Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 2c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 4. september 2019. a. kell 15.29
Muudetud: 31. oktoober 2019. a. kell 20.17

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

04.09. Sissejuhatus ainesse. Laulumäng, Tere! koos mänguga. Kui sul tuju hea+liigutused. Tv lk.1, 2.
05.09. Tasahilju, mõisted helilooja ja luuletaja. Kordame õpitud rütme: TA, TI-TI, TA-A, Paus. Sünnipäevalaul. Tv lk.3

11.09. Saladuste maja-õpime kuulmise järgi, MK pala. TV ül 5. Kordame eelmisel aastal õpitud plokkflöödi mänguvõtteid.
12.09. Aabitsalaul-õpime kuulmise järgi, mõiste fermaat. Minu veli virvipuu-kordame mõiste taktimõõt. Tv ül.6.

18.09. Sügislauluke, rütmiharjutused. Vihmakene, vellekene. MK pala. Rütmiostinaato mõiste. Tv ül 7, 8.
19.09. Reipalt kooli!

25.09. Mehikene metsas.MK pala. Seenemiku tegemised-uus rütm TA-A-A. Plokkflöödil uue mänguvõtte õppimine f1. Tv ül.9, 10.
26.09. Igaühel oma pill-õpime kuulmise järgi, saade rütmipillidel, tutvume eesti rahvapillidega. Tv ül.12.

02.10. Laul õpetajast-kuulmise järgi. Igaühel oma pill-kordav laul. Tv ül.13.
03.10. Kandlelood. Tutvumine 6-keelse kandlega. esmased mänguvõtted I ja V akord. Tv ül.14.

09.10. Tantsuhoos-õpime kuulmise järgi, juurde kandlesaade, forte, piano mõisted. Tantsuhoos-õpime kuulmise järgi, juurde kandlesaade, forte, piano mõisted. TV ül.15
10.10. Pajupill+kandle saade. Teele, teele kurekesed+rütmipillide saade. Plokkflöödil uue mänguvõtte harjutamine e1. TV ül.16.

16.10. JO-võti, Jänkupoju, Kus on kulli pesake, Tehke järele+mäng. Tv üö.17, 18.
17.10. Kus on kulli pesake koos kandlesaatega. Plokkflöödil e mänguvõtte kinnistamine.

30.10. Uus aste LE, käemärk. Lenda, pääsulind. Karupoja hällilaul. Tv ül.19, 20.
31.10 Kodulaul-õpime kuulmise järgi. Hingedepäevast. Vennad on mul suured mehed+saade rütmipillidel.

06.11 Sünnipäevalaul. Minu paps, isadepäevast. Jorupill jonn. Kui mind keegi ei sunniks. MK palad. Tv.ül 22, 23.
07.11 Mardipäev. Mardilaul+saade kandlel. Poistelaul, TV ül.24.

13.11 Tondimäng+mäng. Altmäe rebane+saade pillidel. TV ül. 25, 26.
14.11 Talurahva mäng. Tv ül.27.

20.11 Kadripäeva kommetest. Kadrilaul+saade pillidel ja mängud. Tv ül.28.
21.11 Kivikasukas. Kõnekaanon, mõiste kaanon tutvumine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kirjutada noote joonestikule, teab kuidas tõmmata noodivarsi. Teab rütmide TA, TI-TI, PAUS, TA-A ja TA-A-A vältusi, oskab neid taktidesse grupeerida. Suudab saata laule keha-, plaat- ja rütmipillidel, tunneb plaatpillide nimesid. Teab voldi, lõpumärgi, kordusmärgi ja tempo mõistet. Tunneb dünaamikatermineid forte ja piano, oskab neid musitseerimisel kasutada. Oskab laulda lihtsaid motiive RA, SO, MI, LE ja JO astmetel, märkida neid noodijoonestikule. Omab kuulamisharjumust ja teab ilmeka laulmise põhitõdesid. Omandab plokkflöödil d2 ja c2 noodi mänguvõtted, kasutab h1, a1 ja g1

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 3 korda aastas sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded noodivihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine, harjutused plokkflöödil.
Trimestri lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
3. tunned kuuldeliselt astmeid RA, SO ja MI,LE, JO, tead nende asukohta noodijoonestikul
4. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A, TA-A-A, oskad neid noodijoonestikule kanda
5. laulad peast 3-4 laulu, sh Kooli laulu
6. tunned plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.