Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Arvutikäsitlusõpetus: 7a, 7b, 7c, 7d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Madli-Maria Naulainen

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja / haridustehnoloog

Kontakt: madlimaria@oesel.edu.ee

Loodud: 4. september 2019. a. kell 08.07
Muudetud: 4. september 2019. a. kell 08.11

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, aasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvutikäsitlusõpetuse eesmärgiks on anda õpilastele igapäevane arvuti ja interneti kasutamisoskus koolis, arendada digipädevusi, ühtlustada laste arvutioskuse taset ja arvutialaseid teadmisi arvuti tulemuslikuks rakendamiseks ainetundide eesmärkide saavutamisel. Ainega tutvustatakse õpilastele praktiliste tegevuste kaudu meetodeid ning keskkondi, mis lihtsustavad koolitööde koostamist, tutvustatakse loovtöö vormistamise aluseid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Sissejuhatus ainesse
e-Portfoolio
Turvaline internet
Netikett
Programmeerimisnädal
Esitlus
Infograafik
Küsitlus
Andmetöötlus tabelis
Digitaalne kalender
Pilvepõhine dokumendihaldus
Infootsing ja autoriõigused
Tekstitöötlus loovtöö näitel
Fotod
Video

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane
kinnistab arvutikasutuse põhitõed
oskab teostada tekstitöötlust peamiste reeglite ja töövõtetega
kasutab arvutit ja internetti suhtlusvahendina
leiab internetist vajaliku informatsiooni, oskab seda töödelda ja analüüsida, korrektselt viidata
tunneb arvuti väärast kasutamisest tekkida võivaid ohte tervisele ja oskab neid vältida
oskab esitada infot erinevate keskkondade abil
tunneb lihtsamaid funktsioone andmete töötlemisel tabelarvutusprogrammiga

Hindamine üles

Suuremad teemalõigud on jaotatud väiksemateks ülesanneteks. Iga praktilise ülesande eest saab õpilane hinnangu arvestatud/mittearvestatud. Arvestuslikuks hindeks peavad olema kõik poolaasta jooksul tehtud ülesanded arvestatud.
Kui õpilane on puudunud, võib ta soovi ja oskuse korral lahendada ülesande iseseisvalt või osaleda konsultatsioonitunnis, kus ülesannet koos õpetajaga ühiselt lahendada saab.