Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 6a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 3. september 2019. a. kell 00.17
Muudetud: 3. september 2019. a. kell 17.14

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetuses taotleme, et õpilane
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 2.-6. sept
1. Tutvumine grupiga, vene keele tähtsus. Sarnased sõnad. Tund 1. Tervitused, tutvumine, hüvastijätt, eesnimi, perekonnanimi, poiss, tüdruk (lk.7,8)
2. TV lk.4-5, Tund 2. Tutvus. Kuidas sinu nimi on? Minu nimi on... lk.9-10, TV lk.6

II nädal 9.-13. sept
1. Tund 3. Linn. Lk. 11-14
2. Kordamine TV lk. 7-8
3. Tund 4. Perekond. Tähed: A,M,T,D. Lk.15-19

III nädal 16.-20. sept
1. Tund 4. TV lk.9-12, minu oma ( naissoost, meessoost)
2. Tund 5. Maa (riik). Venemaa, Eesti. Ma elan siin. Tähed: O, N, K, G. lk.20-25
3. Venemaa, Eesti. Nimisõna sugu. TV lk.13-18

IV nädal 23. - 27. sept
1. Nimisõna sugu. Kordamine
2. Tund 6. Eesti on minu kodu. Eestlane, venelane. Tähed: I, P, B lk. 26-32
3. Tund 6 lk.26-32, TV. lk.19-22

V nädal 30.sept-4. okt
1. Kordamine.
2. Tund 7. Kuidas sul läheb? Hästi. Tähed: U, L, F, V lk.33-37
3. Tund 7 TV. lk. 23-26

VI nädal 7.-11. okt
1. Kordamine
2. Tund 8. Minu sõbrad. Sõber, sõbranna, sõbrad. Tähed: Õ, R lk.38-43
3. Tund 8. Minu oma, minu omad lk.39, TV. lk. 27-31

VII nädal 14.-18 okt
1. Mitmuse moodustamine lk.42-43, TV h.8-7,8-8 lk.29,30
2. Kordamine.
3. KONTROLLTÖÖ - 16.10

KOOLIVAHEAEG

VIII nädal 28. okt - 1. nov 2018
1. Tund 9. Kohvikus. Tähed: S, Z, I-kratkoe lk.44-49, TV lk.32-35
2. Mida tellida? lk.44-45, TV lk.32-35
3. Viisakad sõnad lk.45, 47-49, TV lk.32-35

IX nädal 4.-8. nov
1. Kordamine
2. Tund 10. Loomaaias, loomad, siil, pesukaru, jaaguar. Tähed:,JE,JO,JU,JA
3. Tund 10. Loomaaias lk.50-55, TV lk.36-39

X nädal 11.-15. nov
1. Kordamine.
2. Tund 11. Talus,hobune,koer,kukk,meri,järv, Tähed: E,H
3. Tund 11. Talus. Lk.56-60

XI nädal 18.-22. nov
1. Nimisõna sugu. Omastav asesõna "minu" + nimisõna. TV lk.40-44
2. Sõnavara kordamine
3. Grammatika kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) oskab kokku viia hääliku ja tähe;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid I trimestril läbitud teemadel: tervitamine, tutvumine, linn, pere,Eesti, Venemaa, Kuidas läheb?, sõbrad, kohvikus, loomaaias, talus.
3) on võimeline läbitud õppematerjaliga monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure,
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;
7) omandab I trimestril õpitud keeleteadmised: tähestik, nimisõna sugu, isikulised asesõnad, küsimused - Mis see on? Kes see on?, omadussõna lõpud, omastav asesõna - minu oma;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

I poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest:
sõnade tööd, mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara - kokku arvestuslik hinne
jooksev hindamine(tunnitöö, koduse ettevalmistusega vastamised, töövihiku harjutused valikuliselt) - kokku arvestuslik hinne
suulised vastamised (õpiku harjutused valikuliselt) -kokku arvestuslik hinne
kontrolltöö
Hinde skaala:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö ajal vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse trimestrihinde saamiseks peavad kõik arvestuslikud hinded olema positiivsed.

Konsultatsioon esmaspäeviti kell 15.00 - 15.45 ruumis 005 või kokkuleppel õpetajaga.
Õppematerjal:
L.Panova, E. Panfilova " Trepist üles. Tähestik. " Õpik ja töövihik 6.klassile.
Õppetaja lisamaterjalid.