Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 5. september 2019. a. kell 12.20
Muudetud: 5. jaanuar 2020. a. kell 23.09

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetuses taotleme, et õpilane
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.

Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 2.-6. sept
1. Ainekaardi tutvustamine. Enese tutvustamine. Sõnavara. lk.4
2.-3. Tund 1A. Mina. Lk.4-9. Isanimi. Eesnimi lühendid

II nädal 9.-13. sept
1. Sõnavara vastamine lk.4, õpik harj.1-8., 1-10, 1-11.
2. Sõnavara lk.7, dialoog 1-12. Vanus. Põhi ja järgarvud.
3. Sõnavara - vanus lk.8. Asesõnade kasutamine lk.8, harj.1-16.....1-19, dialoog 1-15

III nädal 16.-20. sept
1. Nädalapäevad. Kuude nimetused. Mis kuupäeval?
2. Mis aastal? Sõnavara lk.9-10, harj.1-20......1-25
3. Mis kuupäev/al? 1-26...1-31. Viisaankeet.

IV nädal 23. - 27. sept
1. Kordamine: tutvumine, vanus, kuupäev, aasta. Sõnavara vastamine lk. 8-10
2. Kontaktandmed lk.12, dialoogid 1-32,1-33. oma dialoogi koostamine 1-34
3. Kontaktandmed harj.1-35, kordamine

V nädal 30.sept-4. okt
1. Sõnavara vastamine lk.12. Huvid lk.13, harj.1-36,1-37,1-38
2. Huvid, harj.1-39...1-41, tegusõnad"tegelema, huvituma,harrastama" pööramine ja kasutamine
3. Tegusõnad"tegelema, huvituma,harrastama" harj.1-42...1-45

VI nädal 7.-11. okt
1.Sport, vaba aeg. Sõnavara lk.17, harj.1-46...1-50. "Käima, olema"pööramine ja kasutamine
2."Käima, olema" kasutamine harj.1-51,1-52; Sõnavara kordamine lk.13,17
3. Sõnavara vastamine (sport, huvialad), grammatika kordamine harj1-53...1-56

VII nädal 14.-18 okt
1. Grammatika kordamine (keda?, isanimi, lühendvorm eesnimest, vanus, millal?, tegelema/harrastama/huvituma millest?, käima kuhu?, olema kus?)
2. Grammatika kordamine ja töölehe koostamine
3. Iseseisva töö täitmine

KOOLIVAHEAEG

VIII nädal 28. okt - 1. nov 2018
1. Enesetunne, tervis. Kehaosad. Sõnavara lk.20, harj.1-57.....1-61
2. Tervis, arsti juures, tegusõnad "valutama, kurtma, tundma" pööramine ja kasutamine, harj.1-62....1-69
3. Sõnavara vastamine lk.20, Kokkuvõttev kirjutamine harj.1-70

IX nädal 4.-8. nov
1. Käskiv kõne. Reeglid, erandid. Harjutused 1-76...1-77.
2. Väljendid käskivas kõneviisis. harj.1-78,1-79
3. Käskiv kõneviis harj.1-80....1-89

X nädal 11.-15. nov
1. Kordamine tööks (käskiv kõne).
2. KONTROLLTÖÖ - 13.11
3. Tund 2A. Pere ja sugulased. Lk.31, 33 dialoogid.

XI nädal 18.-22. nov
1. Pere ja sugulased. Sõnavara lk.31. Harj.2-2......2-4.
2. Räägi oma perekonnast harj.2-5, kordamine
3. Perekonnad. Kokkuvõtted trimestrist

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid läbitud teemadel: nimi, mina, kodu, kuupäevad, huvialad, tervis, perekond
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab I trimestril õpitud keeleteadmised: järgarvsõnad, millal?, keda?mida?kuhu?, tegelema/huvituma millega?, käima kuhu?, olema kus?, käskiv kõneviis
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.:

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

I trimestri kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest:
sõnade tööd, mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara - kokku arvestuslik hinne
protsesshindamine(tunnitöö, koduse ettevalmistusega vastamised, töövihiku harjutused valikuliselt) - kokku arvestuslik hinne
suulised vastamised (õpiku harjutused valikuliselt) -kokku arvestuslik hinne
kontrolltöö
Hinde skaala:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö ajal vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse trimestrihinde saamiseks peavad kõik arvestuslikud hinded olema positiivsed.

Konsultatsioon esmaspäeviti kell 15.00 - 15.45 ruumis 005 või kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 9.klassile.
Õppetaja lisamaterjalid.