtöö hindamisel hinnatakse eraldi sisu (vastavus tööülesandele) ja õigekirja (vt kontrolletteütluse hindamisskaalat).
*Suulise esitluse/ettekande puhul hinnatakse koos nii sisu kui esinemist.

*Töö ebaõnnestumise või koolist puudumise korral on õpilasel kohustus hindeline töö (kontrolltöö, etteütlus, tunnikontroll vm) järele vastata 10 koolipäeva jooksul.

*Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/esitamist või "1"-ga, kui tööd 10 koolipäeva jooksul järele ei vastata.

*Kui kodutöö on tegemata või esitamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/esitamist või "1"-ga, kui kodutöö pole järgmise ainetunni alguseks esitatud.

Vajalikud õppevahendid:
* eesti keele õpik;
* eesti keele töövihik;
* korrektne eesti keele vihik;
* etteütluste vihik;
* lugemispäevik;
* kirjutusvahend (sinine või must pastapliiats või tinten-pen). NB! Kasutada võib läbivalt ainult üht värvi - kas sinist või musta.

Õppekomplekt :
* Kaja Sarapuu, Liisi Piits, Kristiina Orgla, Kati Lepp, Jaak Urmet, Lauri Vanamölder "Eesti keele õpik 4. klassile" I ja II
* Kati Lepp, Kristiina Orgla, Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Lauri Vanamölder "Eesti keele töövihik 4. klassile" I ja II osa