Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 6c, 6d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2019. a. kell 21.41
Muudetud: 9. oktoober 2019. a. kell 11.38

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

04.09 Sissejuhatus ainesse. Õppeaasta alguse küsitlus. “Üks väike rõõm“ (lk 6), Kooli laul.
11.09 “Üks väike rõõm“ (lk 6). Rütmide ja taktimõõtude kordamine. Rütmikaanon tv lk 6.
18.09 “Üks väike rõõm“ (lk 6). Rütmikaanon – hindeline grupitöö. „Puraviku bluus“ (lk 10).
25.09 Õpitud laulud, „Puraviku bluus“ (lk 10). Duuri ja molli kordamine, diees, bemoll, bekarr, helistikud C-a, G-e, F-d.
02.10 Iseseisev töö abimaterjaliga (rütmid, taktimõõdud, alteratsioonimärgid, helistikud). Õpitud laulud, soovimuusika.
09.10 Kommentaarid iseseisvale tööle, vigade parandused. Soovilaulud ja -muusika.
16.10 Soovilaulud ja -muusika. Klassi TOP edetabeli koostamine.
Koolivaheaeg 20.10-28.10
30.10 Rahvuslik ärkamisaeg (lk 18), muusikanäide videost, „Kungla rahvas“ (lk 19). Õpitud laulud.
06.11 1. üldlaulupidu (lk 24). Videonäited noorte laulupidudest ja üldlaulupidudest. LP repertuaar.
13.11 1. eesti heliloojad (lk 26, 30), muusikanäited. Laulud laulikust.
20.11 Eesti muusikaelu areng 19. sajandil (lk 32-39), muusika- ja videonäited. Laulud laulikust.
27.11 Gustav Ernesaks (lk 40), Heino Eller (lk 46), muusika- ja videonäited.
04.12 Eesti tänapäeva heliloojad (lk 50-51), muusika- ja videonäited.
11.12 Jõululaulud, jõulumuusika. Soovimuusika edetabeli koostamine.
18.12 Soovimuusika edetabeli kokkuvõtted., jõululaulud.
08.01 Õpitud laulud laulikust, 6. kl ühislauluvara. Soovimuusika.
15.01 1. poolaasta hinded ja tagasiside. Sissejuhatus Eesti levimuusikasse.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane orienteerub eesti ja erinevate rahvaste muusikakultuurides, muusikaliste tegevuste kaudu areneb kuulamisharjumus ja analüüsivõime, kinnistuvad astme- ja tähtnimed, 1 märgiga helistikud, alteratsioonimärgid, rütmid, taktimõõdud, tempo- ja dünaamikaterminid.

Hindamine üles

Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.

Koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viiepalli süsteemis:
Märge "AR" / Hinne "5"
töövahendid alati kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
on hästi omandanud muusikalised teadmised ja oskused
oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitut
kõik arvestuslikud tööd on õigeaegselt esitatud
Märge "AR" / Hinne "4"
töövahendid enamasti kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
töödes esineb üksikuid vigu
on omandanud muusikalised teadmised ja oskused
Märge "AR" / Hinne "3"
õppevahendid aeg-ajalt kodus
suhtumine töösse huvitu
tööülesannete täitmisel esineb palju vigu
ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil
teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi
Märge "MA" / Hinne "2"
õppevahendid pidevalt kodus
õppeülesanded poolikult täidetud või täitmata
puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas
ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu
suhtumine töösse huvitu
Märge "MA" / Hinne "1"
õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilane keeldub vastamast
puuduvad töövahendid
õpilane puudub põhjuseta ja ei osale konsultatsioonitunnis.

KONSULTATSIOON toimub kolmapäeviti kl 15:00-15:45 klassis 101, järelvastamine kindlaks määratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.