Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2019. a. kell 23.48
Muudetud: 3. september 2019. a. kell 00.02

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, aasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Saksa keele populaarsus kasvab, kuna kasvanud on Saksamaa osatähtsus Euroopa majandusriikide seas.
B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I trimester
3.-5.9.
1) Sissejuhatus ainesse. Nõuded. Materjalid.
2) Jonas´ Lieblingsort
3) Jonas´ Lieblingsort

9.-12.9.
1)Jonas´ Lieblingsort
2) Jonas´ Lieblingsort
3) Jonas´ Lieblingsort

16.-19.9.
1)Jonas´ Lieblingsort
2) Jonas´ Lieblingsort
3) Reipalt kooli

23.-26.9.
1)Jonas´ Lieblingsort
2) Jonas´ Lieblingsort
3) Jonas´ Lieblingsort

30.9.-3.10.
1) Ist die blaue Hose nicht toll?
2) Ist die blaue Hose nicht toll?
3) Ist die blaue Hose nicht toll?

7.-10.10.
1) Ist die blaue Hose nicht toll?
2) Ist die blaue Hose nicht toll?
3) Ist die blaue Hose nicht toll?

14.-17.10.
1) Ist die blaue Hose nicht toll?
2) Ist die blaue Hose nicht toll?
3) Ist die blaue Hose nicht toll?

28.-31.10.
1) Projektipäev
2) Ist die blaue Hose nicht toll?
3) Ist die blaue Hose nicht toll?

4.-7.11.
1) Mach doch ein Praktikum! 
2) Mach doch ein Praktikum! 
3) Mach doch ein Praktikum! 


11.-14.11.
1) Mach doch ein Praktikum! 
2) Mach doch ein Praktikum! 
3) Mach doch ein Praktikum! 

18.- 21.11.
1) Mach doch ein Praktikum! 
2) Mach doch ein Praktikum! 
3) Mach doch ein Praktikum! 

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimestri lõpus oskab õpilane: 
-rääkida lemmikkohast 
- väljendada oma kuuluvust 
-vabandada ja vabandust vastu võtta 
-sööke ja jooke tellida 
-asju ja inimesi kirjeldada 
-viisakalt nõu küsida 
-rääkida elukutsevalikust 
-töötamisest rääkida 
-väljendada rahulolu 
-esitada üleskutse 
-tundeid väljendada ja neist rääkida, pettumust väljendada, 

Hindamine üles

Trimestri kokkuvõttev hinne kujuneb tunnitöö, tunnikontrollide, kodutööde, suulise vastamise ja suures osas aktiivsuse s.t, (tunnis (kaasa)töötamise eest saadud hinnetest. Iga lektsiooni ehk õppetüki lõppedes on hindeline töö sõnavara ja keelestruktuuride (olulisim on sõnavara oskamine) valdamise kohta. Tööd on erineva mahuga ja seega ei ole kokkuvõttev hinne aritmeetiline keskmine. Iga töö hindamisel on aluseks see, kui suures osas valdab õpilane õpitud materjali ehk protsent, s.o. kogutud punktisumma võimalikust maksimumist :  
hinne 5- 100 -90%  
hinne 4- 89 -75%  
hinne 3- 74 -50%  
hinne 2- 49 -20%  
hinne 1- 19 - 0%  

Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui puudumisega seoses on töö esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 . Tulemusi saab parandada 10 päeva jooksul alates töö hinde teatavaks tegemisest. 
Konsultatsioonid neljapäeval peale 7. tundi ruumis 400A või ka muul sobival ajal, Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui puudumisega seoses on töö esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 . Tulemusi saab parandada 10 päeva jooksul alates töö hinde teatavaks tegemisest. 
Konsultatsioonid neljapäeval peale 7. tundi ruumis 400A või ka muul sobival ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku.