Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Muusika: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2019. a. kell 21.39
Muudetud: 9. oktoober 2019. a. kell 11.38

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03.09 Sissejuhatus ainesse. Õppeaasta alguse küsitlus. „Kooliaeg käes” (lk 4), „Koolikell” (lk 5), kuulame. Tv ül 1 grupitööna.
10.09 „Kooliaeg käes” (lk 4), „Koolikell” (lk 5). Helivältused, pausid, taktimõõt, harjutus lk 6. Tv ül 2.
17.09 Duur-helilaad, JO-astmerida (lk 7), tv ül 3. Muusika kuulamine – A. Pärt „Ukuaru valss”. „Hällilaul” (lk 8), „Kurekell” (lk 9).
24.09 Moll-helilaad, RA-astmerida (lk 10). „Vaikselt laulan ma” (lk 10), „Julgelt laulan ma” (lk 11). Dünaamika. Muusika kuulamine – R. Tobias „Polka”. Tv l 4.
01.10 Õpitud laulude kordamine. „Sügis” (lk 12), tv ül 5. Muusika kuulamine – P. Tšaikovski Oktoober „Sügislaul”.
08.10 Helistik, toonika, tähtnimed (lk 13), tv ül 6. Laulud ja pillilood lk 14-15. Muusika kuulamine – V. Tormis „Kanarbik”.
15.10 Laulud ja pillilood lk 16-17. Tv ül 7. Õpitu kordamine.
Koolivaheaeg 19.-27.10
29.10 Ainekaardi tutvustamine. Löökpillid lk 18-19. Muusika kuulamine - „Tähelepanu, löökpillid!”. „Pillilugu” (lk 18), „Marsilaul” (lk 19). Tv ül 8.
05.11 „Löökpillid” (lk 20-21). Ebamäärase helikõrgusega löökpillid lk 23-26. „Trummilööjad” (lk 24). Muusika kuulamine – Fast drum solo. Tv ül 9. Džässbänd, videonäide youtube`ist. „Mardilaul” (lk 27).
12.11 „Mardilaul” (lk 27), muusika kuulamine – mardilaul ans Collage esituses. „Väike trummipoiss” (lk 29). Tv ül 10. Kordamine.
19.11 „Kadrilaul” (lk 28). Muusika kuulamine – V. Tormis Kadrilaulud „Tants”. Kindla helikõrgusega löökpillid (lk 30-34). Muusika kuulamine – timpan, marimba, kellamäng. Tv ül 11.
26.11 „Ding-dong” (lk 31), „Kella-kaanon” (lk 33). Tv ül 12-13. Õpitu kordamine.
03.12 Puupuhkpillid (lk 46-52). Muusika kuulamine – flööt, oboe, klarnet, fagott, saksofon. „Minu flööt” (lk 48). Tv ül 16. „Karjase laul” (lk 50), „Karussell” (lk 51), „Võistluslaul” (lk 52).
10.12 Vaskpuhkpillid (lk 53-57). Muusika kuulamine – trompet, metsasarv, tuuba. „Trompet” (lk 53), tv ül 17. „Ma võtan klarneti” (lk 56), tv ül 18.
17.12 Puhkpillide kordamine. „Sulelumi” (lk 64). Talv ja jõuluaeg (lk 65-66). Muusika kuulamine – A. Loigom „Valge maa”, F. Gruber „Püha öö”. „Heliseb lihtne jõuluviis” (lk 71), tv ül 22.
07.01 „Tuli tali, oli tali” (lk 67), tv ül 21. „Mis on elus head” (lk 74-75). Õpitu kordamine.
14.01 1. poolaasta hinded, tagasiside. Õpitud lauluvara kordamine. Soovimuusika.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab eristada ebamäärase helikõrguse ja kindla helikõrgusega löökpille ning puu- ja vaskpuhkpille. Muusikaliste tegevuste kaudu areneb kuulamisharjumus ja analüüsivõime, kinnistuvad astme- ja tähtnimed, noodivältused, taktimõõdud, helistikud C-duur ja a-moll.

Hindamine üles

Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.

Koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viiepalli süsteemis:
Märge "AR" / Hinne "5"
töövahendid alati kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
on hästi omandanud muusikalised teadmised ja oskused
oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitut
kõik arvestuslikud tööd on õigeaegselt esitatud
Märge "AR" / Hinne "4"
töövahendid enamasti kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
töödes esineb üksikuid vigu
on omandanud muusikalised teadmised ja oskused
Märge "AR" / Hinne "3"
õppevahendid aeg-ajalt kodus
suhtumine töösse huvitu
tööülesannete täitmisel esineb palju vigu
ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil
teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi
Märge "MA" / Hinne "2"
õppevahendid pidevalt kodus
õppeülesanded poolikult täidetud või täitmata
puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas
ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu
suhtumine töösse huvitu
Märge "MA" / Hinne "1"
õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilane keeldub vastamast
puuduvad töövahendid
õpilane puudub põhjuseta ja ei osale konsultatsioonitunnis.

KONSULTATSIOON toimub kolmapäeviti kell 15:00-15:45 klassis 101, järelvastamine kindlaks määratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.