Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 10a, 10b, 10c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 3. september 2019. a. kell 00.04
Muudetud: 3. september 2019. a. kell 00.36

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Saksa keele populaarsus kasvab, kuna kasvanud on Saksamaa osatähtsus Euroopa majandusriikide seas.
B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I trimester
3.-5.9.
1) Einleitung. Wie und warum lernen wir Deutsch? Ziele Bewertung.   
Sich vorstellen und einander kennenlernen.   
2) Interviews durchführen.   
3) Einen Artikel über Mitschüler schreiben, Klassenkameraden vorstellen.   

9.-12.9.
1) Neue Mitschüler in der Klasse vorstellen.   
2) L. 8. Am Wochenende. Trotzdem.   
3) L.8. Am Wochenende. Würde-Form. Konjunktiv II   

16.-19.9.
1) L.8. Am Wochenende. Wünsche. Wunschliste. Konj.II von Modalverben   
2) L.8. Am Wochenende. Vorschläge machen. Wochenendaktivitäten, Veranstaltungen.   
3) Reipalt kooli

23.-26.9.
1) L.8. Am Wochenende. Veranstaltungskalender. Veranstaltungstipps   
2) L.8. Am Wochenende. Höraufgaben.   
3) L.8. Am Wochenende. Wortschatzwiederholung   


30.9.-3.10.
1) L.8. Am Wochenende. Zwischenspiel
2) L.8. Am Wochenende. TEST.   
3) L.9. Warenwelt. Fotogeschichte.   


7.-10.10.
1)L.9. Warenwelt. Kennst du ein gutes Geschäft? Flohmarkt
2) L.9. Warenwelt. Akkusativ. Flohmarkt. Im Kaufhaus.   
3) L.9. Warenwelt. Abteilungen im Warenhaus.

14.-17.10.
1) L.9. Warenwelt. Das Wohnzimmer einrichten
2) L.9. Warenwelt. Vergleichen.   
3) L.9. Warenwelt. Vergleichen. Interviews im Radio

28.-31.10.
1) Projektipäev
2)L.9. Warenwelt. Interview machen (Wofür geben wir am meisten Geld aus)
3) L.9. Warenwelt. Interview (Wofür geben wir am meisten Geld aus).  

4.-7.11.
1)L9. Warenwelt. Vorträge (Wofür geben wir am meisten Geld aus).
2)L9. Warenwelt. Meine Sachen
3) L9. Warenwelt. Wortschatzwiederholung.   

11. - 14.11.
1) L9. Warenwelt. Rund um die Welt.   
2) L9. Warenwelt. Zwischenspiel.   
3) L9. Warenwelt. Ein Produkt vorstellen.   

19.9. -22.11.
2) L9. Warenwelt. TEST   
3) L.10. Kommunikation. Kuckuck.   

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse hinde saamiseks on õpilane sooritanud testid iga lektsiooni (e. õppetüki) sõnavara ja grammatika kohta, hinne kujuneb punktide alusel vastavalt 
hinne 5 - 100-90% 
hinne 4 - 89-75% 
hinne 3 - 74-50% 
hinne 2 - 49-20% 
hinne 1 - 19- 0% 
Lisaks iga õppetüki kohta sooritatud testile arvestatakse kokkuvõtva veerandihinde väljapanemisel tunnitööd (suuline ja kirjalik) ja muude väikesemahuliste tööde hinnet, mille osakaal on 50 % veerandi lõpphindest, s.o nn. aktiivsushinne. Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku. 
Kui kodutööd on olulise põhjuseta tegemata, sooritab ta need peale tunde õpetaja poolt määratud ajal ja kohas, samuti töötab ta individuaalselt peale tunde, kui rikub tunnirahu ja ei täida tunnis antud ülesandeid. Täiendavat abi saab õpilane konsultatsioonis, ka siis, kui on vajalik eelnevalt omandatud õppematerjali kordamine. 
Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Ebaõnnestunud tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö tulemuse teatavaks saamise päevast (ekool). Kui puudutud tundide arv ületab 25% toimunud kontakttundidest, tuleb õpilasel positiivse kursuse hinde saamiseks sooritada test kursuse sisuks oleva materjali ulatuses positiivsele hindele. 
Kokkuvõttev hinne moodustub: aktiivsushindest (50%) ja testide (50%) hinnetest. 

Konsultatsioonid teisipäeval peale 8. tundi ruumis 400A või ka muul ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku

Hindamine üles

Kursuse hinde saamiseks on õpilane sooritanud testid iga lektsiooni (e. õppetüki) sõnavara ja grammatika kohta, hinne kujuneb punktide alusel vastavalt 
hinne 5 - 100-90% 
hinne 4 - 89-75% 
hinne 3 - 74-50% 
hinne 2 - 49-20% 
hinne 1 - 19- 0% 
Lisaks iga õppetüki kohta sooritatud testile arvestatakse kokkuvõtva veerandihinde väljapanemisel tunnitööd (suuline ja kirjalik) ja muude väikesemahuliste tööde hinnet, mille osakaal on 50 % veerandi lõpphindest, s.o nn. aktiivsushinne. Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku. 
Kui kodutööd on olulise põhjuseta tegemata, sooritab ta need peale tunde õpetaja poolt määratud ajal ja kohas, samuti töötab ta individuaalselt peale tunde, kui rikub tunnirahu ja ei täida tunnis antud ülesandeid. Täiendavat abi saab õpilane konsultatsioonis, ka siis, kui on vajalik eelnevalt omandatud õppematerjali kordamine. 
Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Ebaõnnestunud tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö tulemuse teatavaks saamise päevast (ekool). Kui puudutud tundide arv ületab 25% toimunud kontakttundidest, tuleb õpilasel positiivse kursuse hinde saamiseks sooritada test kursuse sisuks oleva materjali ulatuses positiivsele hindele. 
Kokkuvõttev hinne moodustub: aktiivsushindest (50%) ja testide (50%) hinnetest. 

Konsultatsioonid teisipäeval peale 8. tundi ruumis 400A või ka muul ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku