Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2019. a. kell 21.44
Muudetud: 9. oktoober 2019. a. kell 11.40

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02.09 Kooliaasta avaaktus.
09.09 Ainekaardi tutvustamine. Õppeaasta alguse küsitlus, eesmärgid. Kooli laul.
16.09 Muusika esituskoosseisud – ansambel.
23.09 Muusika esituskoosseisud – sümfooniaorkester, dirigent, partituur.
Muusika esituskoosseisud – orkestriliigid: kammerorkester, puhkpilliorkester, rahvapilliorkester, jazzorkester.
30.09 Hindeline projekttöö (aluseks tv lk 17).
07.10 Projekttöö vormistamine ja hindamiseks esitamine.
14.10 Tagasiside töödele. Ühislauluvara laulud. Soovimuusika.
Koolivaheaeg 19.10-27.10
28.10 Muusikalised väljendusvahendid.
04.11 Muusikalised väljendusvahendid. Muusika kuulamine – B. Britten „Variatsioonid ja fuuga Purcelli teemale“ ehk „Orkestri teejuht noortele“.
11.11 Nõuded kontserdiarvustusele, näidistööde lugemine ja võrdlemine. Kontserdiarvustuse kirjutamine etteantud parameetritel, tunnitöö.
18.11 Kontserdiarvustuste analüüs ja tagasiside. Hääl ja hääle omadused.
25.11 Hääleliigid. Töölehe täitmine paarilisega hääleliikidest (aluseks tv lk 20-21).
02.12 Itaalia muusikatraditsioonid. Muusikateatri alaliik – ooper. Ristsõna ooperist.
09.12 Muusikateatri alaliigid – operett ja muusikal. Võrdlev tabel ooperi, opereti ja muusikali kohta. Soovitegevused.
16.12 Jõululaulud ja -muusika.
06.01 Ühislauluvara laulud. Ooper ja operett, muusika- ja videonäited. Konspekti esitamine hindamiseks.
13.01 1. poolaasta tagasiside, hinded. Muusikal, muusika- ja videonäited.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab nimetada ja iseloomustada erinevaid ansamblikoosseise ja orkestriliike, tunneb hääleliike, on tutvunud ooperi, opereti ja muusikaliga. Tunneb muusikalisi väljendusvahendeid, oskab nende kaudu muusikat iseloomustada. Kasutab muusikapala analüüsimisel muusikalisi termineid, oskab kirjutada nõuetele vastavat kontserdiarvustust, leida ning kasutada internetis olevat materjali Eesti interpreetide ja muusikakollektiivide kohta.

Hindamine üles

I poolaasta arvestuslikud tööd:
1. Projekttöö orkestri- või ansambliliikidest.
2. Tööleht hääleliikidest, ristsõna ooperist ja võrdlev tabel muusikateatri alaliikidest (koondhinne)
3. Kontserdiarvustus
4. Konspekti hinne (korrektsus, täidetud ülesannete maht ja õigsus).

Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.

Koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viiepalli süsteemis:
Märge "AR" / Hinne "5"
töövahendid alati kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
on hästi omandanud muusikalised teadmised ja oskused
oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitut
kõik arvestuslikud tööd on õigeaegselt esitatud
Märge "AR" / Hinne "4"
töövahendid enamasti kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
töödes esineb üksikuid vigu
on omandanud muusikalised teadmised ja oskused
Märge "AR" / Hinne "3"
õppevahendid aeg-ajalt kodus
suhtumine töösse huvitu
tööülesannete täitmisel esineb palju vigu
ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil
teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi
Märge "MA" / Hinne "2"
õppevahendid pidevalt kodus
õppeülesanded poolikult täidetud või täitmata
puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas
ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu
suhtumine töösse huvitu
Märge "MA" / Hinne "1"
õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilane keeldub vastamast
puuduvad töövahendid
õpilane puudub põhjuseta ja ei osale konsultatsioonitunnis.

KONSULTATSIOON toimub kolmapäeviti kl 15:00-15:45 klassis 101, järelvastamine kindlaks määratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.