Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 3. september 2019. a. kell 13.42
Muudetud: 23. oktoober 2019. a. kell 08.45

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist, rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-, majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02.09 - 06.09
Sissejuhatus õppeainesse. Ajalugu ja kodulugu.
09. - 13.09
Ees- ja perekonnanime saamislugu. ( ajaloo tv lk 6 )
16.09 - 20.09
Tervisespordipäev
23.09 - 27.09
Teemapäev. Vanade asjade päev - Õpilased võtavad klassiruumi kaasa vanu koduloolise väärtusega esemeid. (ajaloo tv lk 15)
30.09 - 04.10
Ajalooline õppekäik Kuressaare vanalinnas
07.10 - 11.10
Kodukoha kultuuriväärtus, infotahvli kujundamine tv lk. 21
14.10 - 18.10
Saaremaa ajaloo lühiülevaade ja ajatelg. http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=93%3Aajalugu&catid=39%3Asaaremaa-ajalugu&Itemid=87&lang=et
Vaheaeg 21.10 - 27.10
28. 10 - 01.11

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
* tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
* tunneb kohalikke looduslikke vaatamisväärsusi, matkaradu;
* teab olulisemaid kohalikke majandus- ja tööstusobjekte;
* tunneb kohalikku murret, teab selle keelelisi erisusi;
* tunneb kohalikku päritolu vanasõnu, kõne käände, rahvalaule, muistendeid;
* väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombes tikku, omakultuuri;
* teab kohaliku päritoluga kirjanikke, kunstnikke, muusi kuid ja nende loomingut,
* väärtustab oma kodupaika ja selle tundmist;
* tunneb huvi oma paikkonna kultuuri ja sealt pärit kirjanike loomingu vastu;
* tunneb kohalikke kultuuritraditsioone (käsitöö, rahvarõivad; külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
* oskab hankida koduloolist teavet eri allikate st (sh turismiinfo), seda korrastada;
* oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamis väärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Kasutatakse mitteeristuvat hindamist. Mitteeristaval hindamisel õpitulemuste saavutatuse taset pole vajalik eristada. Õpilane on saavutanud tema õppe aluseks oleva õppekavaga seatud õpitulemused. Õppeprotsessi käigus antakse hinnang õpilase tunniülesannete täitmisele, iseseisvale tööle , aktiivsusele, meeskonnatööle, töölehtede täitmisele. Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.
Koduloos kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Hinne õppeaasta lõpul "arvestatud" AR/ "mittearvestatud" MA ( Töö on esitamata )
Kui õpilasel on arvestuslik töö esitamata koolist puudumisel, siis eKooli päevikusse kantakse märk „0“. Arvestusliku töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega "AR" pärast töö tegemist/ esitamist või hindega "MA", kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud.. Tegemata tunnitöö hinnanguks on "mittearvestatud" - MA. Õpetaja lisab sellele ka kommentaari, milles täpsustatakse järeletegemise võimalus.

I poolaastal piisav õpitulemus arvestuse saamiseks
õpilane
1) uurib oma ees ja perekonnanime saamislugu ja kirjutab selle üles.
2) kirjutab loo oma kodu kõige vanemast asjast ja esitleb seda
3) koostab ajatelje oma eluaastatega
4) osaleb muuseumikülastusel Kuressaare linnusesse
5) osaleb meeskonnatöös – esitlused ja ekskursioon Kuressaare linnas
Tööde hinded võivad kajastuda eKoolis ajaloo päevikus (vastav märge koduloo päevikus).
Kokkuvõttev hinnang kujuneb poolaasta lõpuks (AR/ MA ).

Konsultatsioon esmaspäeviti kell 14.00 - 14.45 või kokkuleppel õpetajaga klassis 303