Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 3. september 2019. a. kell 13.44
Muudetud: 23. oktoober 2019. a. kell 08.38

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02. - 06.09 Pranglimine
http://miksike.ee
09. - 13.09 Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html
16. - 20.09 Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html
23. - 27.09 Ümardamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
30. - 04.10 Ümardamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
07. - 11.10 Kirjalik liitmine ja lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html
14. - 18.10 Korrutamise harjutamine
http://www.sites.google.com/site/matemaatikaleht
Vaheaeg 21.- 25.10
28.10 - 01.11 Geomeetrilised kujundid http://www.mathema.ee
04. - 08.11 Korrutamise harjutamine http://www. sites.google.com/site/matemaatikaleht
11. - 15.11 Lihtsustamine ja sulgude avamine http://www. palmiste.weebly.com/ristsotildenad-ja-maumlngud.html
18. - 22.11 korrutamine, jagamine: mott.edu.ee/ mottwiki
25.- 29.11 mõõtühikute teisendamine: http://www.koolielu.ee
02. - 06.12 mõõtühikute teisendamine: http://www.koolielu.ee
09. - 13.12 jaguvuse tunnused: http://www.mathema.ee
16. - 20.12 Jõulunädala üritused
Vaheaeg 23.12 - 05.01.2019
Kõikide teemade puhul kasiutame mänge lehelt ,,Matemaatika koolis "
06. - 10.01 Arvude suurim ühistegur ja vähim ühiskordne ,,Greatest Common Favctor "
13. - 17.01 Nurgad ,,Banana Hurt "; ,,Alien Angles "

© Kuressaare Gümnaasium 2019

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Kasutatakse mitteeristuvat hindamist. Mitteeristaval hindamisel õpitulemuste saavutatuse taset pole vajalik eristada. Õpilane on saavutanud tema õppe aluseks oleva õppekavaga seatud õpitulemused. Õppeprotsessi käigus antakse hinnang õpilase tunniülesannete täitmisele, ekraanile ilmub tööülesannete täitmise protsent. Kui õpilane on saanud 50 -100 % loetakse tööülesanne täidetuks ja eKooli kantakse märge ,,AR " .Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist tagasisidet. Oodatavast madalamal tasemel tulemust ( 0 - 49 % ) väljendatakse hindega "mittearvestatud" (MA).
Õppeperioodis peab õpilasel olema tehtud vähemalt 4 arvestuslikku tööd. Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul . Tööde hinded võivad kajastuda eKoolis matemaatika päevikus (vastav märge arvuti matemaatika päevikus).
Kokkuvõttev hinnang kujuneb I poolaasta lõpuks (AR/ MA ).

Konsultatsioon esmaspäeviti kell 14. 00 -14.45 või kokkuleppel õpetajaga klassis 303 .