Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 8b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2019. a. kell 21.43
Muudetud: 9. oktoober 2019. a. kell 11.37

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02.09 Kooliaasta avaaktus.
09.09 Ainekaardi tutvustamine. Õppeaasta alguse küsitlus. Popmuusika esitluste nõuete ja hindamismudeli tutvustamine. Esitluste teemade loosimine. Kooli laul.
16.09 Esitluste materjali kogumine ja töö vormistamine.
23.09 Esitluste materjali kogumine ja töö vormistamine.
30.09 Esitluste materjali kogumine ja töö vormistamine.
07.10 Tööstusliku popmuusika algus, muusikatehnika arengujoon.
14.10 Esitlused popmuusikast: kantri, rock ´n ´roll, Elvis Presley.
Koolivaheaeg 19.10-27.10
28.10 Esitlused popmuusikast:briti 60-te pop – ja rockmuusika, folk rock.
04.11 Esitlused: reggae ja Bob Marley, soul.
11.11 Esitlused: funk, James Brown, Jimi Hendrix.
18.11 Esitlused: heavy rock, progressiivne rock.
25.11 Esitlused: jazz rock, punkrock ja New Wave.
02.12 Esitlused: disco, Queen, Freddie Mercury.
09.12 Esitlused: Michael Jakson, hiphop, elektrooniline pop.
16.12 Popmuusika stiilinäited, kordamine. Jõululaulud, soovimuusika.
06.01 Seminar popmuusikastiilidest. Konspekti esitamine hindamiseks.
13.01 Popmuusikastiilide seminari korduskuulamine (videonäited) ning töölehe täitmine, hinne. 1. poolaasta hinded, tagasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab leida vajalikku informatsiooni ja seda kaaslastele slaidiesitlusena ette kanda. On tutvunud popmuusika lätetega, oskab neid nimetada ja iseloomustada. Omab kuulamisharjumust ja muusika analüüsivõimet, eristab kuuldeliselt gosplit, bluusi, rock ´n´rolli, kantrit, biiti, heavy ja progressiivset rocki, discot, punki. Oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. Tunneb rütmivältusi, oskab esitada rütme keha- ja rütmipillidel.

Hindamine üles

I poolaasta arvestuslikud tööd:
1. Popmuusika esitlus (10-12 min) - hinnatakse eraldi sisu, vormistust ja ettekannet.
2. Konspekti hinne - korrektselt täidetud konspekt sisaldab vastuseid kõigi ettekandjate küsimustele (igalt ettekandjalt 3), ning samuti õpilase hinnanguid ettekandjatele (sisu, vorm, ettekanne).
3. Popmuusika stiilide seminar.

Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.

Koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viiepalli süsteemis:
Märge "AR" / Hinne "5"
töövahendid alati kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
on hästi omandanud muusikalised teadmised ja oskused
oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitut
kõik arvestuslikud tööd on õigeaegselt esitatud
Märge "AR" / Hinne "4"
töövahendid enamasti kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
töödes esineb üksikuid vigu
on omandanud muusikalised teadmised ja oskused
Märge "AR" / Hinne "3"
õppevahendid aeg-ajalt kodus
suhtumine töösse huvitu
tööülesannete täitmisel esineb palju vigu
ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil
teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi
Märge "MA" / Hinne "2"
õppevahendid pidevalt kodus
õppeülesanded poolikult täidetud või täitmata
puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas
ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu
suhtumine töösse huvitu
Märge "MA" / Hinne "1"
õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilane keeldub vastamast
puuduvad töövahendid
õpilane puudub põhjuseta ja ei osale konsultatsioonitunnis.

NÕUDED ESITLUSELE:
Koosta ppt või odp-programmis. Kasuta õpiku ja interneti abi, lisa pildimaterjale ja muusikanäide youtube`ist (võib ka mitu). Ettekande lõpus esita klassile kolm küsimust. Üks neist võib olla faktikeskne (aastaarv, nimi, hulk jne), ülejäänud kaks peaksid olema kirjeldavamad.

KONSULTATSIOON toimub kolmapäeviti kl 15:00-15:45 klassis 101, järelvastamine kindlaks määratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.