Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 10a, 10b, 10c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2019. a. kell 21.47
Muudetud: 2. september 2019. a. kell 21.48

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Me anname õpilastele teadmisi eri ajastute muusikastiilidest, -žanritest, -vormidest tuntumate heliloojate loomingu kaudu. Arendame õpilaste muusika kuulamis- ja analüüsioskust. Kujundame läbi elava musitseerimise nende muusikalist maitset ning kinnistame õpitud muusikalisi teadmisi ja oskusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02.09/03.09/06.09 Kooliaasta avaaktus. / Ainekaardi tutvustamine, tutvumisküsitlus. Arvestuslikud tööd 1. õppeperioodil. Kooli laul.
09.09/10.09/13.09 Vana-Kreeka muusika. Varakristlik muusika (lk 5-8).
16.09/17.09/20.09 Sissejuhatus keskaja muusikasse. Gregooriuse laul. Noodikirja areng. Liturgiline draama (lk 10-11).
23.09/24.09/27.09 Mitmehäälne muusika keskajal. Keskaegne ilmalik laul. Keskaegsed instrumendid (k 12-13).
30.09/01.10/04.10 Kordamine kontrolltestiks. Mis on essee, kuidas kirjutada, näidisesseed. Soovimuusika.
07.10/08.10/11.10 Kontrolltest vanaaja ja keskaja muusikast või esitada kirjalik essee keskajast või keskaegsest muusikast.
14.10/15.10/18.10 Kommentaarid töödele. Soovimuusika ja – tegevused. / Tegevuspäev.
Koolivaheaeg 19.10-27.10
28.10/29.10/01.11 Sissejuhatus renessansiajastu muusikasse (lk 15-16).
04.11/05.11/08.11 Vara- ja kõrgrenessanss (lk 16-18). Muusikanäited.
11.11/12.11/15.11 Hilisrenessanss. Orlando di Lasso. Giovanni Pierluigi da Palestrina. Luteri koraal (lk 18). Muusikanäited.
18.11/19.11/22.11 Muusikaseminari kava kordamine. Nõuded ristsõna koostamisel.
25.11/26.11/29.11 Iseseisev töö – ristsõna koostamine renessansiajastu materjalide põhjal (kodune töö). Muusikaseminari kava kordamine.
02.12/03.12/06.12 Muusikaseminar keskaja ja renessansiajastu muusikast. Soovitegevused.
09.12/10.12/13.12 Jõulumuusika, jõululaulud. Ristsõna lahendamine paarilisega renessansiajastu muusikast. Kontserdiretsensiooni esitamise tähtaeg käsikirjaliselt R.13.12.19, meili teel P.15.12.19.
16.12/17.12/20.12 Ristsõna lahendamine renessansiajastu muusikast. Jõulumuusika, jõululaulud. / Jõulutegevuspäev.
06.01/07.01/10.01 Sissejuhatus barokiajastusse (lk 21-22).
13.01/14.01/17.01 1. poolaasta tagasiside. Barokiajastu ooper (lk 22-23). Muusikanäited.

KORDAMISKÜSIMUSED 10. klassile
Vana-Kreeka ja keskaja muusika (konspekt lk 5-13)
Mis jumalad olid Vana-Kreeka kultuuris Apollon ja Dionysos ning mis olid nende pillid?
Nimeta 3 kuulsat tragöödiakirjanikku!
Kelle sõnul peegeldas muusika läbi helide maailmakorraldust?
Millist aastat loetakse keskaja alguseks?
Mis linn oli Lääne kirikumuusika sümboolne keskus keskajal?
Mida ühtlustas ja ja uuendas kirikumuusikas paavst Gregorius Suur?
Kus kujunes ja säilis keskaegne muusikakultuur?
Mis on missa ja mis on liturgia?
Nimeta missa ordinaariumi osad (5) ning nende eestikeelsed vasted!
Kuidas nim missa päevast päeva korduvaid e.kohustuslikke osi, kuidas muutuvaid?
Iseloomusta Gregooriuse koraali!
Kuidas nim keskajal varase noodikirja noodimärke?
Kes võttis kasutusele noodijoonte süsteemi ja silpnimetused?
Mis oli 1. mitmehäälse kirikulaulu tüüp keskajal?
Millises keskaegses kirikumuusika žanris kõlas igas hääles erinev tekst?
Iseloomusta Leoninuse ja Perotinuse stiili!
Kes olid esimesed ilmalike laulude kirjapanijad?
Mis oli rüütlilaulude peamine temaatika?
Millise rüütlikultuurile iseloomuliku kultusega olid seotud armastuslaulud?
Kuidas nim rüütlilaulikuid Saksamaal, Lõuna- ja Põhja-Prantsusmaal?

MUUSIKASEMINAR KESKAJA JA RENESSANSIAJASTU MUUSIKAST 10. KLASSILE
1. Gregooriuse koraal “Puer natus est nobis”
(ladina keeles, 1-häälne, saateta, munkade koor)
https://www.youtube.com/watch?v=sp-fWQxbtq0
2. Rüütlilaul “We ich han gedacht” (W.von Rügen)
(saksa keeles, kõrge meeshääl, tantsuline, puhkpilli(pommer) ja kõlapulkade saatel)
https://www.youtube.com/watch?v=ECdHCT09ksU
3. Organum “Nos qui vivimus”
(ladina keeles, 2-häälne, meeshääled, kvintkooskõlad, saateta)
https://www.youtube.com/watch?v=dVxZojHsV-k
4. Motett “Christus resurgens ex mortuis” (Orlandus Lassus)
(ladina keeles, meesansambel The King`s Singers, saateta, huvitavad kõlavärvid, järsud helistikumuutused)
5. 1.osa missast –Kyrie (G.P. da Palestrina)
(kreeka keeles, segakoor, saateta, väljapeetud, rahulik, harmooniliselt tasakaalustatud muusika)
https://www.youtube.com/watch?v=3n8XdKkrqgo
6. Luteri koraal “Au, kiitus olgu igavest” (Martin Luther)
(eesti keeles, 1-häälne poistekoor, salmilaul oreli saatel)
7. Šansoon “El Grillo” (Josquin Desprez)
(itaalia keeles, meesansambel, kiire energiline tekst, hüpped meloodias)
https://www.youtube.com/watch?v=OI-bQ0RkArA
8. Renessansstants “Tourdon” (Pierre Attaingnant)
(kammerlik instrumentaalpala, tantsuline, 1.osas keelpillid, 2.osas plokkflööt; tamburiin, kõlapulgad)
https://www.youtube.com/watch?v=sLsJ9bP1Tw8
9. Õukondlik seltskonnalaul “Pastime with good company” (Kuningas Henry VIII)
(inglise keeles, instrumendisaateta segaansambel, ergas, ostinaatne meeshäälte rütm kogu loo vältel)
https://www.youtube.com/watch?v=Ihr_dR9P9JQ
10. 1 osa tantsusüidist -“Pavaan” (Erasmus Widmann)
(suursugune sammurütmis instrumentaalpala, rõhk 1.löögil, ansamblis keel- ja puhkpillid, trummid)

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane orienteerub keskaja ja renessansiajastu muusikastiilides, -žanrides ja -vormides tuntumate heliloojate loomingu kaudu. Oskab muusikat kuulates seda analüüsida, kirjutada nõuetele vastavat esseed ja kontserdiarvustust ning koostada ristsõna renessansiajastu muusika põhjal. Elava musitseerimise käigus kasutab juba õpitud teadmisi ning oskusi, arendab oma muusikalist maitset.

Hindamine üles

I poolaasta hindelised tööd:
1. Õpilase vabal valikul kas valikvastustega kontrolltest või kirjalik essee keskajast või keskaegsest muusikast – 30%
2. Ristsõna koostamine ja lahendamine renessansiajastu materjalide põhjal – 15+15%
3. Muusikaline seminar keskaja ja renessansiajastu muusikast – 20%
4. Kontserdiretsensioon – 20%
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
Iga õpilane on kohustatud I poolaasta jooksul külastama vähemalt 1 kontserti ja esitama selle kohta arvustuse e. retsensiooni. Kui retsensioon on esitatud õigeaegselt ning hinne vähemalt „5-“, ei pea õpilane 2. poolaastal enam kontserdiretsensiooni esitama.
KONSULTATSIOON toimub kolmapäeviti kl 16:00-16:45 klassis 101, järelvastamine kindlaks määratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.

NÕUDED ESSEELE
Sisaldab endas sissejuhatust, kus esitatakse probleem/väide/arvamus/teema, mille põhjal essee kirjutatakse; arenduslikku osa, kus lahatakse probleemi/arvamust/teemat, tõestatakse või lükatakse ümber SJ väited ning lõppsõna, mis võtab kokku tulemuse, milleni essee arutlusosas jõuti. Õpilane esitab essee käsikirjaliselt A4 lehel või e-posti aadressil lehtola@oesel.edu.ee hiljemalt R.11.10.19. Hilisema esitamise korral on tulemus 1 hindepalli võrra madalam.
Teemad:
1. Mida arvan keskaegsest muusikast? (Gregooriuse koraal, rüütlilaul, organum, motett)
2. Mida huvipakkuvat leiab tänapäeva noor keskaja inimese maailmapilti uurides? (õpilase jaoks olulised momendid)
3. Kas võib leida seost keskaegse rüütlilaulu ja tänapäeva armastuslaulude vahel?
(näit. rüütlikiri, -luule jms.)
4. Mis mulle meeldib/imponeerib keskaegses maalikunstis/ arhitektuuris/ muusikas/ skulptuuris/ moekunstis/ kirjanduses? (võib avaldada arvamust ühe või mitme valdkonna kohta )
5. Kui ma oleksin keskaegne rüütel/õuedaam, siis …(7 rüütli omadust, daamikultus, kõik ajastule omased märksõnad + kujutlusvõime)

NÕUDED RISTSÕNALE
Koostatakse koduse tööna 2 eraldi lehel konspekti materjalide põhjal lk 15-18:
A – tühi nummerdatud ruudustikuga (1.-24.) leht, võtmesõnad keskmistes ruutudes (renessansiajastu muusikas) ning küsimused (1.-24.)
B - eraldi vastusteleht täidetud ruudustikuga
NB! SISALDAB KÕIKI LÄBITUD TEEMASID! Esitada kas paberkandjal või meilile lehtola@oesel.edu.ee

NÕUDED RETSENSIOONILE
Esitatud kirjalikult A4 lehele hiljemalt R.13.12.19 või e-posti aadressil lehtola@oesel.edu.ee hiljemalt P.15.12.19, pikkus vähemalt 1 lk. Sisaldab täpset aega ja kohta, kus kontsert toimus; kes esinesid, kontserdi kava.
Sisaldab õpilase isiklikku hinnangut, tähelepanekuid ja arvamusi kuuldu kohta (omal soovil ka kontserdipaiga üldise atmosfääri kohta). Sisaldab kokkuvõtvat lõppsõna (mida kontserdilkäik õpilasele andis/ei andnud, miks).
NB! Täpsem juhend e-koolis!