Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 11a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 8. september 2019. a. kell 15.32
Muudetud: 8. september 2019. a. kell 18.24

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, V kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.


Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Tunnis kasutatakse õppekomplekti Gateway B2+ õpikut ja töövihikut.
I kursus kestab 03.09.19-01.11.19 4 tundi nädalas

I nädal
1. aktused
2. sissejuhatus kursusesse, revision test
3. Moving home vocabulary: U 6 speaking and vocabulary skills
4. Alternative student accommodation U6 TB and WB + extra videos

II nädal
5. Unusual homes U6 WB reading and speaking, WB 51 listening, about monologue topics
6. Idiomatic expressions with home TB p 73 + WB p51
7. Monologues, reported speech revision + TB p 72
8. Reported speech exercises WB p50 + extra ; TB p 76 listening (the home of one of the richest)

III nädal
9. Impersonal reporting structures TB p 76, WB p 52 + extra
10. Revision of the reporting structures
11. spordipäev
12. Test U6 grammar )reporting structures

IV nädal
13. Social skills: negotiating in situations of conflict TB p 74-75
14. Speaking and listening : describe photos TB p 77, WB p 53
15. Describe a place TB p 78, WB p 54
16. Write a short article Kuressaare - the world's best place (brainstorming skills, planning, group writing)

V nädal
17. Vocabulary revision exercises, Speaking TB p 83 photos
18. TEST U6 vocabulary, Reporting structures extra exercises
19. Reporting structures extra exercises
20. Reporting structures extra exercises

VI nädal
21. õp päev Reporting structures extra exercises, vocabulary revision
22. how to write a letter of complaint
23. write a letter of complaint (a formal letter)- NB! märkmeid ei kasuta!
24. U6 revision exercises

VII nädal
25. U6 revision exercises
26. test U6
27. Test U6 listening , test feedback, about presentations
28. reede-projektipäev

vaheaeg

29. Presentations.
30. Presentations.
31. General revision
32. course feedback

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse lõpuks õpilane:
* tunneb elukoha kirjeldamise ja otsimisega seotud sõnavara
* oskab kirjeldada linna, elamut, etc
* teab sõnaga "home" seotud idiomaatilisi väljendeid
* oskab sobival viisil lahendada konflikti korterikaaslasega
* oskab fotode võrdlemisega seotud võtteid ja monoloogi ette valmistada (eksamioskused)
* grammatikas oskab moodustada erinevaid kaudkõne struktuure
* oskab kirjutada ametlikku kaebekirja ilma märkmeid kasutamata
* on harjutanud esitluse koostamist ja teinud grupikaaslastele ühe esitluse

Hindamine üles

Kursuse hinne koosneb:
2 kitsamat testi (sõnavara ja õppetüki grammatika) kokku 30%
1 õppetüki kokkuvõttev test 25%
1 kiri 15%
1 grupitööna kirjatöö 10%
üks esitlus U6 seotud teemal 10%
asjakohane suuline aktiivsus tunnis, tähtaegadest kinnipidamine 10%

Testide hindamine: "5"= 91- 100%, "4"= 75- 90%, "3"= 50- 74%, "2"= vähem kui 50%

Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik 5 päeva jooksul jooksul pärast testi kättesaamist vastavalt koolis kehtestatud korrale.
Konsultatsiooniaeg tunniplaanis- registreeru riina.haljas@oesel.edu.ee (millal tuled, mis teema).
Järelvastamine vastavalt koolis kehtestaud korrale.
Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud.


NB! 10. klassi Iv kursusel sooritab õpilane kirjaliku inglise keele arvestuse (lugemine, kuulamine ja grammatika). 11. klassi lõpus ja 12. klassi teisel perioodil arvestustöö.

Gümnaasiumi lõputunnistuse hinne on astmehinne s.t kujuneb 10., 11. ja 12. klassi hinnetest.