Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 11b, 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Elis Nõu

saksa keele õpetaja

Kontakt: elis.nou@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2019. a. kell 21.43
Muudetud: 13. oktoober 2019. a. kell 23.45

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi lõpetaja:
1) mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal;
2) saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele;
4) kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt oma
seisukohti ja plaane;
5) on omandanud teadmised õpitava keele kultuuriruumist; tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate
maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab
raadiosaateid;
6) koostab lihtsa teksti tuttaval teemal;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida vajalikku infot ka
teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma
õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03.-06.09.2019
* Ainekaart. L. 13 Wechselpäpositionen
* Wechselpäpositionen
https://mein-deutschbuch.de/grammatikuebungen-praepositionen-mit-dativ.html

09.-13.09.2019
* L. 14 V. Kunz, Computerfachmann. Wortschatz, Lesen
* Sätze mit Konjuktionen. AB (Arbeitsblatt)

16.-20.09.2019
* Lisa und Niklas. Deutsches Schulsystem
* jeder, dieser, welcher. AB

23.-27.09.2019
* Silke Seiffert, Hausfrau. Wortschatz, Lesen. SK (Stundenkontrolle)
* sich-Verben, Das Adjektiv nach dem bestimmten Artikel. Übungen
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg06_07.htm

30.09.-04.10.2019
* Wilhelm Schröder, Rentner. Wortschatz, Übungen
* AH

07.-11.10.2019
* L. 15 Unsere Freizeit. Man-Sätze. SK
* Man-Sätze. AB

14.-18.10.2018
* Günther, der Sportfan. Wortschatz, Text
* Satz beginnt mit Nebensätzen, Personalpronomen "es"

Ferien/vaheaeg

28.10-01.11.2019
* Erika liest und schreibt gern. Wortschatz, Text
* Sätze mit dem Präposition "von". AB

4.-8.11.2019
* Sätze mit dem Präposition "von". AB
* L. 16 Konrad Krämer, der Musiker. Wortschatz. Text. SK

11.-15.11.2019
* Genitiv oder Präposition" von". Übungen
* Frieda und Leonhard Langfeld haben ein Wohnmobil

18.-22.11.2019
* Wohnräume. AB
* Meinhard und seine Tante . Text. SK

25.-29.11.2019
* L. 17 Grundformen. Regelm. Verben.
* Übungen. AB

2.-06.12.2019
* Gibt es hier eine Bank? Regelm. Verben.
* Ich suche die Post. Regelm. Verben.

9.-13.12.2019
* Öffnungszeiten. Regelm. Verben.
* Es ist schon ziemlich dringend. Unregelm. Verben. SK

16.-20.12.2019 (!)
* Wo ist eine Bushaltestelle? Unregelm. Verben.
* Weihnachten. Singen.

6.-10.01.2020
* Zum Bahnhof oder zum Flughafen? Unregelm. Verben.
* Übungen mit Prät. und Perfekt. SK

13.-17.01.2020
* Den Weg erklären. Unregelm. Verben
* Den Weg erklären. Unregelm. Verben.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III kursuse lõpuks oskavad õpilased:
*rääkida kodutöödest
*kasutada umbisikulist lauset (man-Sätze)
*moodustada omastavat käänet ja seda kasutada
* rääkida oma tegemistest vabal ajal
*kasutada oma kõnes kõiki nelja õpitud käänet
*juhatada teed linnaplaani abil
*kasutada vestluses täisminevikku õpitud tegusõnade põhivormidega
*kasutada jutustamisel minevikku

Hindamine üles

Kokkuvõttev kursusehinne arvestab kõiki poolaasta jooksul saadud hindeid, sealjuures on oluline ka tundides kohal käimine.

HINNE "5" 90- 100% punktide arvust
Hinne "4" 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" 50- 74% punktide arvust
Hinne "2" - 20-49% punktide arvust
Hinne "1" - 0-19% punktide arvust

Tegemata või kehvasti läinud töö kajastub eKoolis nullina. "0" asendub teise hindega pärast töö sooritamist. Töö tuleb uuesti teha 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest, vastasel korral asendub "0" hindega "1".
Parandada saab kõiki hindeid peale "4" ja "5".
Tööd saab järele teha ühe korra.
Õpetaja võib eelneval teavitamisel hinnata kõike, mis on seotud antud õppetööga, näiteks õpilase töövihiku harjutusi või tema kodu- ja tunnitööd.
Kui õpilane on ühes poolaastas puudunud viis korda, tuleb sooritada poolaasta lõpus arvestus.
Oma hinnete eest vastutab õpilane ise. See tähendab, et õpilane tunneb ise huvi, kuidas ja millal töid järele teha.
Poolaasta lõpus võidakse hinnata ka vihiku täitmist.
Konsultatsioon ja järeltööd kokkuleppel õpetajaga.


Õppetunnis vajalikud õppevahendid:
* õpik
* mapp töölehtede jaoks
* õhem jooneline kaustik (võimalusel jätka eelmisel aastal alustatut)
* kirjutusvahend