Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 7a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2019. a. kell 21.42
Muudetud: 9. oktoober 2019. a. kell 11.38

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

05.09 Ainekaardi tutvustamine. Õppeaasta alguse küsitlus. Kooli laul, Saaremaa.
12.09 Helide maailm, heli omadused.
19.09 Tervisespordipäev.
26.09 Plakatite teemade loosimine. Materjali kogumine paarides.
03.10 Materjali kogumine ja plakati koostamine paarilisega.
10.10 Materjali kogumine ja plakati koostamine paarilisega.
17.10 Plakatiesitlused. Muusikanäited.
Koolivaheaeg 19.10-27.10
31.10 Ainekaardi tutvustamine. Plakatiesitlused. Muusikanäited.
07.11 Plakatiesitlused. Muusikanäited.
14.11 Plakatiesitlused. Muusikanäited.
21.11 Plakatiesitlused. Muusikanäited.
28.11 Kokkuvõtted plakatiesitlustest, õpitu kordamine. Videod orkestripillidest.
05.12 Praktiline töö rütmipillidega, rütmikompositsiooni loomine gruppides.
12.12 Rütmikompositsioonide ettekandmine gruppides. Jõululaulud.
19.12 Jõululaulud, soovimuusika.
09.01 Konspekti esitamine hindamiseks. Laulud laulikust, 7. kl ühislauluvara.
16.01 1. poolaasta hinded, tagasiside. Rahvaste muusika esitluste nõuded – teemade loosimine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. On tutvunud heli omadustega, teab mõisteid heliallikas, resonaator, akustika. Oskab kirjeldada põhilisi keel-, puhk- ja löökpille, neid kõla järgi eristada. Omab kuulamisharjumust ja muusika analüüsivõimet, oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. Tunneb rütmivältusi, oskab esitada rütme keha- ja rütmipillidel. Oskab koostada teemakohast plakatit või referaati instrumendist ning seda klassikaaslastele esitleda.

Hindamine üles

I poolaasta arvestuslikud tööd:
1. Plakati loomine paarilisega keelpillist, löökpillist või puhkpillist.
2. Omaloomingulise rütmikompositsiooni esitamine grupis.
3. Konspekti hinne, sõltub korrektsusest, täidetud ülesannete mahust ja õigsusest.
Plakati sisulised nõudmised: 4-5 fakti pilli ajaloost ja 4-5 fakti ehitusest. Kirjas peaks olema mõni huvitav/erakordne fakt pilli kohta, samuti tuleb ära nimetada tuntuim(-ad) mängija(-d) Eestis ja maailmas. Omaloominguline rütmikompositsioon valmib rühmatööna õpetaja etteantud materjali põhjal. Konspekti esitab õpilane hindamiseks I poolaasta lõpus eelviimasel koolinädalal.

Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.

Koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viiepalli süsteemis:
Märge "AR" / Hinne "5"
töövahendid alati kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
on hästi omandanud muusikalised teadmised ja oskused
oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitut
kõik arvestuslikud tööd on õigeaegselt esitatud
Märge "AR" / Hinne "4"
töövahendid enamasti kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
töödes esineb üksikuid vigu
on omandanud muusikalised teadmised ja oskused
Märge "AR" / Hinne "3"
õppevahendid aeg-ajalt kodus
suhtumine töösse huvitu
tööülesannete täitmisel esineb palju vigu
ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil
teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi
Märge "MA" / Hinne "2"
õppevahendid pidevalt kodus
õppeülesanded poolikult täidetud või täitmata
puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas
ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu
suhtumine töösse huvitu
Märge "MA" / Hinne "1"
õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilane keeldub vastamast
puuduvad töövahendid
õpilane puudub põhjuseta ja ei osale konsultatsioonitunnis.

KONSULTATSIOON toimub kolmapäeviti kl 15:00-15:45 klassis 101, järelvastamine kindlaks määratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.